Huur & verhuur

Bij het runnen van een horecabedrijf komt veel kijken. Als u een bedrijfspand huurt (of gaat huren) is het zinvol om advies in te winnen. Waar moet u op letten als u een pand huurt of gaat huren voor uw horecabedrijf? Wat zijn uw rechten en plichten als huurder? Hoe zit het met onderhoud, huurbescherming en huurverhoging? Ook als verhuurder van een (horeca)pand moet u goed op de hoogte zijn van uw verplichtingen - en die van de huurder.

Nieuws

Hoe kunt u de huurovereenkomst met uw verhuurder beëindigen?

29-08-2017
-

U kunt onder bepaalde voorwaarden uw huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte beëindigen. Waar moet u precies aan voldoen? KHN geeft antwoord.

Huurprijscheck van KHN scheelt duizenden euro’s

14-08-2017
-

De KHN Huurprijscheck kan u in veel gevallen veel aan huur besparen

Heeft u het idee dat u te veel huur betaalt?

27-06-2017
-

Betaalt u te veel huur? Mag uw verhuurder zomaar de huur van uw bedrijfspand verhogen?

Betaalt u te veel huur? KHN checkt het!

25-04-2017
-

In 2016 bespaarden 10 horecaondernemers gezamenlijk in totaal zo'n € 700.000 voor de komende vijf jaar. Benieuwd hoeveel u kunt besparen?

Vraag & antwoord

Hoe kunt u de huurovereenkomst met uw verhuurder beëindigen?

U kunt onder bepaalde voorwaarden uw huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte beëindigen. Waar moet u precies aan voldoen? KHN geeft antwoord.

Welke opzegtermijn is van toepassing bij opzegging?

Voor zowel de huurder als de verhuurder geldt voor het opzeggen van de huurovereenkomst een opzegtermijn van één jaar. Dit betekent dat beide partijen uiterlijk één jaar voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn aan de andere partij de huurovereenkomst moet opzeggen. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit op elke gewenste dag met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De verhuurder mag echter slechts opzeggen op de in de wet genoemde gronden. Kijk voor meer info op: ‘Kan uw verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?’

Hoe kunt u opzeggen?

U kunt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan de verhuurder kenbaar maken dat u de huurovereenkomst wilt opzeggen. Als huurder kunt u opzeggen, met in achtneming van de gestelde opzegtermijn, zonder opgaaf van reden.

Wat kunt u doen als u uw bedrijf gaat verkopen?

Als u wilt stoppen met uw huurovereenkomst (bijvoorbeeld wegens bedrijfsbeëindiging) maar de huurtermijn laat een opzegging (nog) niet toe, kunt u proberen om een potentiële nieuwe huurder in de plaats te stellen.  Door middel van een ‘indeplaatsstelling’ treedt de nieuwe huurder als het ware in uw voetsporen. De bestaande huurovereenkomst wordt dan door de nieuwe huurder overgenomen. Kijk voor meer info op: 'U wilt uw bedrijf verkopen, maar u heeft nog een lopende huurovereenkomst’

Op welke manier komt de overeenkomst ook tot een einde?

Elke huurovereenkomst kan ook (tussentijds) met wederzijds goedvinden worden beëindigd. U hoeft dan geen opzegtermijn in acht te nemen. Let op: leg dit schriftelijk vast om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook kan - door tussenkomst van de kantonrechter - de overeenkomst altijd (tussentijds) worden ontbonden wanneer uw verhuurder of u de verplichtingen niet nakomt.

Faillissement

Bij een faillissement van de huurder van een bedrijfsruimte, hebben zowel de curator als de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn is dan gemaximeerd tot drie maanden, ongeacht de verdere looptijd van de huurovereenkomst.

Advies nodig?

KHN BedrijfsAdvies kan u begeleiden bij het opstellen van uw huurcontract of bij het verkopen van uw zaak. KHN BedrijfsAdvies helpt u verstandige keuzes te maken. Kijk voor meer info op khn.nl/bedrijfsadvies.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Kan uw verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?

Een éénmaal gesloten huurovereenkomst voor een horecabedrijf kan slechts op basis van een beperkt aantal redenen worden opgezegd. Wat zijn deze opzeggronden? Aan welke voorwaarden moet de verhuurder bij zijn opzegging voldoen? KHN geeft antwoord!

Huurovereenkomst voor 2 jaar of minder

Huurovereenkomsten met een duur van maximaal 2 jaar eindigen na de afloop van die overeengekomen termijn zonder dat daarvoor een bepaalde reden hoeft te zijn. U heeft in dat geval na de overeengekomen duur dus geen huurbescherming. De huurovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden en eindigt door het enkele verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege. Uw verhuurder moet wel tijdig aangeven dat hij het gehuurde ontruimd wil zien tegen de einddatum van de huurovereenkomst.

Huurovereenkomst van 5 + 5 jaar

De meeste huurovereenkomsten worden voor een langere periode aangegaan. In dit geval gelden deze overeenkomsten voor een periode van meestal 5 + 5 jaar. Deze huurovereenkomsten eindigen nooit van rechtswege. Uw verhuurder moet dus altijd opzeggen. Hij kan behoudens bijzondere omstandigheden slechts opzeggen tegen het einde van de eerste 5 jaar (of tegen de overeengekomen datum als de overeenkomst is aangegaan voor een periode van langer dan 5 jaar). Die opzegging moet minimaal 1 jaar tevoren én per aangetekende brief of per deurwaardersexploot gebeuren. In de opzeggingsbrief moet uw verhuurder de reden(en) van de opzegging vermelden. Tevens moet hij u verzoeken hem binnen 6 weken schriftelijk te berichten of u akkoord gaat met beëindiging. Wanneer u met de beëindiging niet akkoord gaat, moet uw verhuurder de kantonrechter verzoeken de overeenkomst te ontbinden. De huurovereenkomst loopt in die tussentijd gewoon door.

Eerste periode van 5 jaar

Bij opzegging van de huurovereenkomst tegen het einde van de eerste 5 jaar kan de kantonrechter het verzoek van de verhuurder slechts toewijzen, indien de verhuurder aannemelijk maakt dat:

 • U zich niet als een goed huurder heeft gedragen
 • Uw verhuurder het pand wil gaan gebruiken als bedrijfspand en hij het pand daarvoor dringend nodig heeft

Van belang is hierbij dat verkoop niet als een zodanige dringende reden geldt. Renovatie wordt ook als dringend eigen gebruik aangemerkt. De verhuurder kan opzeggen indien een renovatie van het pand niet uitgevoerd kan worden zonder beëindiging van de huur.

Tweede periode van 5 jaar

Ook wanneer de tweede 5 jaar verstrijken kan de verhuurder volgens bovenstaande methode proberen de huurovereenkomst te beëindigen. De kantonrechter weegt in dat geval de belangen van de verhuurder en de huurder tegen elkaar af en komt op die manier tot een uitspraak die hij redelijk acht. Hij laat zich hierbij leiden door richtlijnen uit de wet en beoordeelt de feitelijke omstandigheden volgens die richtlijnen. De rechter wijst de vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst af, als uw belangen bij verlenging zwaarder wegen dan het belang van uw verhuurder bij beëindiging.

In dit geval wijst de kantonrechter het verzoek tot beëindiging van de overeenkomst in elk geval toe, indien de verhuurder aannemelijk maakt dat:

 • U zich niet als een goed huurder heeft gedragen
 • Uw verhuurder het pand wil gaan gebruiken als bedrijfspand en hij het pand daarvoor dringend nodig heeft of voor renovatie (verkoop wordt niet als een zodanige dringende reden aangemerkt)
 • Wanneer uw verhuurder met het pand een bestemming wil verwezenlijken, die volgens een geldend bestemmingsplan op het pand rust
 • Wanneer u niet instemt met een redelijk aanbod voor een nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot het gehuurde pand. Hierbij is van belang dat een geschil over de huurprijs niet geldt als opzeggingsgrond. Met andere woorden, het aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst mag niet bestaan uit een aanbod tot wijzigen van de huurprijs.

