Bedrijfsbeëindiging

Het beëindigen van jouw horecabedrijf is een van de moeilijkste zakelijke beslissingen die je in je leven zal nemen. De gouden tip is dat je tijdig moet beginnen met de voorbereiding op een (toekomstige) bedrijfsbeëindiging.

Bedrijfsbeëindiging kan via:

Helaas kan een bedrijfsbeëindiging in de praktijk tot veel complicaties en teleurstellingen leiden. Om die zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken is het raadzaam je goed te laten adviseren. Horeca Maatwerk biedt je hierbij de navolgende ondersteuning aan:

Vraag & antwoord

Ik heb niet voldoende werk voor mijn medewerkers, wat zijn de mogelijkheden?

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat omzetten tegenvallen en er steeds minder werk beschikbaar is. U moet dan in de kosten en dus ook in de personeelskosten snijden. Als dit het geval is binnen uw bedrijf dan zijn er enkele mogelijkheden.

Inkrimpen van het personeelsbestand

Als u geen werk meer kan bieden aan een werknemer of meerdere werknemers vanwege afgenomen bedrijvigheid in de onderneming en een duidelijke daling van de omzet, dan kunt u bij de afdeling Juridische Zaken van het UWV een ontslagvergunning aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen. Hiervoor moet u aan de hand van financiële gegevens aan kunnen tonen dat er daadwerkelijk achteruitgang is.

Bij het bepalen welke werknemers uiteindelijk voor ontslag in aanmerking komen, moet u sinds 1 maart 2006 het zogenaamde 'afspiegelingsbeginsel' toepassen. Dat houdt in dat u niet zelf kunt bepalen wie u wilt ontslaan.

De procedure neemt ongeveer twee maanden in beslag. Als u een ontslagvergunning krijgt, dan moet u bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog wel de opzegtermijn in acht nemen.

Vermindering van arbeidsuren en loon

Een andere optie is om in overleg met het personeel, de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad te komen tot bijvoorbeeld 5 of 10% vermindering van het aantal arbeidsuren en het daarbij behorende loon. Hierbij mag het loon niet onder het minimum uitkomen (wettelijk minimum loon of functieloon de werknemer een vakkracht is)

Voorafgaand aan deze mogelijkheid moet u eerst bekijken of het aantal parttime contracten tot een minimum kunt terugbrengen. Uiteraard is dit niet een optie waar het personeel makkelijk mee akkoord zal gaan; maar het is ten aanzien van een mogelijk ontslag de enige uitweg. Op die manier dragen u en uw werknemers de economische neergang gezamenlijk.

Een aantal bedrijven heeft deze mogelijkheid al met succes weten te bewerkstelligen. Een aanpak als deze vereist openheid en het verschaffen van inzicht in de bedrijfsvoering. Het is een mogelijkheid waarbij u samen met uw werknemers naar een oplossing zoekt. Er kan de keus gemaakt worden voor een tijdelijke regeling.
De optie van vermindering van arbeidsuren en loon kunt u als werkgever nooit eenzijdig opleggen. Als u hiervoor kiest, dan kan de hulp van een een KHN Bedrijfsadviseur zeer nuttig zijn.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van werknemers in verband met gebeurtenissen en ontwikkelingen die niet meer tot het normale bedrijfsrisico gerekend kunnen worden.

Zo wees de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele jaren geleden de verminderde bedrijvigheid als gevolg van de oorlog in Irak als abnormaal bedrijfsrisico aan. Daarmee stond de weg naar werktijdverkorting in verband met de oorlog in Irak of de economische neergang open.

Alleen onder bepaalde voorwaarden kan een bedrijf in aanmerking komen voor werktijdverkorting. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, hebben de mogelijkheid om tijdelijk de werknemer(s) minder te laten werken tegen evenredige vermindering van het loon. De betrokken werknemers krijgen over de niet-gewerkte uren een (aanvullende) werkloosheidsuitkering (WW-uitkering).

