Financiering & Fiscaliteit

Voor horecaondernemers is financiering belangrijk. Een goed stelsel van fiscale faciliteiten, een gematigd tarief voor winstbelasting en instandhouding van het verlaagde BTW-tarief voor eten, non-alcoholische dranken en accomodatie zijn cruciaal voor de sector.

Nieuws

Horeca koploper met contactloos betalen

17-10-2017
-

In de horeca betalen gasten steeds vaker met hun pinpas. En meer dan de helft van alle pintransacties in de horeca is contactloos.

KHN over Prinsjesdag: voorlopig geen nieuw beleid en geen lastenverlichting

19-09-2017
-

De Rijksbegroting 2018 bevat nauwelijks nieuws. Voorlopig komt er geen nieuw beleid en blijven de werkgeverslasten (ook voor horecaondernemers) hetzelfde. Het wachten is op een nieuwe regering die deze punten oppakt. Zorgpunt van KHN is of de lasten niet worden verschoven en daardoor juist toenemen.

KHN: verhoging btw-tarief desastreus voor horecaondernemers

18-09-2017
-

KHN vindt het onacceptabel dat er plannen zijn om het lage btw-tarief te verhogen, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de negatieve gevolgen voor horecaondernemers.

Huurprijscheck van KHN scheelt duizenden euro’s

14-08-2017
-

De KHN Huurprijscheck kan u in veel gevallen veel aan huur besparen

Moet ik belastingen of premies betalen over de fooien voor de bediening?

31-07-2017
-

Wanneer is een fooi belast en wanneer niet? Of moet uw medewerker zelf belasting betalen? En hoe werkt het bij een fooi per pin- of creditcardbetaling? KHN zet de fiscale behandeling van fooien voor u op een rij.

Vraag & antwoord

Zijn er kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning?

Moet u betalen voor het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning? Zijn dit landelijke tarieven? Of verschilt dit per gemeente? KHN geeft antwoord.

Ja, er zijn kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op uw Drank- en Horecavergunning. Er zijn geen vaststaande legestarieven, deze verschillen per gemeente. Hoe hoog de leges zijn in uw gemeente zijn vindt u op de website van de gemeente of in de legesverordening van uw gemeente.

KHN: Landelijk vastgestelde tarieven
Op 1 januari 2014 is de aangepaste Drank- en Horecavergunning van kracht gegaan. KHN heeft destijds gevraagd om landelijk vastgestelde tarieven, maar dit is niet gehonoreerd. Door de mogelijkheid van het bijschrijven via een aparte vergunning is een, conform de wens van de wetgever, grote administratieve lastenverlichting gerealiseerd. Immers, er hoeft hierdoor niet meer een compleet nieuwe drank- en horecavergunning afgegeven te worden.

Hoogte tarieven
Een gemeente mag leges vragen voor het afgeven van het nieuwe aanhangsel, de hoogte van de tarieven mag de gemeente zelf vaststellen. In de praktijk blijken er grote verschillen te zitten in de legestarieven.

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Moet ik belastingen of premies betalen over de fooien voor de bediening?

Wanneer is een fooi belast en wanneer niet? Of moet uw medewerker zelf belasting betalen? En hoe werkt het bij een fooi per pin- of creditcardbetaling? KHN zet de fiscale behandeling van fooien voor u op een rij.

Waar het op neerkomt is dat wanneer een gast een fooi achterlaat voor de bediening u niets meer bent dan de kassier of het doorgeefluik. En daarbij maakt het niet uit of uw gast de fooi contant, per pinbetaling of via de creditcard achterlaat. U betaalt de ontvangen fooien slechts door aan uw medewerkers. 

Basisprincipe

Fooi is geen loon. U betaalt als werkgever ten minste het loon wat voor de functie staat. Dat is het loon volgens de loontabel van de horeca-cao of het wettelijk minimumloon. U moet in ieder geval het netto-wettelijke minimumloon via de bank overmaken naar de rekening van uw werknemer. Minder uitbetalen/overmaken dan dat netto wettelijke minimumloon mag dus sowieso niet.

Wanneer is de fooi niet belast?

