Vandaag zijn er afspraken gepresenteerd over loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland met minister Koolmees van SZW en het Verbond van Verzekeraars hebben gemaakt. Het kabinet komt daarmee kleine werkgevers een klein beetje tegemoet. KHN is blij met deze eerste stap, maar vindt het nog onvoldoende.

De afspraken, die worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars, moeten met name kleine bedrijven ontlasten. Ondernemers ervaren alle verantwoordelijkheden en verplichtingen rond de loondoorbetalingsplicht nu als een loden last. Het is bovendien een onzeker traject, omdat je als klein bedrijf met weinig ervaring en capaciteit nooit weet of je het 100 procent goed hebt gedaan.

Belangrijkste afspraken

  • Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1-1-2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. (Link: Infographic afspraken)
  • Jaarlijkse financiële tegemoetkoming per 2021 via een premiekorting voor de kosten van loondoorbetaling ter hoogte van totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.
  • Pas per 1-1-2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer immers het re-integratietraject in.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling verbeteren om de wijze waarop met kleine werkgevers rekening gehouden wordt transparanter te maken voor werknemers en werkgevers.Het gaat er om dat de procedures en eisen aan deskundigen en werknemers vooraf duidelijk worden in plaats van een oordeel achteraf.

Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor doordat de rol van de werknemer zal verstevigen en doordat er ruimte komt voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer re-integratie bij een andere werkgever. (link factsheet SZW)

KHN: kleine stap, maar nog onvoldoende

Het kabinet komt kleine werkgevers een klein beetje tegemoet. Deze afspraken over adviezen van professionals bij verzuimbegeleiding zijn goed, maar er is vanuit de arbeidsmarkt, flexibilisering en zzp-ontwikkeling een ander stelsel van voorzieningen nodig. Werkgevers moeten worden ontlast en alle werkenden moet een sociaal vangnet worden geboden. Er is een commissie ingesteld door de minister van SZW die alle elementen in kaart moet brengen. Die rapporteert eind 2019. Ondertussen zijn de nieuwe afspraken rond werkgeversrisico’s bij zieke werknemers een kleine stap, maar nog echt onvoldoende.

Meer informatie