135

Omgevingswet

De situatie

In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Hierin worden zaken geregeld die nu nog geregeld zijn in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, WABO, Wet Milieubeheer en in het Activiteitenbesluit.

Met de nieuwe Omgevingswet verandert het omgevingsrecht. Gemeenten krijgen op sommige gebieden meer ruimte om strengere regelgeving op te leggen via het omgevingsplan. Voor horecaondernemers kan dit zeer negatief uitpakken als het bijvoorbeeld om geluid gaat. Iedere extra te isoleren decibel kan voor een ondernemer immers uitmonden in een extra kostenpost van meer dan 8000 euro. Aan de andere kant kunnen algemene regelingen juist positief uitpakken als dit leidt tot minder regeldruk. Een goede relatie tussen ondernemers (verenigingen) en gemeenten speelt hierbij een grote rol.

Om de effectiviteit van de nieuwe regelgeving te bewaken en evalueren, neemt KHN (met andere branches) deel in een periodiek overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo temperen we de steeds grotere druk van de overheid om ondernemers allerlei milieumaatregelen te laten nemen.

Standpunt KHN Omgevingswet

De Omgevingswet moet niet alleen nieuwe regels brengen die een goede leefomgeving waarborgen, maar moet ook ondernemerschap mogelijk maken.

Op het gebied van geluidshinder vindt KHN dat:

  • er sprake moet zijn van verantwoorde geluidsnormen en transparante meetmethoden;
  • de huidige ontheffingsmogelijkheden van geluidseisen bij incidentele/collectieve festiviteiten op zijn minst moeten worden gehandhaafd;
  • er geen sprake kan zijn van lokaal gebiedsgericht geluidsbeleid zonder adequate rechtsbescherming;
  • de beleidsvrijheid van gemeenten en mogelijkheden van medebewind (uitvoering van rijksbeleid door lokale overheden) zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Hierdoor kan willekeur door de overheid beter worden tegengegaan;
  • ondernemers recht hebben op fatsoenlijk overgangsrecht en royale verhaalsmogelijkheden als het gaat om schade en de implementatie van de Omgevingswet.
Terug
Meer standpunten

https://twitter.com/khn 787936653616742400