Download de gratis KHN App

Waar moet u aan denken als u uw uitzendkracht in dienst wilt nemen?

Als u uw uitzendkracht zelf in dienst wilt nemen, waar moet u dan aan denken? KHN geeft antwoord en advies!

Als u een uitzendkracht overneemt van een uitzendorganisatie moet u rekening houden met de ketenbepaling. Een uitzendkracht kan namelijk al langere tijd voor het uitzendbureau werken.

Ketenbepaling
Medewerkers mogen volgens de wet slechts drie tijdelijke contracten in een periode van maximaal 24 maanden krijgen. Een uitzendkracht die bij u gewerkt heeft, heeft sowieso één arbeidsovereenkomst gehad. Namelijk de arbeidsovereenkomst die hij had bij het uitzendbureau. Als de uitzendkracht al langer in dienst is bij het uitzendbureau of vaak ziek is geweest, kan het zijn dat hij al meerdere contracten voor bepaalde tijd heeft gehad. In veel gevallen onstaat er dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: Een medewerker kan daar ook met terugwerkende kracht aanspraak op maken. Ga dus na hoeveel contracten de uitzendkracht gekregen heeft en hoelang hij al in dienst is. 

Proeftijd
Ook is het van belang om te weten dat u geen proeftijd meer af mag spreken. Die proeftijd heeft hij al doorlopen. 

Boetebeding
Het kan zijn dat de uitzendorganisatie in uw overeenkomst een boetebeding voor het overnemen van de uitzendkracht heeft opgenomen. Dit boetebeding kan ook van toepassing zijn wanneer het uitzendbureau slechts de werving en selectie heeft gedaan. Controleer dus uw overeenkomst of de algemene bepalingen/voorwaarden van de uitzendorganisatie.

Transitievergoeding
Sinds 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. De periodes van de opvolgende werkgevers tellen mee. U bent een opvolgend werkgever als een medewerker bijvoorbeeld eerst als uitzendkracht bij u heeft gewerkt en daarna bij u in dienst is getreden. 

Vragen?
Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug

Vraag & antwoord

Bent u verplicht om een assistentiehond toe te laten in uw bedrijf?

Mag u een assistentiehond of hulphond weigeren in uw horecazaak? Hoe zit het nu? KHN geeft antwoord.  

Assistentiehonden van gasten met een handicap mag u niet weigeren in uw horecazaak. Dat is het gevolg van de ratificatie door Nederland van het VN-Verdrag Handicap. Volgens die regels moet u op verzoek doeltreffende aanpassingen verrichten tenzij dat voor u een onevenredige belasting vormt (artikel 2 lid 1 en 2 Wet gelijke behandeling).

Wat is een assistentiehond?
Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met Post traumatisch stress syndroom zijn allemaal hulphonden of assistentiehonden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar.

En de hygiëneregels dan?
U kunt geen beroep doen op de hygiëneregels. De nieuwe Hygiënecode die per 1 april 2016 geldt, biedt duidelijkheid: Gasten met hun assistentiehond moeten worden toegelaten tot alle horecagelegenheden (ook restaurants met een open keuken en buffetrestaurants).

Gerechtelijke procedure
Als u geen doeltreffende maatregel treft na een verzoek van een persoon met een beperking, dan kan hij/zij naar de rechter stappen. In zo’n gerechtelijke procedure moet u aannemelijk maken dat de gevraagde maatregel onevenredig is.

Lees ook: Wat betekent het VN-verdrag Handicap voor u?

Heeft u recht op het lage-inkomensvoordeel voor uw medewerker?

Sinds 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen voor medewerkers met een laag inkomen. Dit heet het lage-inkomensvoordeel (LIV). Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze vergoeding? Hoe kunt u profiteren? KHN geeft antwoord!

