Afgelopen jaar heeft er twee keer een overleg plaatsgevonden met de burgemeester en twee ambtelijke overleggen. Onderwerpen die op de agenda stonden waren het terrassenbeleid, glaswerk tijdens evenementen, de toename van horeca in het centrum, het fietsbeleid en de nalevingscontrole door mysteryshoppers inzake NIX18. Inmiddels is bij de gemeente een nieuwe horeca-adviseur gestart, Marlise van Aerde, waarmee wij korte lijnen hebben.

Agendapunten die het afgelopen jaar op de agenda stonden van het horecaoverleg met de gemeente, zullen in het aankomende jaar op de agenda blijven staan. De overlegstructuur blijft voorlopig staan op twee ambtelijke overleggen met de gemeente. En twee bijeenkomsten plaatsvinden met de burgemeester. Hier zal de gehele horeca voor worden uitgenodigd. Uiteraard bent u altijd van harte welkom om uw punten in te sturen naar Simone van Laar, s.vanlaar@khn.nl

Punten die afgelopen jaar continu terug kwamen, en in 2019 zeker op de agenda zullen staan, zijn:

  • Terrassenbeleid. Er is nog steeds geen besluit genomen over het terrassenbeleid. In 2016 heeft de gemeente aangegeven dat ze, naast het horecakader, een nieuw terrassenbeleid wenste. Het bestuur van KHN heeft hierin, samen met een aantal horecaondernemers uit Hilversum, een voorstel geschreven. Dit voorstel ligt er nog steeds, maar binnen de gemeente heerst hier verdeeldheid over. Dit punt zal dus nogmaals terug komen in 2019.
  • Handhaving nalevingscontrole NIX 18. Op dit moment zijn we, samen met gemeente, aan het onderzoeken om een pilot te starten waarin de controles op de naleving van de leeftijdsgrens uit worden gevoerd door een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau. Deelnemende horecabedrijven krijgen dan minimaal vier controles per jaar; ieder kwartaal minstens een. Per overtreding op de leeftijdsgrens wordt één extra hercontrole binnen hetzelfde kwartaal uitgevoerd. Hier staat dan tegenover dat de gemeente de deelnemende bedrijven minder gaat handhaven.
  • Eerlijk speelveld. Op dit moment zien we een flinke toename van een aantal lunchrooms en koffiezaken. Er vinden op dit moment al gesprekken plaats om te zorgen dat deze zaken aan dezelfde eisen voldoen als de rest. Daarnaast ook zorg te dragen dat er een balans is in de binnenstad.
  • Evenementen en het beleid hierin. De toenemende eisen en kosten maken het van de dag steeds lastiger om evenementen te organiseren en er ook nog iets aan te verdienen. De stad Hilversum floreert op evenementen, maar het moet wel mogelijk blijven.

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Daarnaast vinden er in de regio gesprekken plaats met het Sociaal Domein Gooi- en Vechtstreek om te kijken of langdurig werklozen, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en statushouders een werkplek kunnen krijgen in de horeca. Hierover vinden ook gesprekken plaats met het ROC Hilversum inzake opleidingsmogelijkheden.

Tevens heeft er afgelopen jaar een gesprek plaatsgevonden tussen de ROC Hilversum, ROC Amersfoort, ROC Nieuwegein, KHN en SBB. In het kort wordt ervaren personeel kwantitatief en kwalitatief een uitdaging, veel uitstroom, hoe behouden we werknemers voor de sector, instroom is vrij stabiel. De scholen ervaren veel uitstroom op niveau 2. Breder opleiden heeft de aandacht. ROC Hilversum gaat proberen om niveau 2 kok en gastheer/gastvrouw op onderdelen samen les te geven. Alle partijen zien de ontwikkeling naar meer kort cursorisch aanbod in plaats van meerjarige MBO opleidingen in deze sector.

Drie vragen zijn er benoemd: ‘wat bieden we aan als scholen en hoe sluit dat aan op de behoefte arbeidsmarkt?’, ‘wat kan de branche zelf doen?, bijv. leven lang leren, begeleiding etc.’ en ‘andere instroom, bijv. via keuzedelen’?

Er zijn 4 speerpunten benoemd:

  • Niveau begeleiding/leermeesters moet omhoog
  • Nieuwe doelgroepen
  • Medewerkers langer behouden voor in de horeca
  • Investeren op voorlichting en imago

Er is besloten om de eerste twee concreter uit te werken in een regionaal plan van aanpak. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Verder hoopt het bestuur in het najaar van 2019 weer een training te organiseren voor leden van KHN Hilversum e.o. Welke training is nog niet bepaald, maar daar zult u tijdig over geïnformeerd worden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of heeft u punten die u graag wilt bespreken met het bestuur of de gemeente dan kunt u zich altijd richten tot Edwin Spitsbaard (voorzitter), edwin@vida.nl en/of Simone van Laar (regiomanager KHN), s.vanlaar@khn.nl

Voor nu willen wil het bestuur iedereen hele fijne feestdagen toewensen en super 2019!