Bezoekersstromen Amsterdam in beeld

10 jul 2017

 

De weekenden trekken wel andere soorten bezoekers (meer toeristisch en minder werk-gerelateerd) en daarmee ook op andere tijden bezoekers. Maar de totale hoeveelheid verkeer over de gehele dag gemeten van en naar het centrum is doordeweeks hoger dan in het weekend. In augustus liggen de aantallen binnenlandse bezoekers lager dan in mei en februari.

Het centrum en Amsterdam-Zuid zijn de populairste gebieden om te overnachten. Exacte aantallen buitenlandse bezoekers zijn nog niet te bepalen op basis van de data.

Het centrum is onder alle nationaliteiten het belangrijkste gebied om te overnachten. We zien dat bezoekers uit China, Japan en Korea relatief veel voor Amsterdam Zuid kiezen. Noord-Europeanen verblijven relatief veel in het westelijk havengebied (mogelijk heeft dit, naast de hotels in de Houthavens en Sloterdijken, ook te maken met overnachtingen op schepen).

De pilot bevestigt bruikbaarheid, nut en toegevoegde waarde van het gebruik van GSM-data in bezoekersonderzoek. De verplaatsingsgegevens op basis van mobiele telefoondata geven inzichten die via andere bronnen niet beschikbaar zijn. Per dag en zelfs per uur is bekend hoeveel mensen er in een gebied zijn en waar deze vandaan komen. Ook is bekend of deze bezoekers vaker een gebied bezoeken of slechts incidenteel.
Hierdoor ontstaat een goed beeld van:

  • Wanneer welke bezoekers (herkomst & frequentie) komen, met bijvoorbeeld onderscheid naar doordeweekse dagen en het weekend. 
  • Hoe bezoekers zich verspreiden over de stad en de regio. 
  • Welke factoren van invloed zijn op de bezoekersaantallen (bijvoorbeeld het weer, vakanties, het seizoen).
  • En wat de effecten op bezoekersaantallen van bijzondere omstandigheden zijn, zoals evenementen. 

Op basis van controleerbare bezoekersaantallen uit andere bronnen (CBS en diverse bezoekersonderzoeken van Amsterdam en Zandvoort), blijkt dat de bezoekersaantallen en de herkomsten van deze bezoekers goed kloppen. Dit geldt voor wat betreft bezoekers met de Nederlandse nationaliteit. 

De verdeling van herkomsten van buitenlandse bezoekers komt ook behoorlijk overeen met controleerbare bronnen, maar de absolute aantallen zijn nog niet goed in te schatten.

De ontwikkeling van buitenlandse bezoekers over het jaar, spreiding over de regio en inzicht in de belangrijkste nationaliteiten, is wél goed te maken op basis van de mobiele telefoondata. Er zijn daarnaast methoden denkbaar (combinaties met enquêtes of andere bronnen) om ook de aantallen bezoekers beter in te kunnen schatten op basis van telefoondata. Dit is een mogelijke vervolgstap. 

De gegevens over 2016 bieden een basis als nulmeting, waartegen toekomstige trends en ontwikkelingen afgezet kunnen worden.

KHN vindt het zeer waardevol dat op basis van feiten en cijfers maatregelen worden genomen en hoopt dat de gemeente in de toekomst steeds vaker maatregelen treft en meet op basis van deze feiten en zich niet laat leiden door beeldvorming van bewoners (kiezers).

Bezoekersstromen Amsterdam en Zandvoort

 

Terug
Download de gratis KHN App