Nadat minister Van Engelshoven van OCW eerder al besloot de voorgenomen bezuiniging op de Subsidieregeling praktijkleren voor 2019 terug te draaien, heeft ze nu besloten om de subsidie definitief tot 2023 te verlengen. Dit biedt zekerheid aan de erkende leerbedrijven die voor meer jaren achtereen studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het eigen bedrijf opleiden.

Ook voor scholen en studenten zijn de gevolgen positief. Juist nu het bedrijfsleven een groeiende behoefte heeft aan goed opgeleide medewerkers, blijft de succesvolle beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ondersteund.

Steun

Met Prinsjesdag 2018 maakte de minister bekend te willen bezuinigen op de subsidieregeling. Bovendien was onzeker of de regeling vanaf 2019 kon voortbestaan. De leden van de Tweede Kamer vreesden dat veel leerbanen zouden verdwijnen. De Tweede Kamer verzocht de minister daarom de regeling voor meerdere jaren te behouden en de bezuiniging terug te draaien. Aan dat verzoek heeft de minister nu voldaan. Zij verlengt de regeling tot 2023. De subsidieplafonds worden jaarlijks bekendgemaakt.

Intensieve lobby

KHN heeft zich samen met VNO-NCW en MKB-Nederland intensief gelobbyd voor handhaving van de regeling. Schrappen zou ook in onze bedrijfstak veel leerwerkbanen kosten. Dat zou betekenen dat minder vakkrachten met een diploma uitstromen. Terwijl er nu al een groot tekort is aan opgeleide koks en bedieningsmedewerkers.

Aandachtspunt is nog wel dat de minister ieder jaar de hoogte van de subsidieplafonds voor de verschillende doelgroepen bekendmaakt. Dan pas wordt dus duidelijk hoe het totale budget van de subsidieregeling verdeeld wordt over de leerwerktrajecten van de verschillende onderwijscategorieën waartussen de subsidie wordt verdeeld.

Vervolgonderzoek

KHN sluit niet uit dat de overheid op termijn toch de subsidieregeling voor het mbo wil verminderen of zelfs afschaffen. Daarom heeft KHN samen met een groot aantal andere branches opdracht gegeven tot een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Met de uitkomsten van dit onderzoek verwachten we sterker te staan in onze lobby.

Meer info