Download de gratis KHN App

Klachtenregeling KHN Juridisch Advies

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen  KHN Juridisch Advies en de cliënt.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht zijnde mr. P.T. Nieuwstad;

 Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen  KHN Juridisch Advies en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van KHN Juridisch Advies draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. Klachten over het optreden van juristen van KHN Juridisch Advies worden op dezelfde wijze behandeld. De verantwoordelijkheden die uit deze klachtenregeling voortvloeien voor de advocaat, gelden op gelijke wijze voor de jurist.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat KHN Juridisch Advies een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

 Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt KHN Juridisch Advies benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. P.T. Nieuwstad, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. mr. P.T. Nieuwstad stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van mr. P.T. Nieuwstad.
 4. mr. P.T. Nieuwstad handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. mr. P.T. Nieuwstad stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien een cliënt van KHN Juridisch Advies een klacht heeft, die betrekking heeft op het optreden van mr P.T. Nieuwstad, treedt in dat geval mr J.J. Poppe op als klachtenfunctionaris.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. mr. P.T. Nieuwstad en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. mr. P.T. Nieuwstad is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt mr. P.T. Nieuwstad op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. mr. P.T. Nieuwstad houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. mr. P.T. Nieuwstad houdt het klachtdossier bij.

 Artikel 8 klachtregistratie

 1. mr. P.T. Nieuwstad registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. mr. P.T. Nieuwstad brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 3. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken.

 

 

Terug