In het algemeen geldt: Minder lasten en afdrachten uit exploitaties en minder lasten en regels rond exploitaties en werken in de horeca. Geef ondernemers ruimte om te ondernemen! Hierbij is het van belang dat de politiek de regeldruk voor horecaondernemers verlaagt en de kwaliteit van regelgeving en dienstverlening door de overheid verbetert. Daarnaast moet de verlaagde MKB-winstbelasting worden gehandhaafd en gerichte fiscale steunmaatregelen worden verlengd. En een verlaging van het gewone btw-tarief van 21 naar 19% en het verlaagde btw-tarief van 9 naar 6%.

Beoordeling thema Ondernemerschap

KHN heeft de concept verkiezingsprogramma's van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn geanalyseerd op het thema ondernemerschap en de impact daarvan op de horeca. Ga voor het volledige verkiezingsprogramma met de citaten waar deze beoordeling op is gebaseerd naar de website van de partij zelf.

VVD
Groen

De VVD zet in op lastenverlichting voor het mkb en wil ook minder en eenvoudigere regels. De partij stelt voor met een groeiagenda te komen opgesteld door werkgevers, werknemers, overheid en kennisinstellingen. Voor ondernemer-middenstander komt er een middenstandskorting op werkgeverslasten. Ook wil de VVD dat het belasting- en toeslagenstelsel wordt vereenvoudigd en dat toeslagen zoveel mogelijk worden omgezet in lagere lasten. Verder wil de VVD voor ondernemers het faillissementsrecht moderniseren, en voor meer financieringsmogelijkheden zorgen, bv. door uitbreiden van mkb-kredieten.

PVV

Grijs

De PVV wil investeren om de economie te herstellen, maar doet geen concrete voorstellen. De partij stelt voor de btw op boodschappen te verlagen, maar noemt geen percentages. Horeca-uitgaven zijn geen boodschappen. Het is onduidelijk wat de PVV wil doen om ondernemerschap te stimuleren en lasten te verlichten.

CDA

Groen

Het CDA zet in op meer ruimte voor ondernemen en wil daarvoor partij onnodige regels en ingewikkelde procedures wegnemen. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en het behouden en vereenvoudigen van de bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven. Voor het mkb wil het CDA ruimte om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Ook wil het CDA de fiscale prikkel om zoveel mogelijk te lenen afbouwen en tegelijkertijd een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen inzetten als stimulering voor het aanhouden van eigen vermogen. Voor een btw-verlaging kijkt het CDA naar Europa, en dan alleen voor groenten/fruit dat in Europa is geteeld.

D66

Groen

D66 geeft aan trots te zijn op ondernemers en bedrijven, en mkb als motor van de economie en samenleving te zien. De partij wil onnodig belemmerende regels opruimen, maar maakt de voorstellen niet erg concreet. Grote internationale bedrijven dragen meer bij in belastingopbrengsten. De partij wil ruimte geven aan (sociaal) ondernemen, maar stimuleert dit niet verder door bv. te streven naar betere kredietmogelijkheden of verlaging van de btw-tarieven.

GroenLinks

Rood

GroenLinks wil dat het mkb ook na corona de rol als banenkampioen van Nederland kan blijven spelen. Tegelijkertijd vindt de partij dat ondernemers onmisbaar zijn in de aanpak van de klimaatcrisis. En dan moeten ondernemers aan veel verplichten voldoen waarmee de ruimte voor ondernemen ingeperkt wordt. Ook wil GroenLinks de winstbelasting voor grote bedrijven verhogen, het aantal aftrekposten verlagen en een winstdelingsregeling instellen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers waarbij alle werknemers hetzelfde bedrag krijgen. Er staat geen tegenprestatie of incentive tegenover.

SP

Rood

De SP streeft naar eigen zeggen naar een eerlijke economie. Daarbij hoort volgens de partij dat werknemers meer inspraak krijgen in de koers van bedrijven en meer meeprofiteren van winsten. Voor ondernemers heeft de SP slechts een aantal goede voorstellen, zoals een investeringsbank voor mkb en betere huurbescherming. Op het gebied van btw, stelt de SP een verlaging voor op gezonde voeding.