In principe is het verboden dat de werkgever de werktijd van zijn werknemers eenzijdig verkort. Soms kan het echter nodig zijn dat een bedrijf de werktijd van zijn werknemers tijdelijk verkort. Bijvoorbeeld als er minder werk voorhanden is als gevolg van een brand of een epidemie. Bedrijven kunnen dan onder bepaalde voorwaarden een ontheffing op het verbod verkrijgen.

Kan mijn verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Een éénmaal gesloten huurovereenkomst voor een horecabedrijf kan slechts op basis van een beperkt aantal redenen worden opgezegd. Wat zijn deze opzeggronden? Aan welke voorwaarden moet de verhuurder bij zijn opzegging voldoen? KHN geeft antwoord!

Huurovereenkomst voor 2 jaar of minder

Huurovereenkomsten met een duur van maximaal 2 jaar eindigen na de afloop van die overeengekomen termijn zonder dat daarvoor een bepaalde reden hoeft te zijn. Je hebt in dat geval na de overeengekomen duur dus geen huurbescherming. De huurovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden en eindigt door het enkele verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege. Jouw verhuurder moet wel tijdig aangeven dat hij het gehuurde ontruimd wil zien tegen de einddatum van de huurovereenkomst.

Huurovereenkomst van 5 + 5 jaar

De meeste huurovereenkomsten worden voor een langere periode aangegaan. In dit geval gelden deze overeenkomsten voor een periode van meestal 5 + 5 jaar. Deze huurovereenkomsten eindigen nooit van rechtswege. Jouw verhuurder moet dus altijd opzeggen. Hij kan behoudens bijzondere omstandigheden slechts opzeggen tegen het einde van de eerste 5 jaar (of tegen de overeengekomen datum als de overeenkomst is aangegaan voor een periode van langer dan 5 jaar). Die opzegging moet minimaal 1 jaar tevoren én per aangetekende brief of per deurwaardersexploot gebeuren. In de opzeggingsbrief moet jouw verhuurder de reden(en) van de opzegging vermelden. Tevens moet hij je verzoeken hem binnen 6 weken schriftelijk te berichten of je akkoord gaat met beëindiging. Wanneer je met de beëindiging niet akkoord gaat, moet jouw verhuurder de kantonrechter verzoeken de overeenkomst te ontbinden. De huurovereenkomst loopt in die tussentijd gewoon door.

Eerste periode van 5 jaar

Bij opzegging van de huurovereenkomst tegen het einde van de eerste 5 jaar kan de kantonrechter het verzoek van de verhuurder slechts toewijzen, indien de verhuurder aannemelijk maakt dat:

  • Je je niet als een goed huurder hebt gedragen
  • Jouw verhuurder het pand wil gaan gebruiken als bedrijfspand en hij het pand daarvoor dringend nodig heeft

Van belang is hierbij dat verkoop niet als een zodanige dringende reden geldt. Renovatie wordt ook als dringend eigen gebruik aangemerkt. De verhuurder kan opzeggen indien een renovatie van het pand niet uitgevoerd kan worden zonder beëindiging van de huur.

Tweede periode van 5 jaar

Ook wanneer de tweede 5 jaar verstrijken kan de verhuurder volgens bovenstaande methode proberen de huurovereenkomst te beëindigen. De kantonrechter weegt in dat geval de belangen van de verhuurder en de huurder tegen elkaar af en komt op die manier tot een uitspraak die hij redelijk acht. Hij laat zich hierbij leiden door richtlijnen uit de wet en beoordeelt de feitelijke omstandigheden volgens die richtlijnen. De rechter wijst de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst af, als jouw belangen bij verlenging zwaarder wegen dan het belang van jouw verhuurder bij beëindiging.

