33

Beroepsonderwijs en scholing

De situatie
Goed opgeleid en getraind personeel is cruciaal voor het succes van onze bedrijfstak. Zowel voor het beroepsonderwijs als voor particuliere trainingsinstituten voor werkenden werkt KHN aan een goed en passend aanbod. Dat doen wij met de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), SVH, roc’s en particuliere opleidingsinstituten. Om dat goed te kunnen doen is een goed beeld van de knelpunten nodig. Het arbeidsmarktonderzoek van KHN en SVH gaat dat beeld nog voor de zomer 2017 opleveren.

De overheid is in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop het beroepsonderwijs wordt uitgevoerd. KHN volgt daarom de onderwijsregelgeving zoals t.a.v. eisen aan diploma-inhoud en examinering.

Belangrijk voor de aansluiting van het beroepsonderwijs bij de praktijk zijn de leerbedrijven. Zij zorgen voor een goede, op de praktijk gerichte leeromgeving, en nemen, gesteund door de KHN-regiomanagers, deel in regionale klankbordgroepen van roc’s. Ook zijn zij betrokken bij samenwerkingsverbanden van bedrijven en hun school. Zo kunnen er regionale afspraken op maat worden gemaakt en werken opleidingen en bedrijven samen aan het bevorderen van voldoende opgeleid personeel in de regio.

Buiten een goede instroom vanuit het beroepsonderwijs, blijft investeren in scholing gedurende de loopbaan belangrijk. Dit zorgt voor:

  • Meer professionaliteit in de horeca dus kwaliteitsverbetering en een betere marktpositie.
  • Medewerkers die langer bij een werkgever blijven met dus een lagere vervangingsvraag. En dus minder kosten voor bijvoorbeeld werving.

In 2017 maakt de KHN Taskforce Arbeidsmarkt en Onderwijs een deltaplan waarin staat hoe de horeca in een sterk veranderende omgeving (flexibilisering, branchevervaging, jobhoppen, technologische vernieuwingen, enzovoort) kan blijven voorzien in voldoende mensen (in aantal en in kennis en vaardigheden in onze bedrijfstak).

KHN-standpunt
Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers in vorm, inhoud en kwantitatieve uitstroom (aantallen) moet aansluiten bij wat het bedrijfsleven nodig heeft. Goed onderwijs is niet alleen praktijk- maar ook toekomstgericht: het moet aansluiten bij verwachte (branche)ontwikkelingen.

KHN vindt dat bedrijven met hun school zelf primair verantwoordelijk zijn voor goed beroepsonderwijs en werving en voorlichting van leerlingen. Het is vanzelfsprekend dat bedrijven goede werkgevers zijn en in de scholing van hun medewerkers investeren. Er moet voldoende en gedifferentieerd, laagdrempelig aanbod zijn voor (bij)scholing en van werkenden. Als het even kan op maat.

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400