Elke huurovereenkomst kan altijd (tussentijds) met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Denkt u hierbij wel aan de schriftelijke vastlegging hiervan om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook kan - door tussenkomst van de kantonrechter - de overeenkomst altijd (tussentijds) worden ontbonden wanneer u uw verplichtingen niet nakomt.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Mag uw verhuurder met terugwerkende kracht een indexatie aan u doorberekenen?

Dat hangt van een aantal factoren af. Krijgt u maandelijks een factuur of niet? En is het opgenomen in uw huurovereenkomst? KHN geeft antwoord.

Een periodieke indexering is alleen toegestaan als dit in de huurovereenkomst is opgenomen. 

Maandelijkse factuur
Als er in de huurovereenkomst is afgesproken dat de huurprijs jaarlijks verhoogd wordt en uw verhuurder past deze indexatie in de praktijk lange tijd niet toe, dan mag hij dit niet in alle gevallen zomaar met terugwerkende kracht alsnog doen. Wanneer u maandelijks facturen van hem krijgt, mag de verhuurder de verhogingen niet met terugwerkende kracht doorberekenen aan u. Hij heeft hier immers iedere maand naar gekeken en keer op keer geen indexatie doorberekend. Verhuurder mag wel bij de eerstvolgende huurbetaling de nieuwe huurprijs vaststellen volgens de eerdere indexaties.

Geen maandelijkse factuur
Als u geen facturen ontvangt is het lastiger. Uw verhuurder staat sterker in de bewering dat hij zich er niet bewust van is geweest dat er geen indexatie berekend was en mag dit achteraf alsnog doen. Uiteraard kunt u proberen een voorstel te doen om per direct over te gaan op een geïndexeerde huurprijs in ruil voor het niet navorderen van het bedrag ter waarde van de indexatie.

Verjaringstermijn
Een vordering van een achterstallige betaling kent een verjaringstermijn van vijf jaar. Wanneer uw verhuurder sinds 2005 geen indexering meer doorgevoerd heeft, en dit op 1 januari 2017 alsnog wenst te doen, dan is dat alleen mogelijk voor de voorliggende vijf jaar. De verjaringstermijn zorgt ervoor dat verhuurder de indexering van de jaren ervoor niet meer geldig kan maken. Voor huurders is het raadzaam bedacht te zijn op een vordering van de ‘vergeten’ indexering.

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

 

Mag u aard- en nagelvaste verbouwingen uitvoeren aan uw huurpand?

Moet de verhuurder ingelicht worden? En welke vergunning is er nodig? KHN geeft antwoord.

U mag onder bepaalde voorwaarden aard- en nagelvaste verbouwingen uitvoeren aan uw huurpand.

Instemming schriftelijk vastleggen
Vooraf overlegt u met de pandeigenaar of hij met uw plannen instemt. Wij adviseren u deze instemming schriftelijk vast te leggen. Houdt u er rekening mee dat de aard- en nagelvaste aanpassingen automatisch eigendom worden van de pandeigenaar.

Door te overleggen met de pandeigenaar kunt u afspraken maken in (aanvulling op) de huurovereenkomst. Hierin kunt u afspreken dat u aan het einde van de huurperiode een vergoeding krijgt voor de aangebrachte zaken of dat u het pand niet in de oorspronkelijke staat hoeft terug te brengen.

Omgevingsvergunning
Daarnaast is het van belang om na te gaan of u hier een omgevingsvergunning voor nodig heeft. U vraagt de omgevingsvergunning digitaal aan via de website van uw gemeente of rechtstreeks via Omgevingsloket online.

Vragen?   
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Wat gebeurt er als mijn huurpand wordt verkocht?

Indien de pandeigenaar het pand verkoopt, geldt dat koop geen huur breekt. Uw huurovereenkomst gaat over op de nieuwe eigenaar onder alle geldende voorwaarden van de lopende huurovereenkomst.

Als er sprake is eigendomsovergang van een pand waar de bedrijfsruimte in is gevestigd, geldt het volgende: de nieuwe eigenaar moet bij een eventuele opzegging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik rekening houden met een wachttijd van drie jaar.

Hoe lang is de opzegtermijn van een huurovereenkomst?

Voor zowel de huurder als de verhuurder geldt voor het opzeggen van de huurovereenkomst een opzegtermijn van één jaar. Dit betekent dat beide partijen uiterlijk één jaar voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn aan de andere partij de huurovereenkomst moet opzeggen.

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit tegen elke gewenste dag met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De verhuurder kan echter slechts opzeggen op de in de wet genoemde gronden.

Wat zijn mijn rechten bij een huurovereenkomst voor 2 jaar of korter?

Huurovereenkomsten met een duur van maximaal 2 jaar eindigen na de afloop van die overeengekomen termijn zonder dat daarvoor een bepaalde reden hoeft te zijn. U heeft in dat geval na de overeengekomen duur dus geen huurbescherming. De huurovereenkomst hoeft niet opgezegd te worden en eindigt door het verstrijken van de overeengekomen periode.

Voor de goede orde; uw verhuurder moet wel tijdig aangeven dat hij de gehuurde bedrijfsruimte ontruimd wil zien tegen de einddatum van de huurovereenkomst.

Verlenging
Indien u na deze twee jaar het pand nog gebruikt, geniet u automatisch de huurbescherming die geldt bij reguliere huur van bedrijfsruimte. U heeft dan een termijnbescherming voor een periode van 5+5 jaar.

Waar moet ik op letten als ik een bedrijfspand ga huren of kopen voor een horeca-exploitatie?

Als u voornemens bent een bedrijfspand te huren of te kopen komt daar veel bij kijken. Veel van de vooronderzoeken kunt u zelf doen. Onderstaande aandachtspunten kunnen daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Win advies in
Helaas komt het maar al te vaak voor dat men 'verliefd' wordt op een pand en daardoor onvoldoende objectief onderzoek pleegt, of dan men zaken over het hoofd ziet. Het is immers geen 'dagelijkse kost' voor u. Dat maakt dat uw verkoper of verhuurder vaak een voorsprong heeft ten opzichte van u. Het gaat dan vaak om veel geld, ook wanneer u gaat huren. Als u het pand voor bijvoorbeeld € 300 minder kunt huren dan de gevraagde huur (door een onderhandeling), dan gaat het bij een standaard looptijd om € 300 x 12 maanden x 10 jaar: € 36.000 exclusief rente en indexering. Een goed advies over de huurwaarde of een juridisch advies of de contractbepalingen is dus snel 'verdiend'.

Zet niet te snel uw handtekening
Denk ook niet te licht over de handtekening die u zet onder een huurovereenkomst. Vaak komt de verhuurder, niet zelden een brouwerij, op vrijdagmiddag nog even bij u langs en vraagt u snel te tekenen zodat hij het deze week nog kan afhandelen zonder dat u of uw adviseur de overeenkomst goed heeft kunnen bestuderen. Niet doen dus. Er zijn wel model huurovereenkomsten maar er is weinig 'standaard'. Een veel gebruikt model huurovereenkomst en algemene bepalingen zijn deze van de Vereniging Raad van Onroerende Zaken (ROZ).
Tevens vindt u hier een huurdersvriendelijk model.

Er valt over heel veel écht te onderhandelen, niet alleen over de huurprijs. Zo kan bepaald onderhoud wellicht op uw schouders rusten wat helemaal niet redelijk is. Ook kan het zo zijn om te kiezen het schilderwerk zelf te laten doen tegen een verlaging van de huur. U kunt dan zelf bepalen wanneer u uw pand een opfrisbeurt geeft. Start ook niet met verbouwen, schilderen of exploiteren voor de overeenkomsten ondertekend zijn, anders ondermijnt u uw positie.

Let op de afnameverplichting
Bedenk ook dat het tekenen van een huurovereenkomst met een drankenleverancier of brouwerij vrijwel altijd een afnameplicht betekent. Na ondertekening kunt u nauwelijks meer onderhandelen over de inkoopprijs van uw dranken. Een hectoliter bier kan tot ruim € 100 goedkoper zijn bij een ondernemer die in een brouwerij-vrij pand zit ten opzichte van een geboden situatie. Die lening, koeling of parasol die u 'gratis' krijgt, is dan wel erg duur. Stel u tapt in uw cafeetje 200 hectoliter per jaar, dan kan dat inkoopverschil oplopen tot zo'n € 25.000. Dat kunt u niet aan uw gasten doorberekenen, dat betaalt u dus zelf. 

Laat u adviseren
Kortom, neem contact op met uw KHN regioadviseur of bel naar Info & Advies. Zij kunnen u met de opstart helpen en vervolgens doorverwijzen naar betrouwbare en deskundige (betaalde) adviseurs.

Laat u goed informeren bij de overheid met betrekking tot omgeving, pand en bedrijfsactiviteit.

Gemeente

 • Bestemmingsplan: zijn mijn voorgenomen bedrijfsactiviteiten toegestaan in dit pand/op dit perceel? Wat zegt het bestemmingsplan met betrekking tot de omgeving. Bestemmingsplan is openbaar en in te zien.
 • Zijn er aanschrijvingen door gemeente (bedenk bijvoorbeeld nog uit te voeren verplichtingen op milieugebied of beperkingen in het gebruik) in dit pand/op dit perceel?
 • Beschikt het huidige bedrijf over de benodigde vergunningen (is openbaar);  denk aan onder andere: terras-, drank- en horecawet-, exploitatie-, nacht-,  speelautomatenvergunning. De benodigde vergunning(-en)  verschilt sterk per gemeente. Bedrijven in het buitengebied, bijvoorbeeld campings, is het raadzaam ook de provincie te raadplegen.
 • Is het pand conform de benodigde (bouw-)vergunningen gebouwd/verbouwd. Als u wilt/moet verbouwen zijn uw plannen dan bouw- en vergunningstechnisch haalbaar?
 • Heeft de gemeente plannen in dit gebeid, bouwen, slopen, verkeerstechnisch, terugdringen of uitbereiden van horeca, winkels, wonen etc.

Kadaster
Liggen er (juridische-)beperkingen op het perceel/pand? Zeker bij aankoop onroerend goed dit nagaan. U kunt een afspraak maken bij het kadaster of via een notaris of makelaar e.e.a. (laten) uitzoeken.

Let op uw omgeving
Onderzoek hoe geschikt de vestigingsplaats is voor uw bedrijfsplan. Denk aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, zichtbaarheid, reclamemogelijkheden, bewegwijzering, ligging ten opzichte van ander bedrijven en industrierreinen (denk aan geluid, stank, licht, verkeersoverlast) toeristische attracties, winkels, bioscopen, enzovoort.

 • Staat van het pand/ruimte en onderhoud
 • Visuele inspectie: schilderwerk, stucwerk, hang- en sluitwerk, vloeren, trappen, metsel-   en voegwerk, dak, goten, etc. Maak bij voorkeur foto's en sla die op
 • Technische installaties: (voldoet de elektrische installatie, cv, koelingen, airco's, alarm, etc.)
 • Brandveiligheid: wanneer was de laatste controle en wat was het resultaat         (onderzoeksrapport inzien) , blusmiddelen nog binnen de geldigheidstermijn,     noodverlichtingen, eventuele doormelding
 • Vragen stellen over mogelijk verborgen gebreken, aanwezigheid asbest/lood (leidingen), schone grond, etc.
 • Riolering, afzuiginstallatie en eventuele vetvangput
 • Programma van eisen ondernemingsplan afstemmen op aanbod/mogelijkheden van pand


Inventariseer

 • Is er een complete en goed beschreven inventarislijst, waarop apparatuur ook met merk en type beschreven is, foto's. Zijn er inventarisgoederen die geleased, gehuurd of geleend zijn?
 • Werken alle apparaten en wanneer zijn de laatste onderhoudsbeurten geweest van de koffiemachine, vaatwasser, koelingen, etc.


Overige bedrijfseigendommen

 • overname van bedrijfsnaam, website, e-mailadres, social media en telefoonnummers
 • Voorraden: zijn deze courant en ruim binnen de houdbaarheidsdatum? Zijn de vooraden reeds betaald aan de leverancier?
 • Waarborgsommen, statiegeldgoederen


Let op de volgende documenten

 • Vergunningen (zie ook bij 'gemeente')
 • Arbeidsovereenkomsten en reglementen. Bedrijfskleding en wie heeft welke zaken in bruikleen, sleutelhouders etc. Verzuimcijfers, personeelsdossiers, vakantiedagen en + en - uren, de fooienpot
 • Contracten van onderhoud apparatuur, installaties, garantiebewijzen of kopie facturen
 • Huurovereenkomst pand; bestudeer deze nauwkeurig. Zeker met betrekking tot looptijd, onderhoudsverplichting, huurprijsaanpassing en opzeggingsmogelijkheden. Raadpleeg deskundigen!
 • Afnamecontracten: brouwerij, automatenhandel, leveranciers etc.
 • Huur/leasecontracten apparatuur, afvalcontainers, muziekcomputer, etc.
 • Sleutels  en beveiliging:  overzicht wie sleutels/codes in bezit heeft leveranciers, familie, buren
 • Abonnementen en lidmaatschappen die zaaksgebonden zijn
 • Is er een spaarkas voor gasten? Hoe zit dit in elkaar. Wie is verantwoordelijk?
 • Is de gevraagde overnamesom en huur-/koopprijs reëel? Schakel deskundig advies in!

Zoals u ziet, er komt heel wat bij kijken, en natuurlijk is dit per pand/situatie verschillend. Schakel vooraf deskundigen in en maak gebruik van uw KHN (aspirant) lidmaatschap. Maak gebruik van de diensten van KHN Advies. Bedenk dat vooraf (betaald) advies u voor veel (dure) narigheid kan behoeden! 

Kan er een huurovereenkomst voor bijvoorbeeld 4 jaar worden afgesloten?

Mag je zelf de termijn van de huurovereenkomst bepalen? Of moet het altijd 2 x 5 jaar zijn? KHN geeft antwoord.

Het huurrecht in Nederland kent twee soorten bedrijfsruimte; de ‘bedrijfsruimte’ (artikel 7: 290 BW) en ‘overige bedrijfsruimte’ (artikel 7:230a BW). Grofweg is een zogenaamde 290 bedrijfsruimte een pand dat voor het publiek toegankelijk moet zijn en waar de dienst geleverd wordt. De meeste horecabedrijven vallen hieronder.

Het onderscheid is van groot belang omdat de huurder bij een 290 bedrijfsruimte termijnbescherming, huurprijs bescherming en opzeggingsbescherming heeft. De wet kent dwingende regels ten aanzien van de looptijd van de huurovereenkomst. In principe is de termijnbescherming voor de huurder 2 x 5 jaar.

Eerste huurtermijn
In principe is de eerste huurtermijn 5 jaar. Daarvan kan worden afgeweken door een eerste huurovereenkomst aan te gaan van maximaal 2 jaar. Wilt u een eerste huurtermijn afspreken tussen de 2 en 5 jaar? Dat is alleen mogelijk wanneer er toestemming is gevraagd aan de kantonrechter. In dat geval zijn zowel de huurder als de verhuurder gebonden aan de afgesproken huurtermijn.

Termijnbescherming
Is er zonder tussenkomst van een kantonrechter een termijn tussen de 2 en 5 jaar afgesproken? Dit kan gunstig zijn voor de huurder. De huurder kan op dat moment, als hij dat wenst, een beroep doen op de termijnbescherming en dus een huurovereenkomst claimen van vijf jaar. De verhuurder kan deze eis echter niet stellen, omdat de termijnbescherming is geschreven ter bescherming van de huurder en niet van de verhuurder.

Vragen?
Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Terug
Wat vindt KHN
Er zijn geen nieuwsberichten gevonden.