PvdA

Rood

De PvdA geeft aan in tijden van onzekerheid de economie te willen ondersteunen, bv. door investeringen en meer kredietmogelijkheden (incl. rentevrije leningen voor het mkb). Maar na corona wil de PvdA vooral dat ondernemers gaan bijdragen en dat werknemers daar de vruchten van plukken. Alles is erop gericht om banen te behouden, niet om bedrijven te behouden. Dit zorgt voor minder ruimte om te ondernemen. Grote bedrijven (zonder uitleg wat er verstaan wordt met groot) moeten meer vennootschapsbelasting betalen en minder aftrekposten.

ChristenUnie

Grijs

De ChristenUnie wil innovatie in het mkb bevorderen en regelgeving versimpelen. Ook wil de partij investeren in het mkb-innovatiekrediet en zorgen voor een betere positie van ondernemers bij faillissement en overnames van familiebedrijven. Dit zijn goede voorstellen als innovatie breed wordt geïnterpreteerd. Wel zet KHN vraagtekens bij de wenselijkheid van één btw-tarief, helemaal in combinatie met een suikertaks en accijnsverhoging op alcohol.

Partij voor de Dieren

?
De Partij voor de Dieren zet in op een ommezwaai van de economie en wil belasten wat schaars of schadelijk is en ontzien wat waardevol is. Hoewel de partij in het verkiezingsprogramma een aantal voorbeelden geeft, is het onduidelijk wat de daadwerkelijke impact van deze plannen op ondernemen in de horeca is. Wel wil de partij lokaal ondernemerschap stimuleren omdat lokale ondernemers zorgen voor levendigheid in binnensteden en buurten en bijdragen aan een fijne (woon)omgeving. Concrete voorstellen hiervoor blijven uit.

SGP

Groen
De SGP wil verlaging van de lasten voor het bedrijfsleven, zowel administratief (regeldruk) als financieel. Hierbij ligt de nadruk op lastverlichting voor het mkb, al wordt dit niet verder uitgewerkt. Voor grotere internationale bedrijven komt juist een belastingcorrectie. Ook geeft de partij voorstellen om financiering voor het mkb eenvoudiger te maken.

DENK

Groen

DENK komt met een aantal goede voorstellen voor ondernemers in het mkb. Zo wil de partij een belastingverlaging doorvoeren voor het mkb en een nationale ondernemers kredietbank om de kredietverlening aan het mkb te stimuleren. Daarnaast wil DENK snijden in de regeldruk door een mkb-regeldruk check in te voeren bij nieuwe wetgeving. En DENK wil het laagtarief van de btw verder verlagen. Helaas staat daar wel een verhoging van de winstbelasting voor grote bedrijven en een vier-schijventarief voor burgers tegenover.

50PLUS

?

50PLUS heeft, behalve een oproep voor het vereenvoudigen van het belastingstelsel zonder concrete voorstellen, geen punten opgenomen over het bevorderen van ondernemerschap. Over btw zegt de partij alleen dat gezonde voedselproducten thuishoren in het lage btw-tarief.

Forum voor Democratie

Groen

Forum voor Democratie wil een kleinere overheid en belastingen en premies verlagen en eenvoudiger maken. De btw moet terug naar 19% en 6% en geen verplichte afdrachten meer aan Buma-Sena. FvD wil snijden in de bureaucratie rondom het mkb door voor iedere wet of regel minstens vijf anderen af te schaffen. De partij wil een verhoging van het limiet mkb-borgstellingskrediet van 250.000 euro. Al deze ideeën klinken voor ondernemers als muziek in de oren. De partij geeft in het verkiezingsprogramma echter geen concrete voorstellen om deze ideeën te realiseren.

Politieke Scorekaart

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Actueel over dit onderwerp