KHN is een ondernemers- én werkgeversvereniging. Vanuit die laatste rol is KHN in overleg met relevante (sociale) partners over ontwikkelingen en visies op het gebied van arbeidsverhoudingen. Sociale partners (werkgevers en werknemers) hebben een rol bij het regelen van arbeidsvoorwaardelijke zaken op wettelijke hoofdlijnen en desgewenst bij het regelen van een (basis-)cao of een model arbeidsvoorwaardenreglement voor de horeca. Zo ontstond op natuurlijke wijze een gezonde werking van de arbeidsmarkt, maar die moet nu wel de transitie naar een gelijk speelveld voor alle werkenden ondersteunen.

Uitganspunt voor KHN is flexibiliteit. Je kunt geen zekerheid bieden die er niet is. Je moet niet aan het onmogelijke worden gehouden in rechten en plichten. Daar zal in het arbeidsrecht ruimte voor moeten blijven. Geen eenzijdige rechten en plichten.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongevallen en wordt verzuim teruggebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de (horeca)ondernemer met eigen (of externe) deskundigheid. De ondernemer kan hierbij gebruikmaken van een (sectorale) op de horeca gerichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE , te vinden op www.rie.nl onder instrumenten).

Beoordeling thema Arbeidsmarkt

KHN heeft de concept verkiezingsprogramma's van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn geanalyseerd op het thema arbeidsmarkt en de impact daarvan op de horeca. Ga voor het volledige verkiezingsprogramma met de citaten waar deze beoordeling op is gebaseerd naar de website van de partij zelf.

VVD
Grijs

De VVD wil de werkgeverslasten specifiek voor kleinere bedrijven verlagen via een middenstandskorting en het verruimen van de werkkostenregeling om investeren in personeel te bevorderen. Contracten tot 1 jaar wil de VVD uitzonderen van de transitievergoeding en bij ziekte, pensionering of overlijden kan transitievergoeding als voorschot via UVW worden uitbetaald. Door verlaging in premies wil de VVD werkgevers stimuleren om mensen in vaste dienst te nemen, al blijven groep,-payroll en uitzendcontracten mogelijk. Voor de horeca is het uitganspunt flexibiliteit en dan helpen deze voorstellen minder. Je kunt immers geen zekerheid bieden als die er niet is.

PVV

Vraagteken

In het programma van de PVV staat heel kort dat de partij de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt wil tegengaan. Er staat verder geen uitleg en ook concrete voorstellen ontbreken. Voor KHN is flexibiliteit juist een belangrijk uitganspunt. Daarnaast benoemt de PVV 'geen aantasting WW en ontslagvergoeding, verhoging minimumloon en AOW-leeftijd op 65'. Ook deze punten worden niet verder uitgewerkt in het verkiezingsprogramma.

CDA

Grijs

Het CDA geeft de voorkeur voor vaste contracten. Daarom wil de partij minder financiële voordelen verbinden aan flexibele inhuur via uitzend- en zzp-contracten. Daar is KHN geen voorstander van, omdat flexibiliteit in de horeca belangrijk is. Wel een goed voorstel van het CDA is het verder uitwerken van de deeltijd-WW als volwaardig instrument en het ondersteunen van het pensioenakkoord. Ook wil het CDA dat er voor alle werkenden een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid komt. KHN vindt het belangrijk dat daarbij niet de werkgever als instrument centraal staat, maar de werkenden met gelijke basiszekerheden.

D66

Grijs

D66 wil minder verschillen in arbeidsrelaties door fiscaliteit en sociale zekerheid gelijk te trekken. Daarnaast wil de partij het minimumloon met tenminste 10% verhogen, liefst 20%, vanaf 18 jaar. Daarbij maakt D66 flexibele arbeid duurder voor werkgevers, door voor flexwerkers een opslag te voeren op dit minimumloon. KHN is geen voorstander van dit voorstel, omdat flexibiliteit in de horeca belangrijk blijft. Wel wil D66 de werkgeverspremie verlagen voor de laagste inkomens. Ook wil de partij goed opdrachtgeverschap wettelijk vastleggen. KHN vindt het goed dat hier aandacht voor is, want goed werkgever- en opdrachtgeverschap is een grote verantwoordelijkheid.