U hoeft als werkgever bij een correcte loonbetaling over de fooien geen loonheffing toe te passen of belasting en premies af te dragen. U houdt er bij het vaststellen van het loon immers geen rekening mee, want u volgt de geldende tabellen. U hoort uw medewerker in ieder geval het minimumloon uit te betalen dat is vastgesteld in horeca-cao, maar altijd ten minste het geldende wettelijke minimumloon.

Let op: u mag niet met uw medewerkers afspreken dat de betaling van fooien door gasten een beloning of tegenprestatie is voor het verrichten van (delen van de) arbeid.

Wanneer is de fooi wel belast?

Als u uw medewerker minder uitbetaalt dan het wettelijke minimumloon of het minimumloon volgens de loontabel van de horeca-cao, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat het verschil in loon dat u uitbetaalt en het loon dat u volgens de loontabel moet uitbetalen wordt aangevuld in de vorm van fooien. En dat deel is wel belastbaar voor loonheffing en premies. 

Let op! U mag sowieso niet minder dan het wettelijk netto minimumloon uitbetalen aan loon. Dat loon moet u via de bank overmaken. Doet u dat niet dan volgt er naast heffing van belasting en premies over het verschil ook een boete!

Inkomstenbelasting over fooien

Medewerkers zijn verplicht belasting af te dragen over de fooien die zij ontvangen. Uw medewerker moet die zelf opgeven bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dit ligt verder buiten uw verantwoordelijkheid. U bemoeit zich dus niet met de daadwerkelijke  verdeling van de fooien. Dit laat u over aan uw medewerkers.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Waar moet u aan denken bij het inhuren van een zzp'er?

Wanneer u een zzp'er in dienst neemt, wilt u duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Hoe kunt u dit regelen? KHN geeft antwoord.

Sinds 1 mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het nieuwe systeem, de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), heeft gevolgen voor ondernemers die zelfstandigen (zzp’ers/freelancers) inhuren. Voorheen gaf de VAR-verklaring duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers (bedrijven) en zelfstandigen een overeenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo legt u vast dat er geen sprake is van een dienstverband. En u spreekt af dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en af hoeft te dragen. 

Voorbeeldovereenkomsten Belastingdienst
Sinds 1 mei 2016 kunt u gebruikmaken van door de Belastingdienst opgestelde voorbeeldovereenkomsten. Als u deze voorbeeldovereenkomsten gebruikt en ook volgens deze overeenkomsten samenwerkt, weet u zeker dat u geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. U bent niet verplicht om de voorbeelden van de Belastingdienst te gebruiken, maar als u een eigen overeenkomst maakt, is het verstandig deze vooraf aan de Belastingdienst voor te leggen. 

Er zijn drie voorbeeldovereenkomsten die van toepassing kunnen zijn:

 • Geen werkgeversgezag, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.  
  Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Dat betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen.
   
 • Vrije vervanging, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.
  Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Dat betekent dat de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen.
   
 • Tussenkomst, opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen.
  Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt.

Let op
Niet elke medewerker kan als zzp'er worden aangemerkt. Het is namelijk de vraag of en hoeveel horecawerk kan worden uitgevoerd door een zzp’er in plaats van werknemers. De vraag of er een zzp’er ingeschakeld kan worden waarbij overeengekomen is dat er geen werkgevergezag is. Dat kan goed bij bijvoorbeeld een kok die zelfstandig verantwoordelijkheid heeft over menu en inkoop en dergelijke, dj-vj of tijdelijke inzet. In de reguliere bediening en ondersteunende keukenfuncties wordt dat al moeilijker. Het risico van aansprakelijkheid en risico voor de betrokken zzp’er is groot.

Meer informatie?
Meer informatie en voorbeeldovereenkomsten vindt u op de website van de Belastingdienst.

In de overeenkomsten zijn de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van loondienst. Daarom mag u deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kunt u wel zelf aanpassen en u kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet tegenstrijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. Het is belangrijk dat de zzp'er ook conform de bepalingen van het modelcontract werkt.

