Ondernemen

U als horecaondernemer krijgt echt met alle facetten van ondernemen te maken: voortdurend inspelen op trends en ontwikkelingen in uw omgeving, nieuwe concepten neerzetten die kleur en smaak geven aan het dagelijks leven van uw gasten, gebruik maken van kennis en tools op het gebied van inkoop, marketing, HRM, logistiek, productie, technologie, etcetera.

KHN helpt ondernemers ondernemen.

Nieuws

Energiescans voor de horeca zijn een succes

21-08-2017
-

U kunt gemiddeld binnen 3 jaar tot wel 30% van uw energierekening besparen

Economisch belang gastvrijheidssector steeds groter

21-08-2017
-

Het toerisme en daarmee ook de horeca wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie

Huurprijscheck van KHN scheelt duizenden euro’s

14-08-2017
-

De KHN Huurprijscheck kan u in veel gevallen veel aan huur besparen

Heeft een wijziging van de rechtsvorm van uw bedrijf gevolgen voor uw vergunningen?

31-07-2017
-

Als u de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor uw vergunningen. Waar moet u op letten? KHN geeft antwoord en advies.

Heeft elk horecabedrijf een milieuvergunning nodig?

18-07-2017
-

Bent u als horecaondernemer verplicht om een milieuvergunning aan te vragen? Of kunt u volstaan met een melding? KHN geeft antwoord en advies.

Vraag & antwoord

Welke (horeca)vergunningen heeft u als horecaondernemer nodig?

Als horecaondernemer heeft u vaak meerdere vergunningen nodig. Zo is om alcohol te schenken een drank- en horecavergunning verplicht. Maar er zijn ook gemeentelijke vergunningen en milieuvoorschriften waar u aan moet voldoen.

Drank- en horecavergunning

Als u alcoholhoudende dranken schenkt, moet u als ondernemer in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning (DHW-vergunning). Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf wilt opzetten, heeft u in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het maakt in de meeste gemeenten geen verschil of u wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Maar ook van het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf.

Terrasvergunning

In een aantal gemeentes in Nederland is voor het voeren van een terras een terrasvergunning nodig. Dit kan ook vereist worden als het terras op eigen grond staat. De gemeente kan ook eisen stellen aan een terras. Dit staat dan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente. Hierin kunt u ook de sluitingstijden van het terras vinden. Lees ook of uw gasten mogen roken op het terras, wat het toegestane geluid is op een (overdekt) terras en onze tips voor een gewaardeerd terras.

Speelautomatenvergunning

In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. Voor zo'n vergunning klopt u dus aan bij uw gemeente.

Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen, aanpassen, uitbreiden en vernieuwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente kan u vertellen of u voor uw plannen een vergunning aan moet vragen.

Gebruiksmelding

Wanneer u een bouwwerk in gebruik gaat nemen of gaat gebruiken, dan is er een gebruiksmelding nodig, als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn. Dit geldt ook bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. Dit is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat u een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt en daar een ander soort bedrijfsvoering gaat voeren, dient u een melding te doen op grond van het activiteitenbesluit.

Hoe kunt u de huurovereenkomst met uw verhuurder beëindigen?

U kunt onder bepaalde voorwaarden uw huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte beëindigen. Waar moet u precies aan voldoen? KHN geeft antwoord.

Welke opzegtermijn is van toepassing bij opzegging?

Voor zowel de huurder als de verhuurder geldt voor het opzeggen van de huurovereenkomst een opzegtermijn van één jaar. Dit betekent dat beide partijen uiterlijk één jaar voor het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn aan de andere partij de huurovereenkomst moet opzeggen. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit op elke gewenste dag met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De verhuurder mag echter slechts opzeggen op de in de wet genoemde gronden. Kijk voor meer info op: ‘Kan uw verhuurder de huurovereenkomst opzeggen?’

Hoe kunt u opzeggen?

U kunt door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan de verhuurder kenbaar maken dat u de huurovereenkomst wilt opzeggen. Als huurder kunt u opzeggen, met in achtneming van de gestelde opzegtermijn, zonder opgaaf van reden.