Groenlinks

Rood

GroenLinks wil het minimumloon verhogen tot 14 euro per uur vanaf 18 jaar. Tijdelijke contracten worden duurder voor werkgevers door verhoging premies, gelijktrekking belastingen en aftrekposten. Ook wil de partij payrolling en nulurencontracten afschaffen om uiteindelijk 3 contractvormen over te houden: vast/tijdelijk voor regulier werk, uitzendcontract voor pieken en zelfstandigecontract voor zzp'ers. Volgens KHN werkt dit voor de horeca niet. Daar is meer maatwerk en flexibiliteit nodig om de pieken en dalen van werk op te vangen. Daarnaast wil GroenLinks dat de inspectie SZW ook het naleven van cao's gaat inspecteren en dat er een collectieve basisvoorziening komt tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.

SP

Grijs

De SP wil het minimumloon verhogen tot 14 euro per uur vanaf 18 jaar. De partij wil een loon- en investeringsakkoord sluiten met sociale partners om loonachterstanden in te halen totdat bestuurders niet meer dan 10x het loon van laagstbestaalde werknemer ontvangen, afgesproken in een cao. Daarnaast moet een einde komen aan onzekere arbeidscontracten, maar welke dat zijn wordt niet benoemd. De SP wil het mkb steunen door eerlijkere verdeling van doorbetalen bij ziekte en het verhogen van de kleinschaligheidsaftrek.

PvdA

Grijs

PvdA wil het minimumloon verhogen naar 14 euro per uur vanaf 18 jaar. De partij stelt een driedeling van contracten voor: werknemer (tenzij), uitzendcontract voor tijdelijk of moeilijk voorspelbaar werk en zpp als dat werk in de organisatie niet gewoon is. De PvdA wil flexibele arbeid duurder maken voor de werkgever door heffingen te verhogen. KHN is hier geen voorstander van, omdat flexibiliteit in de horeca belangrijk is. Andere relevante voorstellen zijn dat alle werkenden bouwen verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid op. Opdrachtgevers en zelfstandigen betalen eraan mee. De kortdurende ww gaat van 3 naar 6 maanden. Een tweede ziektejaar wordt voor mkb collectief verzekerd via de Ziektewet.

ChristenUnie

Grijs

De ChristenUnie wil naar meer vast en minder flex werk. Daarom stelt de partij voor dat de premiedifferentiatie verder vergroot wordt voor vast contract en ontvangen flexwerkers een flextoeslag. De ChristenUnie wil uitzendwerk alleen nog toestaan bij tijdelijk werk. KHN vindt flexibiliteit op basis van bedrijfseconomische omstandigheden een goede toevoeging, bv 80% vast en 20% naar bedrijfsconjunctuur. De horeca heeft behoefte aan flexibiliteit en maatwerk.

Partij voor de Dieren

Grijs

De Partij voor de Dieren wil minder contractvormen mogelijk maken. Alleen het vaste en tijdelijke contract voor regulier werk, uitzendcontract om pieken op te vangen en zelfstandigencontract voor zzp'ers. Daarbij krijgen uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. KHN vindt het belangrijk dat de pijlen worden gericht op maatwerk bij de arbeidsinzet in de onderneming. Het uitganspunt daarbij is flexibiliteit.

SGP

Grijs

De SGP wil dat een vast contract mogelijkheden biedt voor flexibiliteit en inkomenszekerheid, door een vast urenaantal per kwartaal. De invulling hiervan is afhankelijk van pieken en dalen in het werk. De partij wil met sociale partners tot dunnere cao's komen met meer ruimte voor individuele afspraken. En de verplichte loondoorbetaling bij ziekte moet worden verkort tot anderhalf jaar. Transitievergoeding en premiebetaling voor arbeidsongeschiktheid moeten beter rekening houden met het aantal dienstjaren.

DENK

Grijs

DENK wil meer vaste contracten en zekerheid voor werknemers. Daarom stelt de partij voor de ontslagversoepeling uit de Wab terug te draaien, stapeling van tijdelijke contracten moeilijker te maken en de financiële stimulans voor vaste contracten te versterken. Voor de horeca is flexibiliteit echter zeer belangrijk. Je kunt geen zekerheid bieden die er niet is. Je moet niet aan het onmogelijke worden gehouden in rechten en plichten. Daar zal in het arbeidsrecht ruimte voor moeten blijven.

50PLUS

Vraagteken

50PLUS zet in op een structurele verhoging van het minimumloon. Daarnaast gaat de partij in het verkiezingsprogramma uitgebreid in op meer rechten voor AOW'ers.

Forum voor Democratie

Vraagteken

Forum voor Democratie (FvD) wil het ontslagrecht versoepelen, maar alleen voor het mkb. Daarnaast wil FvD de doorbetalingsverplichting bij ziekte verkorten naar één jaar.

Politieke Scorekaart

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Actueel over dit onderwerp