Download de gratis KHN App

Klachtenregeling KHN BedrijfsAdvies

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen KHN BedrijfsAdvies en de cliënt.

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de bedrijfsadviseur of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de bedrijfsadviseur die is belast met de afhandeling van de klacht zijnde de manager KHN BedrijfsAdvies;

Artikel 2 toepassingsbereik

 • Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen KHN BedrijfsAdvies en de cliënt.
 • Iedere adviseur van KHN BedrijfsAdvies draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. Klachten over het optreden van adviseurs van KHN BedrijfsAdvies worden op dezelfde wijze behandeld 

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 • Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De bedrijfsadviseur wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat KHN BedrijfsAdvies een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 • Indien een cliënt KHN BedrijfsAdvies benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de manager van KHN BedrijfsAdvies , die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 • Manager van KHN BedrijfsAdvies stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen na tussenkomst van de manager van KHN BedrijfsAdvies .
 • Manager van KHN BedrijfsAdvies handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 • Manager van KHN BedrijfsAdvies stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 • Indien een cliënt van KHN BedrijfsAdvies een klacht heeft, die betrekking heeft op het optreden van de manager KHN BedrijfsAdvies , treedt in dat geval het Hoofd van Commerciële Dienst op als klachtenfunctionaris.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 • Manager van KHN BedrijfsAdvies en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 • De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden

 • Manager van KHN BedrijfsAdvies is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd houdt de manager van KHN BedrijfsAdvies op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 • Manager van KHN BedrijfsAdvies houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 • Manager van KHN BedrijfsAdvies houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie

 • Manager van KHN BedrijfsAdvies registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
  Manager van KHN BedrijfsAdvies is de heer Ch.A.H.Q. Severijns (d.d. 11-5-2015) Hoofd Commerciële Dienst is de heer C. Crince Le Roy (d.d. 11-5-2015)

 

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400