Hoeveel contracten voor bepaalde tijd mag u een leerling geven?

Telt een overeenkomst met een leerling mee in de keten? En hoe zit het als u uw leerling na het behalen van zijn diploma in dienst wilt nemen als medewerker? KHN geeft antwoord.

U hoeft bij een leerling geen rekening te houden met de ketenbepaling. Overeenkomsten die zijn aangegaan als onderdeel van een BBL-opleiding (leerlingcontract) gelden niet voor het maximale aantal contracten.

Tip: Vermeld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst (naast de praktijkleerovereenkomst) duidelijk dat het gaat om een BBL-leerlingcontract. Als KHN-lid kunt u gebruikmaken van onze model-arbeidsovereenkomst voor leerlingen.

Over de ketenbepaling

Sinds 1 juli 2015 geldt de ketenbepaling waarbij u uw medewerker maximaal drie contracten in een periode van twee jaar kunt geven. Een medewerker moet meer dan zes maanden uit dienst zijn geweest voordat u opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt aanbieden. Dit geldt dus niet voor leerlingen. 

Transitievergoeding

Let op! Net als een medewerker heeft een leerling óók recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest.

Meer weten? 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Vraag & antwoord

Is een feestdag een doorbetaalde vrije dag in de horeca?

Wat staat er in de horeca-cao over de feestdagenregeling? En voor wie geldt die regeling? En welke dagen zijn feestdagen volgens de horeca-cao? KHN geeft antwoord.

Of uw medewerker een feestdagen doorbetaald krijgt, hangt af van het feit of de medewerker een wisselend werkrooster of een vast werkrooster heeft.

Geen standaard doorbetaalde vrije dag

De horeca-cao gaat er in principe van uit dat er op een feestdag wordt gewerkt. Dat betekent dat een feestdag niet standaard als doorbetaalde vrije dag wordt beschouwd.

Medewerkers met een wisselend dienstrooster

Medewerkers met een wisselend dienstrooster kunnen worden ingedeeld op een feestdag om te werken en krijgen daar dan compensatie voor. Als een medewerker zelf vooraf heeft aangeven niet te willen werken op een feestdag, dan bent u verplicht om te kijken of er andere opties voor het rooster zijn. Kan dat niet dan moet de medewerker een vakantiedag opnemen.

Medewerkers met een vast dienstrooster

Er zijn ook medewerkers die een vast dienstrooster hebben en werkzaamheden verrichten die niet worden aangeboden op een feestdag. Zoals medewerkers met een administratieve functie. Omdat zij die dag anders wel gewerkt zouden hebben, hebben zij recht op een doorbetaalde vrije dag. U kunt er voor kiezen om ook voor deze groep medewerkers werk aan te bieden. In dat geval hebben de medewerkers dan recht op compensatie.

Alleen als u vooraf schriftelijk heeft afgesproken met uw medewerkers dat u verplichte vrije dagen aanwijst ten laste van de bovenwettelijke vakantiedagen en u maakt tijdig bekend om welke dagen het gaat, is het mogelijk om deze vrije dag van het (bovenwettelijke deel) van het vakantiesaldo af te schrijven.

Compensatie

Als uw medewerker werkzaamheden heeft verricht op een erkende feestdag, dan heeft hij/zij voor ieder gewerkt uur of gedeelte van een uur recht op vervangende vrije tijd.
De te compenseren vrije tijd moet u toekennen in een periode van 26 weken volgend op de feestdag. Als dat niet mogelijk is, moet u per gewerkt uur of gedeelte daarvan een toeslag van 50 procent van het uurloon uitbetalen.

Vakantie-uren

Een erkende feestdag is dus geen standaard vrije dag. Als uw medewerker toch vrij wil zijn op de erkende feestdag dan moet hij/zij bij u toestemming vragen om vakantie-uren op te nemen. Kijk voor meer informatie op khn.nl/cao. 

Wanneer vallen officiële feestdagen in 2018?

Feestdag  Datum                       Feestdag volgens horeca-cao? 
Nieuwjaarsdag Maandag 1 januari JA
Goede Vrijdag                Vrijdag 30 maart NEE
Eerste Paasdag Zondag 1 april JA
Tweede Paasdag Maandag 2 april JA
Koningsdag Vrijdag 27 april JA
Bevrijdingsdag Vrijdag 5 mei NEE
Hemelvaartsdag Donderdag 10 mei JA
Eerste Pinksterdag Zondag 20 mei JA
Tweede Pinksterdag Maandag 21 mei JA
Eerste Kerstdag Dinsdag 25 december JA
Tweede Kerstdag Woensdag 26 december JA


Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de horeca-cao

Vragen? 

Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Wat zijn de regels voor werk- en rusttijden voor volwassen medewerkers?

Hoeveel uur mag een volwassen medewerker per week werken? Wanneer heeft hij of zij recht op pauze? En welke regels gelden er voor werken op zondag? KHN geeft antwoord!

Maximale arbeidstijd werken in de horeca

Een medewerker mag per dienst maximaal 12 uur (inclusief overwerk) werken en in een week maximaal 60 uur (inclusief overwerk) werken. Dit mag niet structureel voorkomen, want in elke periode van 4 weken mag er gemiddeld maximaal 55 uur per week worden gewerkt. Bovendien mag er in elke periode van 16 weken gemiddeld maximaal 48 uur per week gewerkt worden (zonder nachtdiensten).

Rusttijden volwassen horecamedewerker

Per dag heeft uw medewerker recht op 11 uur aaneengesloten rust. Deze aaneengesloten rusttijd mag een keer in elke periode van 7 dagen worden ingekort tot 8 uur aaneengesloten rust indien dit noodzakelijk is in verband met de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden.

In elke aaneengesloten periode van 7 dagen van 24 uur heeft uw medewerker recht op een onafgebroken rusttijd van 36 uur. Of uw medewerker heeft in elke aaneengesloten periode van 14 dagen van 24 uur recht op een rusttijd van 72 uur welke opgesplitst kan worden in onafgebroken rustperioden van elk tenminste 32 uur.  

Pauze volwassen horecamedewerker

Wanneer er meer dan 5,5 uur per dienst wordt gewerkt, heeft uw medewerker recht op een pauze van 30 minuten. Wordt er per dienst meer dan 10 uur gewerkt, dan moet het werk worden onderbroken door een pauze van 45 minuten. De pauzes kunnen worden gesplitst in perioden van 15 minuten. Lees hier meer over (het doorbetalen van) pauzes.

Werken op zondag

De horeca-cao regelt dat er geen minimum aantal zondagen in elke periode van 52 weken zijn waarop geen arbeid verricht wordt. Een medewerker werkt alleen op 40 of meer zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken als hij daarmee per geval instemt. 

Let op!

Het bovenstaande geldt voor medewerkers vanaf 18 jaar of ouder. Voor kinderen, jeugdige medewerkers en medewerkers die zwanger of net bevallen zijn bestaan aparte regels.

Nachtdiensten

Ook voor medewerkers die nachtdiensten werken, gelden andere regels.

Boete bij overtreding

Zorg ervoor dat u binnen de grenzen van de arbeidstijdenwet blijft. Overtreding leidt tot hoge boetes.

Lees ook

Vragen? 

Wil t u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per e-mail: khnadvies@khn.nl

Moet er in uw hotel ook ’s nachts een leidinggevende aanwezig zijn met een diploma sociale hygiëne?

 

Als er in uw bedrijf alcohol geschonken wordt, moet er een leidinggevende aanwezig te zijn met sociale hygiëne. Maar moet hij of zij altijd aanwezig zijn? KHN geeft antwoord.

 

Er hoeft alleen een leidinggevende met een diploma sociale hygiëne die op de Drank- en Horecavergunning staat, aanwezig te zijn op het momenten dat de horecalokaliteit voor publiek geopend is. Horecalokaliteiten zijn die ruimtes waar alcohol geschonken wordt en die op uw drank- en horecavergunning als zodanig zijn benoemd. Wanneer uw bar en/of restaurant dus gesloten is voor uw gasten, hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne meer aanwezig te zijn.

