Jaarverslag 2018 KHN Den Bosch

22 mrt 2019

Na de ontwikkeling van de visie in 2017, heeft 2018 ons vooral toegespitst op de speerpunten carnaval, openingstijden en centrummanagement. Wat betreft centrummanagement zijn we in gesprek gebleven met het college van B&W en de ambtenaren wat uiteindelijk zal resulteren in een gezamenlijke visie voor centrummanagement ‘s-Hertogenbosch.

Na de ontwikkeling van de visie in 2017, heeft 2018 ons vooral toegespitst op de speerpunten carnaval, openingstijden en centrummanagement. Wat betreft centrummanagement zijn we in gesprek gebleven met het college van B&W en de ambtenaren wat uiteindelijk zal resulteren in een gezamenlijke visie voor centrummanagement ‘s-Hertogenbosch.

Ook hebben wij in 2018 verschillende keren overleg gehad met de besturen van Tilburg, Eindhoven en Breda. Verder is de deelname aan de kwaliteitskring gecontinueerd.

Ledenaantal:
1 januari 2018 –  211 leden
 31 december 2018 –  192 leden

Bestuur van onze afdeling
Bernard Kuenen - voorzitter, Wim van der Steen - penningmeester, Helga Gerritzen - vice voorzitter, Monique den Otter-secretaris (als uitvoerend secretaresse Jolanda Bertrums) en nog 3 leden: Otto van den Groenendaal, Ruud Bruins en Marc Huygens.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die een afspiegeling zijn van het ledenbestand café- barbedrijven, hotel, restaurants, nachtzaken en middelbare hotelschool en wordt geadviseerd door een advocaat. Zij komen elf keer per jaar bijeen en bespreken de diverse vastleggingen van de diverse commissies en overlegstructuren, contacten met gemeente en politie.

Onze afdeling kent een grote betrokkenheid van de leden bij het besturen van de vereniging.

Website/Communicatieteam

Sinds 2010 vergadert een commissie vanuit het bestuur elf keer per jaar over dit onderwerp met als doel tot een betere communicatie te komen met de leden.

Zowel centrummanagement als bezoekersmanagement is gestart met een evaluatie van het functioneren van betreffende organen. Verwachting is dat hierover dit jaar meer besluiten zullen worden genomen.

Regiovergadering
Marc Huygens vertegenwoordigt KHN Den Bosch tijdens de regiovergadering.

Terug