 

Lage-inkomensvoordeel
Als u een medewerker in dienst heeft die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, krijgt u voor hem het lage-inkomensvoordeel. Let op! Het lage-inkomensvoordeel geldt pas vanaf 1 januari 2017. De Belastingdienst betaalt dit voordeel aan u uit als u medewerkers in dienst heeft met een uurloon tussen 100 en 125 procent van het minimumloon. Dit voordeel kan oplopen tot 2000 euro per medewerker per jaar. De Belastingdienst keert de vergoeding automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. 

Voorwaarden LIV
Om in aanmerking te komen voor het LIV, moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • Uw medewerker heeft minstens 1248 verloonde* uren in het jaar waarin u het LIV wenst te ontvangen
  • Uw medewerker heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
  • Uw medewerker heeft een inkomen van minimaal 100 tot maximaal 125 procent van het minimumloon

* De verloonde uren zijn de uren die u uitbetaald heeft. Dit zijn in principe de uren die in het contract staan. Overuren of meeruren tellen ook mee.

Categorieën
Bij de hoogte van het LIV wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën:

  • Medewerkers die tussen de 100 en 110 procent van het minimumloon verdienen: u ontvangt maximaal 2000 euro per jaar
  • Medewerkers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen: u ontvangt maximaal 1000 euro per jaar.

Hoe kunt u van deze regeling profiteren?
Het LIV wordt automatisch door de Belastingdienst aan u uitgekeerd. U hoeft het dus niet aan te vragen. Het LIV wordt achteraf uitgekeerd. U ontvangt vóór 15 maart 2018 een voorlopige berekening van het LIV. Als u het niet eens bent met de voorlopige berekening kunt u nog correcties doen tot en met 1 mei 2018. Vóór 1 augustus 2018 wordt het LIV definitief vastgesteld. Vervolgens kunt u de uitkering binnen 6 weken verwachten.

Check of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel!
Met de regelhulp kunt u eenvoudig controleren of recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. De rekenhulp vindt u op www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Welke verplichtingen heeft u als uw medewerker ziek is?

De spelregels voor ziekteverzuim zijn de laatste jaren veranderd. De rechten en plichten van u én uw medewerker bij ziekteverzuim zijn sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter aangescherpt. KHN zet de stappen voor u op een rij.

De Wet verbetering poortwachter is vooral van belang bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim. UWV toetst bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering of er voldoende activiteiten voor re-integratie zijn ondernomen.

De eisen
Om aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen, moet u bij een ziekmelding aan een aantal eisen voldoen om extra loondoorbetalingen te voorkomen. KHN zet de stappen voor u op een rij:

Wanneer?  Wat moet er gebeuren? 
 Dag 1 Ziekmelding doorgeven aan de Arbo-dienst
 Week 6 Probleemanalyse door de Arbo-dienst (reden en duur verzuim, 
re-integratiemogelijkheden)
 Week 8 Plan van aanpak (wat is er nodig om de medewerker aan het werk te krijgen?)
  Bespreek iedere zes weken de voortgang van de arbeidsongeschiktheid met de medewerker. Onderdeel van het re-integratie dossier.
Week 35 Actueel oordeel Arbo-dienst, evaluatie plan van aanpak
Week 42 Ziekmelding doorgeven aan UWV
Week 52 Opstellen eerstejaarsevaluatie
Week 88 Opstellen re-integratieverslag (RIV)
Week 90 Aanvraag Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) door de medewerker
Week 104 Einde loondoorbetalingsverplichting, tenzij loonsanctie


Wat is een loonsanctie?

Als het UWV oordeelt dat u als werkgever niet voldoende aan de re-integratie van uw medewerker heeft gedaan, dan kan het UWV u een zogenaamde loonsanctie opleggen. Dit betekent dat u langer dan twee jaar het loon moet doorbetalen én uw re-integratie-inspanningen moet voortzetten voor de duur van de loonsanctie. De loonsanctie kan maximaal één jaar duren. In de periode waarvoor de loonsanctie is opgelegd, moet u alsnog de inspanningen verrichten die volgens het UWV te weinig zijn geweest. Deze inspanningen zijn omschreven in de beschikking waarin de loonsanctie aan u is medegedeeld. Zodra deze inspanningen zijn verricht, kunt u een verzoek doen om opheffing van de loonsanctie. Tijdens de looptijd van de loonsanctie blijft het opzegverbod tijdens ziekte ook van kracht. 

