Wat moet u een zieke medewerker aan loon betalen?

In de horeca cao is vastgelegd dat de eerste dag van de ziekte een wachtdag is die u niet hoeft te betalen. Wanneer de medewerker binnen vier weken weer ziek wordt, mag er niet nog een wachtdag worden ingehouden. Dit wordt beschouwd als één ziekmelding, ook al heeft de ziekmelding een andere oorzaak.

In de wet is bepaald dat u als werkgever minimaal 70 procent van het loon moet doorbetalen, maar in ieder geval het wettelijk minimumloon. De horeca cao geeft daar een aanvulling op.

U bent gedurende de eerste 52 weken verplicht aan­vullend 25 procent uit te betalen. De medewerker krijgt dus de eerste 52 weken 95 procent van het brutoloon. De tweede periode van 52 weken bent u verplicht om 5 procent aanvullend te betalen, dus in totaal 75 procent van het brutoloon. Voorwaarde is wel dat de medewerker zich houdt aan de geldende regels bij ziekte. De aanvulling is niet van toepassing voor medewerkers die zich ziekmelden na het opzeggen van de arbeidsovereenkomst of het aanzeggen van het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Medewerker met AOW-leeftijd

Een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een loondoorbetaling van 13 weken (in plaats van 104 weken).

Verzekeren

U kunt zich eventueel verzekeren voor het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Bedenk wel dat de premie omhoog gaat naar mate het aantal zieke werknemers stijgt en de duur van de ziekte toeneemt. 

Hoeveel moet ik uitbetalen aan medewerkers die geen vast aantal uren hebben?

  • Het aantal uren dat hij volgens het rooster zou werken als hij niet ziek zou zijn
  • Indien hij niet meer is ingeroosterd: het gemiddelde aantal uren dat hij de afgelopen 13 weken heeft gewerkt. Als dit geen goede maatstaf is (bijvoorbeeld omdat de afgelopen periode extreem druk of juist rustig was), kunt u het gemiddelde berekenen van 13 vierweekse tijdvakken of 12 tijdvakken van een maand.

Tip: met KHN Verzuim bent u verzekerd én wordt u ondersteund rond de begeleiding.
KHN Verzuim is een combinatie van een voordelige ziekteverzuimverzekering en een verzuimloket; het loon van zieke medewerkers wordt doorbetaald en u wordt ondersteund rond de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. In combinatie met de voordelige ziekteverzuimverzekering kost het verzuimloket slechts 0,35% van uw loonsom op jaarbasis (excl. btw). In dat geval heeft u ook geen aparte arbodienst meer nodig. Kijk op KHN Verzuim voor meer informatie.

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug
Cursussen