De burgemeester heeft nieuw beleid voor gebiedsontzeggingen vastgesteld. In dit beleid is de relatie tussen collectieve horeca ontzeggingen opgenomen. Het beleid treedt op 1 oktober 2018 in werking. Het beleid van 2010 vervalt op deze datum.

In de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort (hierna APV) is artikel 2:78 opgenomen. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om aan degene die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een verbod op te leggen om zich te bevinden op de in het verbod aangewezen plaatsen, waar of in de nabijheid waarvan de gedragingen/handelingen plaatsvonden.

Dit verbod wordt opgelegd, in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- en of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen en de gezondheid of de zedelijkheid.

Deze verboden staan bekend onder de naam "verblijfsontzeggingen" of "gebiedsverboden/ontzeggingen". De burgemeester geeft de aanwijzing betreffende het gebied en de periode.

In deze beleidsregel is aangegeven hoe de burgemeester van zijn bevoegdheid gebruik maakt. Bij het opleggen van verblijfsontzeggingen wordt onderscheid gemaakt tussen drie in zwaarte oplopende, categorieën van feiten waarvoor een verblijfsontzegging kan worden opgelegd. Het betreft een niet-limitatieve opsomming van feiten.

Als in de bestuurlijke rapportage strafbare feiten worden vermeld, die niet voorkomen in de feitentabel, zoekt de burgemeester aansluiting bij het onderscheid dat het Wetboek van Strafrecht maakt tussen overtreding en misdrijf. Om vervolgens de categorie te bepalen weegt de burgemeester de impact van het strafbare feit(en) op de in artikel 2:78 APV genoemde belangen af.

Download: Beleid gebiedsontzeggingen gemeente Zandvoort.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens