Uw medewerker is ziek geworden tijdens zijn vakantie, wat kunt u doen?

Als uw medewerker zich ziek meldt, dan moet de bedrijfsarts kunnen beoordelen of de medewerker echt ziek is en recht heeft op doorbetaling van loon. Als de medewerker in het buitenland verblijft, is dat niet mogelijk. Wat kunt u wel doen om grip te houden op de situatie?

Controlevoorschriften
In de horeca-cao zijn controlevoorschriften bij ziekte opgenomen. In de voorschriften is ook vastgelegd wat uw medewerker moet doen wanneer hij in het buitenland ziek wordt:

  • Uw medewerker moet een (duidelijk leesbare) medische verklaring overleggen van een geraadpleegde arts of controleorgaan in het vakantieland
  • Uw medewerker moet aangeven waar hij verblijft en hoe hij te bereiken is
  • Uw medewerker heeft de verplichting om terug te keren naar Nederland zodra de controlerende instantie hem daartoe in staat acht (voor zover de geplande vakantieperiode is verstreken)
  • Na terugkomst moet uw medewerker zich direct bij de bedrijfsarts melden voor controle

Het is belangrijk dat uw medewerker op de hoogte is van de controle voorschriften. U kunt de voorschriften opnemen in de arbeidsovereenkomst of u laat uw medewerker een verklaring ondertekenen dat hij zich bewust is van de controlevoorschriften.

Sanctie
Wanneer uw medewerker zich niet aan de voorschriften houdt (hij is bijvoorbeeld niet bereikbaar of meldt zich niet of niet tijdig bij de controlerende instantie) dan kunt u een sanctie opleggen. Bij niet naleven van de voorschriften vervalt het recht op aanvulling (tijdens het eerste jaar 25 procent) op de wettelijke loondoorbetaling. De wettelijke loondoorbetaling (70 procent) mag worden opgeschort totdat uw medewerker zich weer aan de voorschriften houdt. De loonsanctie moet u schriftelijk aan de medewerker meedelen. Houd er rekening mee dat uw medewerker de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tenminste het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon moet krijgen. 

Let op!
Een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een loondoorbetaling van 13 weken (in plaats van 104 weken).

Lees ook
Kijk op www.khn.nl/cao voor meer informatie.

Vragen?
Meer weten? Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Cursussen