In dit geval wijst de kantonrechter het verzoek tot beëindiging van de overeenkomst in elk geval toe, indien de verhuurder aannemelijk maakt dat:

  • Je je niet als een goed huurder hebt gedragen
  • Jouw verhuurder het pand wil gaan gebruiken als bedrijfspand en hij het pand daarvoor dringend nodig heeft of voor renovatie (verkoop wordt niet als een zodanige dringende reden aangemerkt)
  • Wanneer jouw verhuurder met het pand een bestemming wil verwezenlijken, die volgens een geldend bestemmingsplan op het pand rust
  • Wanneer je niet instemt met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde pand. Hierbij is van belang dat een geschil over de huurprijs niet geldt als opzeggingsgrond. Met andere woorden, het aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst mag niet bestaan uit een aanbod tot wijzigen van de huurprijs.

Elke huurovereenkomst kan altijd (tussentijds) met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Denk hierbij wel aan de schriftelijke vastlegging hiervan om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook kan - door tussenkomst van de kantonrechter - de overeenkomst altijd (tussentijds) worden ontbonden wanneer je jouw verplichtingen niet nakomt.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling KHN Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Hoe meld ik betalingsonmacht bij Belastingdienst en UWV?

Belastingdienst
Bedrijven die zijn ingeschreven als rechtspersoon en onder de vennootschapsbelasting vallen (vaak BV's en NV's), melden betalingsonmacht bij belastingen en premies d.m.v. een formulier aan de Belastingdienst. Dit dient te gebeuren binnen twee weken nadat u aan uw betalingsverplichting had moeten voldoen.

Wanneer  uw onderneming een eenmanszaak, VOF of BV in oprichting of maatschap is, dien je de Belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling particulieren te sturen. Je hoeft geen melding te doen van betalingsonmacht omdat je altijd aansprakelijk bent voor de betaling van belastingen en premies. Voordat het zover is, kom je wellicht in aanmerking voor een van de bijstandsvormen die zijn opgenomen in het BBZ.

UWV
Het UWV wordt ingeschakeld door uzelf, werknemers, een bewindvoerder of een curator. Als blijkt dat het betalingsprobleem structureel is, nodigt het UWV de werknemers uit voor een bijeenkomst waarbij ze zich kunnen inschrijven voor een uitkering wegens betalingsonmacht.

Wat is het verschil tussen surseance en faillissement?

Surseance van betaling is bedoeld om de onderneming de tijd te geven om orde op zaken te stellen en om de onderneming te reorganiseren. Het hoofddoel is het vergaren van vermogen. De onderneming blijft bestaan en beslissingen worden tijdelijk (gemiddeld anderhalf jaar) genomen door een bewindvoerder in plaats van door de eigenaar.

Bij faillissement worden schuldeisers terugbetaald door de liquidatie van bezittingen van de onderneming. De onderneming houdt op te bestaan en een curator krijgt zeggenschap over de onderneming.

Wat gebeurt er als mijn huurpand wordt verkocht?

Indien de pandeigenaar het pand verkoopt, geldt dat koop geen huur breekt. De huurovereenkomst gaat over op de nieuwe eigenaar onder alle geldende voorwaarden van de lopende huurovereenkomst.

Als er sprake is eigendomsovergang van een pand waar de bedrijfsruimte in is gevestigd, geldt het volgende: de nieuwe eigenaar moet bij een eventuele opzegging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik rekening houden met een wachttijd van drie jaar. Dit geldt alleen voor de eerste huurperiode.

Hoe lang is de opzegtermijn van een huurovereenkomst?

Voor zowel de huurder als de verhuurder geldt voor het opzeggen van de huurovereenkomst een opzegtermijn van één jaar. Dit betekent dat beide partijen uiterlijk één jaar voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn aan de andere partij de huurovereenkomst moet opzeggen.

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit tegen elke gewenste dag met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De verhuurder kan echter slechts opzeggen op de in de wet genoemde gronden.

Wat zijn mijn rechten bij een huurovereenkomst voor 2 jaar of korter?

Huurovereenkomsten met een duur van maximaal 2 jaar eindigen na de afloop van die overeengekomen termijn zonder dat daarvoor een bepaalde reden hoeft te zijn. Je hebt in dat geval na de overeengekomen duur dus geen huurbescherming. De huurovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden en eindigt door het verstrijken van de overeengekomen periode.

