23

Arbeidsrecht

De situatie
Het arbeidsrecht is nodig voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Bovendien is er sprake van een vergrijzende beroepsbevolking waarbij we toch voldoende arbeidsinzet en productiviteit moeten zien te realiseren. In het huidige arbeidsrecht ligt daarom de nadruk op het blijvend ontwikkelen van competenties voor en door de werknemer voor een blijvende wendbare positie op de arbeidsmarkt. Dat prikkelt zowel werkgever als werknemer tot continue investeringen in competenties bij een krapper wordende beroepsbevolking.

De wetgeving richt zich echter steeds meer op de individuele rechtspositie van de werknemer ten opzichte van de werkgever (minder opvolgende contracten bepaalde tijd; minder nul-urencontracten). De ontslagbescherming is gedetailleerd vastgelegd in wetgeving met een preventieve toets door UWV op economische noodzaak, een rechterlijke toets op andere redenen en met behoud van de mogelijkheid van beëindigingsovereenkomsten. Zonder dossiervorming is ontslag moeizaam en kostbaar. Het beëindigen of niet voortzetten van de dienstbetrekking voor bepaalde of onbepaalde tijd van 2 jaren of langer verplicht de werkgever tot betaling van een transitievergoeding van 1/6 maand per halfjaar dienstbetrekking.

KHN-standpunt
Arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels moeten de arbeidsinzet en productiviteit dienen. De combinatie van werk en privé mag niet leiden tot eenzijdige rechten die slechts afbreuk doen aan inzetbaarheid en productiviteit. KHN vindt reparatie van de Wet werk en zekerheid noodzakelijk:

  • De tussenpoos van 6 maanden of korter tussen 2 contracten bepaalde tijd moet worden verkort naar 3 maanden in het geval van seizoeneffecten.
  • Er moeten minder wettelijke beperkingen zijn om arbeidsovereenkomsten flexibel te kunnen aangaan en opzeggen.
  • De mogelijkheid om van wettelijke bepalingen af te wijken moet worden verruimd (driekwart dwingend recht). Dit moet niet alleen mogelijk zijn met een cao maar ook bij individuele arbeidsovereenkomsten. Denk hiervoor aan afwijkingen op het gebied van het aantal contracten bepaalde tijd, proeftijd, zondagsarbeid en nachtarbeid.
Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400