Opzegverbod
Wanneer uw medewerker niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten als gevolg van ziekte, kunt u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Dit opzegverbod geldt in principe voor 104 weken. Indien het UWV een loonsanctie oplegt, wordt het opzegverbod verlengd voor de duur van de loonsanctie. Overigens stopt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meestal van rechtswege. Bij ziekte bent u dus niet verplicht dit contract te verlengen.

Transitievergoeding
Na beëindiging van het dienstverband met uw zieke medewerker op uw initiatief heeft ook de zieke medewerker recht op een transitievergoeding als het dienstverband 24 maanden of langer heeft geduurd. De periode van ziekte telt mee bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. De formule:

De eerste 10 jaar van het dienstverband: 1/6 maandloon per gewerkt halfjaar
Daarna: ¼ maandloon per gewerkt halfjaar.

Let op!
Wanneer de periode van het opzegverbod voorbij is en de loondoorbetalingsplicht is gestopt, eindigt de arbeidsovereenkomst NIET automatisch. Deze moet u zelf actief beëindigen. Doet u dit niet, dan ontstaat er een ‘slapend dienstverband’. Er worden geen werkzaamheden verricht, maar het dienstverband loopt door omdat het contract nooit beëindigd is. Dit betekent dat een medewerker op een later tijdstip bij u kan aankloppen en zich beschikbaar kan stellen om de werkzaamheden te hervatten. Vergeet dus niet de arbeidsovereenkomst te beëindigen!

Welke diploma’s zijn voor u als horecaondernemer verplicht?

Welke diploma’s zijn nu eigenlijk verplicht in de horeca? Welke diploma’s u nodig heeft, is afhankelijk van uw horecabedrijf: schenkt u alcohol? Heeft u personeel in dienst? Serveert u maaltijden? KHN zet de eisen op een rij en geeft advies.

Drank- en Horecawetvergunning
Als u alcohol schenkt in uw bedrijf is een Drank- en Horecawetvergunning (DHW-vergunning) verplicht. Eén van de eisen voor het verkrijgen van een DHW-vergunning is een SVH-verklaring Sociale Hygiëne. Gedurende de openingstijden van uw bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die op de DHW-vergunning staat. En om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig. Het is mogelijk om uw leidinggevende op de vergunning bij te schrijven. Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn.

Tip: Als lid van KHN ontvangt u 10% korting op het lesgeld van alle opleidingen van HOC.nl

Voedselveiligheid
Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Iedere horecaondernemer is vanaf 1 april 2016 verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. Het is niet verplicht om een cursus te volgen of een diploma te hebben. U bent wel verplicht om te werken volgens de nieuwe Hygiënecode. Het is belangrijk dat uw medewerkers kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre uw medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de Hygiënecode. U kunt deze instructie ook zelf geven, bijvoorbeeld aan de hand van de werkinstructies uit de Hygiënecode.

Tip: Heeft u de nieuwe Hygiënecode al in huis? Bestel ‘m hier!

Tip: KHN BedrijfsAdviesHOC.nl en Bureau de Wit bieden verschillende HACCP-trainingen op het gebied van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca. Als lid van KHN ontvangt u uiteraard korting!

Allergenen
Volgens de allergenenwet die sinds 13 december 2014 van kracht is, bent u als horecaondernemer verplicht om uw gasten te kunnen informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen in de producten die u aanbiedt. Hoe u uw gast informeert over allergenen mag u zelf bepalen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wanneer u kiest voor een mondelinge toelichting, is het volgen van e-learning één van de mogelijkheden om aan de wetgeving te voldoen. Deze e-learning moet u jaarlijks herhalen. 

