Waar moet u aan denken als u uw uitzendkracht in dienst wilt nemen?

Als u uw uitzendkracht zelf in dienst wilt nemen, waar moet u dan aan denken? KHN geeft antwoord en advies!

Als u een uitzendkracht overneemt van een uitzendorganisatie moet u rekening houden met de ketenbepaling. Een uitzendkracht kan namelijk al langere tijd voor het uitzendbureau werken.

Ketenbepaling
Medewerkers mogen volgens de wet slechts drie tijdelijke contracten in een periode van maximaal 24 maanden krijgen. Een uitzendkracht die bij u gewerkt heeft, heeft sowieso één arbeidsovereenkomst gehad. Namelijk de arbeidsovereenkomst die hij had bij het uitzendbureau. Als de uitzendkracht al langer in dienst is bij het uitzendbureau of vaak ziek is geweest, kan het zijn dat hij al meerdere contracten voor bepaalde tijd heeft gehad. In veel gevallen onstaat er dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: Een medewerker kan daar ook met terugwerkende kracht aanspraak op maken. Ga dus na hoeveel contracten de uitzendkracht gekregen heeft en hoelang hij al in dienst is. 

Proeftijd
Ook is het van belang om te weten dat u geen proeftijd meer af mag spreken. Die proeftijd heeft hij al doorlopen. 

Boetebeding
Het kan zijn dat de uitzendorganisatie in uw overeenkomst een boetebeding voor het overnemen van de uitzendkracht heeft opgenomen. Dit boetebeding kan ook van toepassing zijn wanneer het uitzendbureau slechts de werving en selectie heeft gedaan. Controleer dus uw overeenkomst of de algemene bepalingen/voorwaarden van de uitzendorganisatie.

Transitievergoeding
Sinds 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. De periodes van de opvolgende werkgevers tellen mee. U bent een opvolgend werkgever als een medewerker bijvoorbeeld eerst als uitzendkracht bij u heeft gewerkt en daarna bij u in dienst is getreden. 

Vragen?
Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Vraag & antwoord

Waar moet een leidinggevende in de horeca aan voldoen?

Een leidinggevende in de horeca moet volgens de Drank- en Horecawet minimaal 21 jaar oud zijn. Dit is dus ook de minimale leeftijdsgrens om een horecabedrijf te starten.

Daarnaast moet de leidinggevende voldoen aan de eisen ten aanzien van zedelijk gedrag.

Dit betekent dat:

 • Een leidinggevende niet in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst mag zijn, of ter beschikking is gesteld.
 • Een leidinggevende niet binnen de laatste vijf jaar wegens een misdrijf onherroepelijk veroordeeld is geweest tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden.
 • Een leidinggevende niet binnen de laatste vijf jaar bij meer dan 1 uitspraak onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer.

Ook mag een leidinggevende de laatste vijf jaar geen leidinggevende zijn geweest van een inrichting waarvan de vergunning is ingetrokken op grond van artikel 31 Drank- en Horecawet of die voor tenminste een maand is gesloten.

Welke (horeca)vergunningen heeft u als horecaondernemer nodig?

Als horecaondernemer heeft u vaak meerdere vergunningen nodig. Zo is om alcohol te schenken een drank- en horecavergunning verplicht. Maar er zijn ook gemeentelijke vergunningen en milieuvoorschriften waar u aan moet voldoen.

Drank- en horecavergunning

Als u alcoholhoudende dranken schenkt, moet u als ondernemer in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning (DHW-vergunning). Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf wilt opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het maakt in de meeste gemeenten geen verschil of u wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Maar ook van het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf.

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit kan ook vereist worden als het terras op eigen grond staat. De gemeente kan ook eisen stellen aan een terras. Dit staat dan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Hierin kunt u ook de sluitingstijden van het terras vinden. Lees ook of uw gasten mogen roken op het terras, wat het toegestane geluid is op een (overdekt) terras en onze tips voor een gewaardeerd terras.

Speelautomatenvergunning

In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. Voor zo'n vergunning klopt u dus aan bij uw gemeente.

Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen, aanpassen, uitbreiden en vernieuwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente kan u vertellen of u voor uw plannen een vergunning aan moet vragen.

Gebruiksmelding

Wanneer u een bouwwerk in gebruik gaat nemen of gaat gebruiken, dan is er een gebruiksmelding nodig, als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. Dit is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat u een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt en daar een ander soort bedrijfsvoering gaat voeren, dient u een melding te doen op grond van het activiteitenbesluit.

Waar moet u op letten als u samenwerkt met een uitzendbureau?

Waar moet u op letten als u wilt gaan samenwerken met een uitzendbureau? KHN geeft antwoord en advies!

Net als in uw bedrijf is het belangrijk dat uitzendbureaus zich houden aan de wet- en regelgeving.

Ketenaansprakelijkheid

In sommige situaties huren uitzendbureaus ook weer een bedrijf in om werkzaamheden voor u te verrichten. Op deze manier ontstaat er een keten van aannemers en onderaannemers. Al deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de betaling van het loon en de afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Dit betekent dat al deze bedrijven dan ook aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er iets mis is. Dit staat ook wel bekend als ketenaansprakelijkheid.

