Het klimaat is voor ons allemaal van belang, willen we de wereld door kunnen geven aan onze kinderen. Belangrijk is dat we daar allemaal ons steentje aan bijdragen, zo ook de horeca. KHN streeft naar een uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar Klimaatakkoord voor de horeca. KHN wil niet dat de horeca onevenredig wordt belast. Daarom blijft een herhaaldelijke uitvoering van de mkb-toets op dit onderwerp belangrijk.

Beoordeling thema Klimaat

KHN heeft de concept verkiezingsprogramma's van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn geanalyseerd op het thema klimaat en de impact daarvan op de horeca. Ga voor het volledige verkiezingsprogramma met de citaten waar deze beoordeling op is gebaseerd naar de website van de partij zelf.

VVD
Groen

Klimaat is een belangrijk onderwerp voor de VVD en heeft een apart hoofdstuk in het verkiezingsprogramma. Bij de verdeling van de lasten gaat de vervuiler meer betalen. Daarbij moeten vervuilende industrieën meer betalen voor de uitstoot van broeikasgassen en worden middeninkomens en mkb zo veel mogelijk ontzien. Het verduurzamen van Nederland mag niet leiden tot lastenverzwaringen voor middeninkomens of mkb. VVD komt dus goed op voor de belangen van het mkb/de horeca.

PVV
Rood

De PVV wil een einde maken aan de totaal geradicaliseerde klimaatgekte: de Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle onzinnige maatregelen gaan onmiddellijk de prullenbak in. Alle klimaat- en duurzaamheidssubsidies worden direct afgeschaft. De PVV wil dat Nederland zich terugtrekt uit het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Dus géén CO2-heffing, géén vliegtaks, géén rekeningrijden en andere onzin. Géén windturbines, géén zonneparken en andere landschapsvernietigende gekte.

CDA

Groen

Het CDA geeft veel aandacht aan het onderwerp klimaat in haar verkiezingsprogramma. Heel hoofdstuk 3 gaat over dit onderwerp. Hierin schrijft het CDA dat burgers en bedrijven bereid zijn stappen te zetten, zolang zij weten dat de lasten betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld. En zij -meer dan nu- vooraf worden betrokken bij belangrijke besluiten. Samenwerking is het sleutelwoord.

D66

Groen/rood

D66 heeft een hoofdstuk ' 'Wonen in een duurzaam Nederland' opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Wonen, werken, horeca, groen en voorzieningen moeten veel meer samenkomen voor levendige en leefbare buurten. Er is aandacht voor leegstand en het streven naar kleinere maar sterkere dorpen. KHN vindt dit een goede zaak. D66 wil de doelstellingen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot nog ambitieuzer neer zetten. D66 wil een duurzaamheidsheffing op vlees. Woorden als haalbaar, betaalbaar en mkb komen niet terug in het programma. KHN is geen voorstander van prijs discriminerende maatregelen.

Groenlinks

Groen/rood

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat het hoofdstuk ‘We pakken de klimaatcrisis aan’. Centraal staat: de vervuiler betaalt. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Steun voor mkb om te vergroenen. GL is voor verplichtingen; statiegeld op blikjes en glazen wijnflessen en geen gratis gebruik meer van plastic hamburgerbakjes en koffiebekers. Om de circulaire economie te stimuleren, wil GL de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afval verhogen. GL is een voorstander van het duurder maken van vlees. KHN is geen voorstander van verplichtingen en prijsverhogingen voor specifieke voedingsmiddelen.

SP

Groen

SP gaat minder diep in op het onderwerp klimaat, op hoofdlijnen worden standpunten beschreven. Duidelijk komt naar voren dat de grote vervuilers moeten betalen. SP pleit voor statiegeld op blikjes en flesjes. KHN: Statiegeld op flesjes is een feit, statiegeld op blik komt er snel aan. Innameplicht voor flesjes geldt niet voor horeca.

PvdA

Groen/rood

De PvdA heeft het hoofdstuk 'Ons plan voor een schone en duurzame toekomst' opgenomen in haar verkiezingsprogramma. De PvdA ontwikkelt een klimaattoets waarmee de effecten van alle nieuwe wetgeving op het klimaat worden bekeken. Dit is een goed plan, alleen adviseert KHN hierbij ook te kijken naar de al bestaande mkb-impacttoets. PvdA is groot voorstander van terugdringen eenmalig plastic. PvdA wil verpakkingenbelasting innoveren, dit maakt verpakkingen duurder. Hier is KHN geen voorstander van.

ChristenUnie

Grijs

De ChristenUnie schrijft in haar verkiezingsprogramma over ‘Leven op een groene en schone aarde’. CU staat achter Europese klimaatdoelstellingen. De CU versterkt de inzet op besparende maatregelen in alle sectoren door duidelijke besparingsdoelen per sector neer te zetten. De CU verstevigt de handhaving van de energiebesparingsplicht en ondersteunt de industrie om het grote aanwezige besparingspotentieel te verzilveren. De CU streeft naar een circulaire economie. CU werkt toe naar een volledig verbod op het gebruik van wegwerpplastic wanneer er voor het gebruik alternatieven voorhanden zijn. KHN: De impact voor het mkb/de horeca onduidelijk.

Partij voor de Dieren

Groen/rood

De Partij voor de Dieren pleit voor een minister van klimaat en biodiversiteit. De informatie over klimaat in het verkiezingsprogramma is beknopt. De vervuiler betaalt. Dit vindt KHN een goede zaak. Ook wil de PvdD duidelijke informatie over de impact van producten en diensten op het klimaat en milieu. KHN: Onduidelijk is wat de PvdD hier precies voor ogen heeft en wat de impact op het mkb/de horeca is.

SGP

?

De SGP heeft een hoofdstuk over klimaat opgenomen in haar verkiezingsprogramma. SP wil burgers en ondernemers in een vroeg stadium betrekken bij het opstellen van beleid. Hoe meer betrokkenheid aan de voorkant, hoe minder tegengas bij de uitwerking. De ODE-heffing voor mkb-bedrijven in de 2e en 3e schijf moet omlaag. Verder valt er vanuit het verkiezingsprogramma weinig te zeggen over het klimaatbeleid en de impact op het mkb/de horeca.

DENK

Groen

DENK heeft een hoofdstuk klimaat en energie opgenomen in haar verkiezingsprogramma. DENK hanteert als uitgangspunt dat het klimaat-en energiebeleid rechtvaardig moet zijn. De kosten moeten vooral terechtkomen bij de bedrijven die 78% van de uitstoot veroorzaken. Tien grote bedrijven zorgen voor ongeveer de helft van de CO2 uitstoot.

50PLUS

Grijs

In het verkiezingsprogramma van 50PLUS staat te weinig informatie om een standpunt in te nemen over de impact op het mkb/de horeca.

Forum voor Democratie

Rood

FvD ontkent dat we te maken hebben met een klimaatcrisis. De partij stelt voor het Parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord op te zeggen en de Klimaatwet in te trekken.

  Politieke Scorekaart

  Direct advies nodig?

  We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

  Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

  Contactgegevens

  Actueel over dit onderwerp