Roomservice en minibars

Hoe zit dat dan met roomservice en alcohol in de minibars? De hotelkamer wordt niet gezien als horecalokaliteit. Op momenten dat de bar en/of het restaurant gesloten zijn, mag u wel roomservice of alcohol vanuit de minibar aanbieden en dan hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne aanwezig te zijn.

Geldt de feestdagenregeling ook voor medewerkers die een administratieve functie vervullen?

Wat staat er in de horeca-cao over de feestdagenregeling? En voor wie geldt die regeling? KHN geeft antwoord.

In de horeca worden alle officieel erkende feestdagen beschouwd als 'gewone' werkdagen. Dit geldt voor alle medewerkers die in het bedrijf onder de horeca-cao vallen, dus ook het kantoorpersoneel.

Kantoorpersoneel

De regeling is voor iedereen gelijk, maar de uitkomst verschilt logischerwijze. Het principe is dat er op een feestdag niet wordt gewerkt. Dat heeft voor kantoorpersoneel vaak de uitkomst dat het kantoor dicht is en er niet wordt gewerkt. Als het kantoor wel open is en er gewerkt wordt dan is compensatie aan de orde, namelijk een vervangende doorbetaalde vrije dag. Dat geldt ook voor alle andere horecafuncties. Als een medewerker op een feestdag is ingeroosterd is het een werkdag waarvoor een andere vervangende doorbetaalde vrije dag geldt.

Als zo’n vervangende vrije dag niet is in te plannen, geldt een toeslag van 50% voor dat werken op een feestdag.

Vervangende vrije tijd

Als uw medewerker werkzaamheden heeft verricht op een erkende feestdag, dan heeft hij/zij voor ieder gewerkt uur of gedeelte van een uur recht op vervangende vrije tijd.

De te compenseren vrije tijd dient te worden toegekend in de periode van 26 weken volgend op de feestdag. Indien dat niet mogelijk is, moet per gewerkt uur of gedeelte daarvan een toeslag van 50 procent van het uurloon te worden uitbetaald.

Vakantie-uren

Een erkende feestdag is dus geen standaard vrije dag. Als uw medewerker toch vrij wil zijn op de erkende feestdag dan moet hij/zij bij u toestemming vragen om vakantie-uren op te nemen.

Feestdagen

De horeca cao kent negen feestdagen: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede pinksterdag, Koningsdag, eerste en tweede kerstdag.

Kijk voor meer informatie op khn.nl/cao.  

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Wat kunt u als werkgever doen tegen seksuele intimidatie in uw zaak?

Een seksueel getinte opmerking, een starende blik of een ongewenste aanraking... Seksuele intimidatie komt helaas ook in de horeca voor. Als werkgever wilt u er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar hóe doet u dat? KHN heeft voor u het modelprotocol ongewenst gedrag en huis- en gedragsregels opgesteld.

Uit onderzoek van Arboportaal blijkt dat één op de tien werknemers in Nederland af en toe last heeft van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan verwacht. Ook in de horeca vinden vormen van seksuele intimidatie plaats. Als werkgever wilt u dat uiteraard voorkomen. KHN heeft een modelprotocol ongewenst gedrag opgesteld.

KHN Huisregelbordje

Modelprotocol ongewenst gedrag

Het instellen van een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag dat is voorzien van een klachtenprocedure is één van de maatregelen die u als werkgever kunt nemen. De regeling moet toegankelijk zijn voor uw medewerkers. Voor de invoering van het beleid is instemming van de Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging vereist. Lees hier meer over het toepassen van een protocol ongewenst gedrag.

Voor uw gasten: Huis- en gedragsregels 'Onze huisregels!'

Om uw gasten te wijzen op uw huis- en gedragregels in uw zaak heeft KHN huisregelbordjes ontwikkeld die u kunt bestellen. Wilt u een schildje (in perspex) bestellen dan kan dat via info@khn.nl. De verkoopprijs bedraagt 10 euro exclusief btw.