Voor de goede orde; de verhuurder moet wel tijdig aangeven dat hij de gehuurde bedrijfsruimte ontruimd wil zien tegen de einddatum van de huurovereenkomst.

Verlenging
Indien je na deze twee jaar het pand nog gebruikt, geniet je automatisch de huurbescherming die geldt bij reguliere huur van bedrijfsruimte. Je hebt dan een termijnbescherming voor een periode van 5+5 jaar.

Wat betekent het faillissement voor mijn personeel?

De curator bepaalt of je de bedrijfsvoering direct moet stop zetten, of dat deze nog kan doorgaan. Bij een faillissement kan er sprake zijn van een blijvende betalingsonmacht.

Mogelijk kan het UWV een deel van jouw betalingsverplichtingen aan het personeel overnemen. Op UWV vind je hierover alle informatie.

Ook zegt de curator de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers op. Hij moet zich daarbij houden aan een opzegtermijn van maximaal zes weken. Hij hoeft geen toestemming voor deze ontslagen (een ontslagvergunning) aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf. Als twintig of meer medewerkers op straat komen te staan, moet hij dat wel melden aan het UWV. Medewerkers hebben recht op vergoedingen tot dertien weken voorafgaande aan de opzegging van het arbeidscontract.

Wat betekent het faillissement voor mij als ondernemer?

Het faillissement van jouw bedrijf heeft natuurlijk ook een grote impact op jou, als ondernemer. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel kan het faillissement van jouw bedrijf grote impact hebben.

Ook privé aansprakelijk?

Bij een faillissement wordt er beslag gelegd op jouw hele vermogen. Afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming kun je ook privé failliet worden verklaard. Op de website van de Kamer van Koophandel vind je meer informatie.

Schuldsanering

Na het einde van een faillissement ben je niet automatisch schuldenvrij. Alleen als het faillissement is beëindigd na een akkoord van een aanbod van jou tot gedeeltelijke betaling door een meerderheid van de schuldeisers  en de goedkeuring daarvan door de rechter is dat wel het geval. Het faillissement  eindigt dan.

In alle andere gevallen blijven de schulden na een faillissement bestaan. Om te voorkomen dat je jouw verdere leven met schulden blijft zitten is er de mogelijkheid van de wettelijke schuldsanering. Als de rechter jouw verzoek daartoe inwilligt dan kun je na een saneringsperiode van 3 jaar van jouw schulden af zijn. Op de website Ondernemersplein vind je meer informatie over schuldsanering.

Inkomen na faillissement

Als je als privé-persoon failliet gaat, maakt de curator afspraken met jou over jouw inkomsten. In principe horen namelijk al jouw inkomsten bij de failliete boedel, maar in de praktijk heb je ook nog wat nodig om van te leven. Daarom valt het volgende niet onder het faillissement:

  • zaken die bij de eerste levensbehoeften horen, zoals kleding, meubilair en andere eenvoudige huisraad;
  • een minimum maandbedrag voor levensonderhoud;
  • bedragen die je ontvangt om aan een wettelijke onderhoudsplicht te voldoen (bijvoorbeeld kinderbijslag);
  • inkomsten (bijvoorbeeld salaris) die je tijdens het faillissement ontvangt, mag je vrij besteden tot een bedrag dat door de rechter-commissaris wordt bepaald.

 

Wat betekent het faillissement voor mijn leveranciers?

De leveranciers bij wie je nog rekeningen open heeft staan ontvangen een brief van de curator over jouw faillissement.

In een vergadering bespreekt de curator alle openstaande rekeningen. De leveranciers hebben dan de mogelijkheid om hun openstaande factuur toe te lichten.

De curator probeert vervolgens een akkoord te bereiken met de schuldeisers. De openstaande facturen van de Belastingdienst en het UWV (preferente schuldeisers) hebben altijd voorrang bij betalingen.

Terug
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools