Goed beroepsonderwijs cruciaal om te kunnen blijven beschikken over goed vak personeel; of het nu om nieuwe instroom gaat of om de (verdere) ontwikkeling van werkenden in de sector. Hiervoor is een opleidings- en trainingsaanbod nodig dat in inhoud én in vorm (ook online) aansluit bij zowel de behoeften van bedrijven als van de deelnemer. Het gaat daarbij om huidige én om toekomstige behoeften. Dat betekent dat het onderwijs flexibel moet zijn en moet kunnen meebewegen met een veranderende vraag. KHN werkt samen met ROC's en SBB aan een toekomstbestendig aanbod van het beroepsonderwijs. KHN zorgt bovendien via de KHN Academie in nauwe samenwerking met branche instituut SVH voor inzicht in, en toegang tot branche-erkend aanbod voor volwassenen.

Beoordeling thema Onderwijs

KHN heeft de concept verkiezingsprogramma's van de 13 politieke partijen die sinds 2017 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn geanalyseerd op het thema onderwijs en de impact daarvan op de horeca.

VVD
Groen
De VVD ziet bij Leven Lang Ontwikkelen een rol voor een (faciliterende) van de overheid én het bedrijfsleven. De opleidingsinfrastructuur moet hierbij aansluiten met: bekostiging bedrijfsscholen door overheid, inzetten ROC’s voor bij- en omscholing (werkenden), persoonlijke leerrekening, opleidingen per studiepunt kunnen betalen en vrijstelling van onderwijsonderdelen op grond van werkervaring. Voor de horeca bieden (SVH-)brancheopleidingen overigens een grotere flexibiliteit. Daarnaast steunt de VVD de bbl door de tegemoetkoming voor leerbedrijven te willen behouden. De VVD wil ten minste de helft van het STAP-budget voor scholing naar tekort-sectoren reserveren.

PVV
Rood
De PVV pleit voor rust in het onderwijs, geen onderwijsvernieuwing meer en het handhaven van de huidige onderwijssoorten met wel doorlopende leerlijnen en passend onderwijs. Er wordt weinig gezegd over kwaliteit en de praktijk. Leven Lang Ontwikkelen heeft geen plaats in het programma.

CDA
Groen

Het CDA zet in op een goede doorstroming vanuit mbo- naar hbo-niveau. Voor de horeca ligt het accent eerder bij een goede doorstroming van vmbo naar mbo. Een systeem van leerrechten is prima. Goed is ook dat het CDA hier voor de overheid een extra rol ziet voor lager en middelbaar opgeleiden en dat de rekening daarvan niet eenzijdig bij het bedrijfsleven wordt gelegd. Ook het inzetten van de reguliere onderwijsstructuur voor leven lang ontwikkeling is goed. Maar deze structuur biedt voorlopig minder flexibiliteit dan de brancheopleidingen die de horeca kent. Voor de horeca zijn deze in ieder geval op de korte termijn veel kansrijker.

D66

Groen

D66 zet in op goede doorstroming van vmbo naar mbo: door entree-opleiding te integreren in het vmbo en door niveau 2 mbo naar het vmbo te halen. Van dit laatste is KHN geen voorstander. D66 wil de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken. Ze stellen verder voor om voor Leven Lang Ontwikkelen de reguliere onderwijsinfrastructuur hierop in te zetten. Prima, maar voor de horeca bieden (SVH-) brancheopleidingen nu een grotere flexibiliteit. Een individueel ontwikkelbudget om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en geen maximum leeftijd meer voor studiefinanciering zijn goede ideeën.

Groenlinks

Grijs

Groenlinks zet in op een betere begeleiding van stagiairs, ook binnen de leerbedrijven. En ook praktijkgerichte opdrachten op school verhogen het opleidingsrendement voor het bedrijfsleven. Daarnaast wil Groenlinks één loket voor informatie over werk en scholing. Maar er is randvoorwaardelijk veel meer nodig voor het bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen. Dat wordt in het programma niet benoemd. GroenLinks besteedt heel weinig aandacht aan de voor de horeca echt belangrijke onderwijsthema’s: mbo-onderwijs en de infrastructuur voor LLO.

SP
?

SP besteedt geen aandacht voor de voor ons belangrijke onderwijstopics die wel in de meeste andere verkiezingsprogramma’s worden geadresseerd zoals Leven Lang Ontwikkelen, doorstroming en aansluiting op de praktijk.

PvdA
Rood/groen

KHN vindt de focus op leven lang ontwikkelen in het programma van PvdA goed. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid bij de werkgever om scholing te faciliteren. Maar primair ligt de verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf. Tweede kans bbl-onderwijs is een goede zaak. Extra investeren in de bbl juicht KHN toe. Ook wil PvdA de reguliere onderwijsinfrastructuur inzetten voor scholing van werkenden. De vraag is hoe realistisch dit op korte termijn is. KHN zet samen met SVH in op laagdrempelige en flexibele branchescholingstrajecten die op korte termijn kansrijker zijn. Vakbekwaamheidseisen vastleggen in de wet leidt tot star onderwijs. Dat is niet wat wij willen.

ChristenUnie

Groen

ChristenUnie zet in op leven lang leren, o.a. met een leerrekening die wordt gevuld door de werkgever en gefaciliteerd door de overheid. Focus ligt bij lager tot middelbaar opgeleiden. De werknemer moet ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn ontwikkeling. Binnen de horeca is weinig vraag naar een mbo-5 opleiding. Wij kiezen voor branchecertificaten waarmee werkenden zich laagdrempelig verder kunnen ontwikkelen. Het toegankelijker maken van het mbo is goed maar dit mag niet ten koste gaan van het onderwijsniveau in het mbo.

Partij voor de Dieren

?

De Partij voor de Dieren zet met een (persoonlijk) ontwikkelbudget in op het bevorderen van scholing. KHN is voorstander van dit voorstel. De invulling van dit programmaonderdeel is verder echter beperkt en ook aan het beroepsonderwijs wordt nauwelijks aandacht besteed.

SGP

Groen

SGP geeft veel aandacht aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Ze zetten o.a. in op kleinschaligheid, en een betere doorstroom van het vmbo naar het mbo. Daarnaast leggen zij meer verantwoordelijkheid bij de school, zonder echter de rol van het bedrijfsleven hierin expliciet te benoemen. Voor KHN horen die twee bij elkaar. Ook wil SGP minder kwalificatiedossiers wat het risico op verbreding inhoudt. Ook bij dergelijke keuzes moet het bedrijfsleven betrokken worden. SGP staat voor een persoonlijke scholingsbudget waar de overheid in voorziet.

DENK

?

DENK besteedt in haar verkiezingsprogramma geen bijzondere aandacht aan het beroepsonderwijs of aan leven lang ontwikkelen. De rode lijn in hun verkiezingsprogramma op onderwijs is het verkleinen van de kansongelijkheid van jongeren met een migratieachtergrond in het onderwijs.

50PLUS
?

50 PLUS zet vol in op het faciliteren van volwassenenonderwijs en het vergroten van de rol van het reguliere onderwijs hierin. KHN is hier voor, maar ziet op korte termijn vanwege de mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk een grotere rol weggelegd voor het particuliere onderwijs. Dat het onderwijs beter moet aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij, is wel een beetje een open deur. Onduidelijk blijft hoe 50PLUS de invulling hiervan ziet.

Forum voor Democratie

Grijs

Forum voor Democratie wil bedrijven in de regio rechtstreeks met de school de onderwijsprogramma’s laten invullen. Dat gebeurt nu al, want het curriculum is een zaak van de school. FvD wil ook een (landelijk?) validatiesysteem voor vakmanschap. Dat laatste lijkt dan weer veel op de kwalificatiestructuur die we nu hebben en die beheerd wordt door bedrijfsleven en onderwijs. Dat gebeurt nu binnen het SBB maar daar wil FvD van af. Maar hoe het validatiesysteem voor vakmanschap dan wel moet worden beheerd, wordt verder niet toegelicht. Geen aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen.

Politieke Scorekaart

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens

Actueel over dit onderwerp