U bent dus niet verplicht om een diploma te behalen. Alleen wanneer u kiest voor mondelinge toelichting met de e-learning, moet u de e-learning jaarlijks herhalen. Deze e-learning module vindt u hier.

Bedrijfshulpverlening
Als u minimaal één medewerker in dienst heeft, bent u verplicht om een bhv’er aan te stellen. De wet schrijft niet voor hoe u de bedrijfshulpverlening moet regelen. In kleine bedrijven kunt u zelf de bhv’er zijn. Let op: wanneer u niet aanwezig bent in het bedrijf, moet er een vervanger aanwezig zijn.

Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet u het juiste aantal bedrijfshulpverleners vaststellen. Houd rekening met ziekte, vakanties of ploegendienst en zorg dat er voldoende bhv’ers opgeleid zijn.

Tip: U kunt een certificaat halen. KHN biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een eendaagse bhv-cursus met e-learning aan.

Leerlingen in dienst
Heeft u leerlingen in dienst of wilt u deze aannemen? Leerlingen moeten worden begeleid door een gediplomeerd leermeester.

Tip: Op de Leermeestertraining met SVH Leermeester examen krijgt u als lid van KHN korting via HOC.nl.

Portiers
Werkt u met portiers? Zij moeten in dienst zijn van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Ook moeten zij de opleiding Horecaportier hebben gevolgd.

Overige diploma’s
Opleidingen op het gebied van ondernemingsvaardigheden zijn niet verplicht. De vestigingseisen zijn in 1998 al afgeschaft.

Start u een bedrijf?
Wilt u een café, restaurant, hotel of andere horecaonderneming starten of overnemen?
Dan wilt u zich natuurlijk optimaal voorbereiden en antwoord krijgen op al uw vragen over het ondernemerschap. KHN BedrijfsAdvies organiseert speciaal voor starters een dagcursus.

Wanneer komt uw medewerker in aanmerking voor zorgverlof?

Medewerkers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner, ouder, broer, zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of bekende de noodzakelijke zorg te geven. Maar wat zijn de regels? KHN geeft antwoord.

Het kortdurende zorgverlof is bedoeld om de zieke de noodzakelijke zorg te geven. Dit betekent dat de zieke verzorging nodig heeft en dat uw medewerker de enige is die deze zorg kan geven. Wanneer de zieke in het ziekenhuis ligt, krijgt hij of zij al de noodzakelijke zorg. Over het algemeen kan er in dat geval geen sprake zijn van recht op kortdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof
Als uw medewerker kortdurend zorgverlof wilt opnemen, moet hij/zij dat zo snel mogelijk bij u melden. Uw medewerker heeft recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Dit geldt voor een periode van twaalf maanden. Dit verlof kan uw medewerker verspreid over het jaar opnemen. Het maximum aantal uren mag niet overschreden worden. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt de medewerker zeventig procent van het salaris. Komt het loon onder het wettelijk minimum? Dan moet u dat als werkgever aanvullen tot het wettelijk minimum. 

Langdurend zorgverlof
Is er voor een langere periode zorg nodig dan kan de medewerker u verzoeken hem/haar langdurend zorgverlof te verlenen. Dit moet hij/zij dan twee weken voor ingang van het verlof schriftelijk bij u aanvragen. Het langdurende zorgverlof is onbetaald. Per twaalf maanden kan uw medewerker maximaal zes keer het aantal uren dat hij/zij per week werkt, opnemen. Uw medewerker mag het verlof over achttien weken verdelen.

Verlof weigeren?
In principe kunt u het verlof niet weigeren. Dit kan alleen op het moment dat uw bedrijf daardoor in ernstige problemen komt.

Meer informatie
In de vorige horeca-cao en het KHN Arbeidsvoorwaardenreglement zijn er voor dit verlof geen aanvullende afspraken gemaakt. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Meer weten? Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.