Wet uitgesteld
Onlangs is bekend gemaakt dat de Wet (DBA) wordt uitgesteld tot in elk geval 1 juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt, behalve voor kwaadwillegen. Dit zijn bijvoorbeeld zzp’ers en opdrachtgevers die een duidelijke werkgevers-werknemersrelatie hebben en het duidelijk is dat het geen zelfstandige ondernemer betreft.

Vragen?
Bel Info & Advies: 0348 48 94 11 of mail khnadvies@khn.nl.

Hoe meld ik betalingsonmacht bij Belastingdienst en UWV?

Belastingdienst
Bedrijven die zijn ingeschreven als rechtspersoon en onder de vennootschapsbelasting vallen (vaak BV's en NV's), melden betalingsonmacht bij belastingen en premies d.m.v. een formulier aan de Belastingdienst. Dit dient te gebeuren binnen twee weken nadat u aan uw betalingsverplichting had moeten voldoen.

Wanneer  uw onderneming een eenmanszaak, VOF of BV in oprichting of maatschap is, dient u de Belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling particulieren te sturen. U hoeft geen melding te doen van betalingsonmacht omdat u altijd aansprakelijk bent voor de betaling van belastingen en premies. Voordat het zover is, komt u wellicht in aanmerking voor een van de bijstandsvormen die zijn opgenomen in het BBZ.

UWV
Het UWV wordt ingeschakeld door uzelf, werknemers, een bewindvoerder of een curator. Als blijkt dat het betalingsprobleem structureel is, nodigt het UWV de werknemers uit voor een bijeenkomst waarbij ze zich kunnen inschrijven voor een uitkering wegens betalingsonmacht.

Wat is de fiscale regeling voor de maaltijden van mijn medewerkers?

U bent wellicht gewend om uw medewerkers regelmatig een gratis maaltijd of drinken te geven. De fiscus beschouwt dit in enkele gevallen als loon in natura, waarover u premies en loonbelastingen verschuldigd bent. Hoe zit dat?

De zogenaamde consumpties die u tijdens werktijd verstrekt, vallen niet onder het begrip loon in natura. U hoeft daar dus geen loonheffing of premies werknemersverzekeringen over in te houden. Onder consumpties tijdens werktijd verstaat de fiscus: koffie, thee, gebak, fruit en andere 'tussendoortjes' van weinig waarde. Maaltijden vallen niet onder deze vrijstelling.

Onbelaste maaltijden
Alle maaltijden 'waarbij het zakelijke karakter van meer dan bijkomstig belang is' mogen onbelast worden vergoed of verstrekt. Dus in situaties waarin uw medewerker niet op een gewoon tijdstip kan eten (tussen 17.00 en 20.00 uur) omdat hij bijvoorbeeld moet overwerken of op koopavonden werkt of tijdens dienstreizen. Ook de reistijd van de medewerker kan hierbij een rol spelen.

Belaste maaltijden
Is het zakelijke karakter van de maaltijd van bijkomend belang, dan is de vergoeding of verstrekking niet onbelast en moet de vergoeding of de waarde in het economische verkeer van de verstrekking tot het loon gerekend worden. Daarvoor kunt u in 2017 aansluiten bij het normbedrag van 3,30 euro per maaltijd. Elk jaar wordt dit normbedrag vastgesteld door de Belastingdienst.

Let op: als u een maaltijd niet onbelast mag verstrekken, maar u doet dit wel, dan wordt per maaltijd 3,30 euro in de forfaitaire ruimte van de werkkostenregeling ondergebracht. U loopt dan grote kans om boven de forfaitaire ruimte van 1,2 procent van de loonsom uit te komen. Daarover betaalt u als werkgever een eindheffing van 80 procent!

Ontvang ik een uitkering na het stoppen van mijn onderneming?

Wanneer u stopt met uw bedrijf, ga dan na of u in aanmerking komt voor een uitkering via uw gemeente.

U vraagt een uitkering aan voordat uw bedrijf officieel is opgeheven. De uitkering kan gebaseerd zijn op uw leeftijd, of omdat u onder bijstandsniveau terecht komt. Op ondernemersplein.nl vindt u meer informatie.

Terug