Voor Koningsdag 2019 heeft de gemeente er wederom voor gekozen je als ondernemer niet te verplichten een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een podium en een geluidsinstallatie.

Wel dien je aan te geven of en waar je een podia van plan bent te gaan plaatsen.

Je dient een e-mail met jouw voornemen en een tekening van het te plaatsen podium per e-mail vóór 1 maart aanstaande te sturen aan evenementencommissie@zandvoort.nl.

Hiermee kan de gemeente de handhaving en de hulpdiensten laten weten welke ruimte wordt ingenomen om zodoende de veiligheid te kunnen waarborgen.

Voor het aanvragen van een buitentap is nog WEL een vergunningsaanvraag nodig
Je dient zich te houden aan de voorschriften die normaal gesproken gelden voor een podium en een evenement. Mocht bijvoorbeeld het geluid harder zijn dan toegestaan op een incidentele feestdag (de geluidsnorm staat hieronder in de voorschriften aangegeven) dan kan handhaving en/of politie hierop actie ondernemen. Ook op de andere voorschriften zal strikt worden gehandhaafd. Bij een eerste overtreding volgt direct een waarschuwing, bij herhaalde overtreding kan het podium op last van de politie of handhaving direct worden gesloten. Indien de overtreding ernstig is, wordt het podium direct gesloten.

Voorschriften en beperkingen
Omdat er geen vergunningaanvraag is ingediend volgen hieronder de voorschriften. Politie en handhaving kunnen zo nodig aanvullende voorschriften opleggen en te allen tijde aanwijzingen geven of een controle uitvoeren.

 1. Het podium is toegestaan op 27 april 2019 tussen 14.00-23.00 uur;
 2. Je bent verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik van jouw podium schade lijden;
 3. Je bent als organisator mede verantwoordelijk voor de rust en veiligheid tijdens en rondom het evenement. Je dient de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen die een positief effect hebben op de veiligheid;
 4. De aanwijzingen en/of bevelen gegeven door de politie, de brandweer of een door ons aangewezen ambtenaar dienen direct, stipt en nauwkeurig te worden opgevolgd;
 5. In de nabije omgeving mag geen (zwerf)vuil of ander afval worden aangetroffen afkomstig van jouw podium;
 6. De geluidsboxen en alle andere geluidsversterkende apparaten dienen zodanig opgesteld te worden, dat mogelijke hinder en overlast voor de omgeving en bewoners tot een minimum wordt beperkt;
 7. Omdat 27 april 2019 is aangewezen als een collectieve festiviteit mag het equivalente geluidsniveau gemeten vanaf de dichtstbijzijnde woning niet meer bedragen dan 85 dB(A)en 95 dB(C);
 8. Je dient minimaal 1 gecertificeerde beveiligingsmedewerker bij het podium te plaatsen;
 9. De bereikbaarheid voor de hulpverlening dient te allen tijde gegarandeerd te zijn voor bezoekers en omwonenden;
 10. Ten behoeve van de hulpverlening dient er een vrije doorgaande route te zijn van 3,5 meter breedte en een hoogte van 4,2 meter; Bij toepassing van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels;
 11. Eventuele hekwerken of andere obstakels die deze route blokkeren dienen te allen tijde snel en gemakkelijk te kunnen worden verwijderd;
 12. Nooduitgangen enz. dienen te allen tijde vrij en gemakkelijk toegankelijk te zijn en te blijven;
 13. Eventuele (elektriciteit)kabels en/of andere voorwerpen op en nabij het podium moeten zodanig worden bedekt door bijvoorbeeld rubber matten, zodat mensen zich niet kunnen bezeren c.q. erover kunnen struikelen;
 14. Er mogen geen brandgevaarlijke stoffen worden geplaatst;
 15. Er mag geen glaswerk op het evenemententerrein aanwezig zijn;
 16. De omwonenden, ondernemers en standplaats/terrashouders moet je uiterlijk twee weken van te voren informeren over jouw activiteiten en de in te nemen ruimte. Bij de brief moet je een situatieschets voegen;
 17. Op het terrein moet een EHBO-er met verbanddoos aanwezig zijn;
 18. Bouwsels moeten voldoende verankerd zijn. De constructie dient te voldoen aan de COBc Richtlijn “Constructieve toetsingscriteria Evenementen”;
 19. Het terrein inclusief openbaar groen, bestrating en dergelijke, moet je opleveren in de staat zoals die vóór de activiteit aangetroffen is.