Betrouwbare uitzendorganisaties

Wanneer het uitzendbureau waar u mee samenwerkt zich niet aan de regels houdt, kunt u dus aansprakelijk gehouden worden. Het is niet altijd eenvoudig om te controleren of de partij waar u mee samenwerkt, zich aan de regels houdt. Zorg er daarom voor dat u alleen medewerkers inhuurt via een uitzendorganisatie die betrouwbaar is. U kunt hierbij bijvoorbeeld letten op realistische tarieven, juiste facturen en correcte papieren van de uitzendkrachten. Let ook op uw eigen verplichtingen, zoals een gezonde en veilige werkomgeving.

Checklist uitzendbureaus

De Inspectie SZW (van het ministie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. Deze checklist kunt u invullen op de website van de Inspectie SZW. Met deze checklist kunt u een uitzendbureau selecteren of controleren, en zelf op een eerlijke en veilige manier met uitzendkrachten aan de slag gaan.

Vragen?

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Hoe voorkomt u een voedselvergiftiging bij uw gasten?

Het is altijd belangrijk om zorgvuldig met eten om te gaan, maar bij warm weer is het nog belangrijker. De kans op een voedselvergiftiging is dan groter. Waar moet u op letten? KHN geeft tips om een voedselvergiftiging bij uw gasten te voorkomen.

Bij een voedselvergiftiging word je ziek door giftige stoffen in het eten. Deze stoffen worden geproduceerd door bacteriën of schimmels. Tekenen van een vergiftiging zijn buikkrampen, misselijkheid, diarree of braken. Deze klachten ontstaan vaak binnen acht uur na besmetting.

Hygiënisch werken

Het is daarom belangrijk om eten zorgvuldig te bewaren, dus niet voor een langere tijd bij kamertemperatuur te laten staan. Eten moet ook op tijd worden weggegooid en in de keuken moet hygiënisch gewerkt worden. Door eten te verhitten gaan ziekmakers dood, maar in veel gevallen maakt dit de gifstoffen niet onschadelijk.

Tips om een voedselvergiftiging bij uw gasten te voorkomen

 • Zorg voor schone handen en schone werkomgeving
 • Koel het eten goed en zet de koelkast op 4°C
 • Voorkom kruisbesmetting door aparte snijplanken, gescheiden werkplekken en schone materialen
 • Voorkom dat producten besmet raken met vuil en bacteriën en let goed op de houdbaarheid (2 à 3 dagen, afhankelijk van de temperatuur en staat van het product)
 • Verhit het eten goed, denk hier vooral aan dierlijke producten als vlees, vis en ei
 • Verhitte etenswaren moet zo snel mogelijk worden terug gekoeld
 • Controleer bij ontvangst van de producten op versheid, houdbaarheidsdatum en bereidings- en bewaaradviezen
 • Ruim afval meteen op, zet eventuele restjes onmiddellijk in de koelkast en houd de vuile vaat apart

Denk hierbij ook nog aan andere voorschriften, zoals vermeld in de Hygiënecode voor de horeca.

Vragen?  

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Hoe kunt u de huurovereenkomst met uw verhuurder beëindigen?

U kunt onder bepaalde voorwaarden uw huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte beëindigen. Waar moet u precies aan voldoen? KHN geeft antwoord.

Welke opzegtermijn is van toepassing bij opzegging?

Voor zowel de huurder als de verhuurder geldt voor het opzeggen van de huurovereenkomst een opzegtermijn van één jaar. Dit betekent dat beide partijen uiterlijk één jaar voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn aan de andere partij de huurovereenkomst moet opzeggen. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit op elke gewenste dag met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De verhuurder mag echter slechts opzeggen op de in de wet genoemde gronden. Kijk voor meer info op: ‘Kan uw verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?’

Hoe kunt u opzeggen?

U kunt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan de verhuurder kenbaar maken dat u de huurovereenkomst wilt opzeggen. Als huurder kunt u opzeggen, met in achtneming van de gestelde opzegtermijn, zonder opgaaf van reden.

Wat kunt u doen als u uw bedrijf gaat verkopen?

Als u wilt stoppen met uw huurovereenkomst (bijvoorbeeld wegens bedrijfsbeëindiging) maar de huurtermijn laat een opzegging (nog) niet toe, kunt u proberen om een potentiële nieuwe huurder in de plaats te stellen.  Door middel van een ‘indeplaatsstelling’ treedt de nieuwe huurder als het ware in uw voetsporen. De bestaande huurovereenkomst wordt dan door de nieuwe huurder overgenomen. Kijk voor meer info op: 'U wilt uw bedrijf verkopen, maar u heeft nog een lopende huurovereenkomst’

Op welke manier komt de overeenkomst ook tot een einde?

Elke huurovereenkomst kan ook (tussentijds) met wederzijds goedvinden worden beëindigd. U hoeft dan geen opzegtermijn in acht te nemen. Let op: leg dit schriftelijk vast om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook kan - door tussenkomst van de kantonrechter - de overeenkomst altijd (tussentijds) worden ontbonden wanneer uw verhuurder of u de verplichtingen niet nakomt.

Faillissement Bij een faillissement van de huurder van een bedrijfsruimte, hebben zowel de curator als de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn is dan gemaximeerd tot drie maanden, ongeacht de verdere looptijd van de huurovereenkomst.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.