33

Beroepsonderwijs en scholing (standpunt KHN)

De situatie

Goed opgeleid en getraind personeel is cruciaal voor het succes van een horecabedrijf en van onze bedrijfstak. KHN werkt aan een goed en passend aanbod, zowel voor jongeren als voor mensen die al in de horeca werken. Daar in werken wij samen met de stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), SVH, de ROC’s en particuliere opleidingsinstituten. Om resultaat te kunnen boeken, is een goed beeld van de knelpunten nodig. Het arbeidsmarktonderzoek van KHN en SVH dat eind 2018 een update kreeg, levert een beeld op van de situatie op de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen. duidelijk is dat de vraag naar (ook gekwalificeerd) personeel ook de komende jaren groot blijft. 

De overheid is in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop het beroepsonderwijs wordt uitgevoerd. KHN volgt daarom de onderwijsregelgeving; onder meer op het gebied van de eisen aan diploma-inhoud en examinering.

Voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk zijn leerbedrijven erg belangrijk. Zij zorgen voor een goede, praktijkgerichte leeromgeving, en nemen, gesteund door de KHN-regiomanagers, deel in regionale klankbordgroepen van ROC’s. Ook zijn zij betrokken bij samenwerkingsverbanden van bedrijven en hun school. Zo kunnen er regionale afspraken op maat worden gemaakt en werken opleidingen en bedrijven samen aan het bevorderen van voldoende opgeleid personeel in de regio.

Buiten een goede instroom vanuit het beroepsonderwijs, blijft investeren in scholing gedurende de loopbaan belangrijk. Slechts één op de tien nieuwe instromers in de bedrijfstak heeft een horecaberoepsopleiding. Maar ook doordat beroepen snel veranderen is voortdurende bijscholing van belang.

Dit zorgt voor:

  • meer professionaliteit in de horeca dus kwaliteitsverbetering en een betere marktpositie;
  • medewerkers die langer bij een werkgever blijven met dus een lagere vervangingsvraag. En dus minder kosten voor bijvoorbeeld werving.

Ook in 2019 adviseert en informeert KHN haar leden over hoe zijn in een sterk veranderende omgeving (flexibilisering, branchevervaging, jobhoppen, technologische vernieuwingen, enzovoort) kunnen blijven voorzien in voldoende mensen (in aantal en in kennis en vaardigheden in onze bedrijfstak).

Standpunt KHN Beroepsonderwijs en scholing

Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers in vorm, inhoud en kwantitatieve uitstroom (aantallen) moet aansluiten bij wat het bedrijfsleven nodig heeft. Goed onderwijs is niet alleen praktijk- maar ook toekomstgericht: het moet aansluiten bij verwachte (branche)ontwikkelingen.

KHN vindt dat bedrijven en hun school samen primair verantwoordelijk zijn voor goed beroepsonderwijs en voor de werving en voorlichting van leerlingen. Daarnaast is het is vanzelfsprekend dat bedrijven goede werkgevers zijn en in de scholing van hun medewerkers investeren. Er moet voldoende en gedifferentieerd, laagdrempelig aanbod zijn voor (bij)scholing en van werkenden. Als het even kan op maat.

Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400