Wat kunt u doen als u uw bedrijf gaat verkopen?

Als u wilt stoppen met uw huurovereenkomst (bijvoorbeeld wegens bedrijfsbeëindiging) maar de huurtermijn laat een opzegging (nog) niet toe, kunt u proberen om een potentiële nieuwe huurder in de plaats te stellen.  Door middel van een ‘indeplaatsstelling’ treedt de nieuwe huurder als het ware in uw voetsporen. De bestaande huurovereenkomst wordt dan door de nieuwe huurder overgenomen. Kijk voor meer info op: 'U wilt uw bedrijf verkopen, maar u heeft nog een lopende huurovereenkomst’

Op welke manier komt de overeenkomst ook tot een einde?

Elke huurovereenkomst kan ook (tussentijds) met wederzijds goedvinden worden beëindigd. U hoeft dan geen opzegtermijn in acht te nemen. Let op: leg dit schriftelijk vast om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook kan - door tussenkomst van de kantonrechter - de overeenkomst altijd (tussentijds) worden ontbonden wanneer uw verhuurder of u de verplichtingen niet nakomt.

Faillissement Bij een faillissement van de huurder van een bedrijfsruimte, hebben zowel de curator als de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn is dan gemaximeerd tot drie maanden, ongeacht de verdere looptijd van de huurovereenkomst.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze adviseurs van de afdeling Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Heeft een wijziging van de rechtsvorm van uw bedrijf gevolgen voor uw vergunningen?

Als u de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt, kan dat gevolgen hebben voor uw vergunningen. Waar moet u op letten? KHN geeft antwoord en advies.

Exploitatievergunning

In de meeste gemeenten is een exploitatievergunning verplicht om een horecabedrijf te kunnen exploiteren. Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen alcohol schenkt. De exploitatievergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat de vergunning niet overdraagbaar is. Een nieuwe exploitant moet deze vergunning dus zelf opnieuw aan vragen. Wanneer u uw rechtsvorm wijzigt, is de persoon aan wie de vergunning was verleend ook gewijzigd. Dus ook in dat geval moet u de exploitatievergunning opnieuw aanvragen. 

Drank- en Horecavergunning

Als u alcohol schenkt, dient u in het bezit te zijn van een Drank- en Horecavergunning. Ook deze vergunning is persoonsgebonden. De Drank- en Horecavergunning moet u dan ook opnieuw aanvragen als de rechtsvorm wijzigt.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een soort verzamelvergunning waar verschillende activiteiten onder kunnen vallen. Denk aan bouwen/slopen, bevestiging van reclame of lichtbord aan het pand enzovoorts.). In de meeste gevallen is de omgevingsvergunning zaakgebonden. Bij een wijziging in de rechtsvorm hoeft de omgevingsvergunning niet opnieuw te worden aangevraagd. 

Overig

Het is mogelijk dat u nog andere vergunningen heeft naast bovengenoemde vergunningen. Bekijk per vergunning of deze persoons- of zaakgebonden is. Zo weet u of u een nieuwe vergunningaanvraag moet indienen als de rechtsvorm van uw bedrijf verandert.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag u foto’s van internet gebruiken voor uw website?

Moet u altijd toestemming vragen als u foto’s of afbeeldingen van internet gebruikt? Hoeveel kost dat? En wat gebeurt er als u dat niet doet? KHN geeft antwoord!

Als u foto’s van internet wilt gebruiken die niet door u zijn gemaakt, houd er dan rekening mee dat u deze foto’s niet zomaar mag gebruiken. Degene die de foto heeft gemaakt, is de eigenaar van de foto. Wilt u een foto gebruiken (bijvoorbeeld afdrukken en verspreiden, plaatsen op uw website enzovoorts), dan moet u dus toestemming vragen aan de maker van de foto.

Vergoeding voor gebruik van foto

In de meeste gevallen mag u de foto gebruiken als u een redelijke vergoeding betaalt. De hoogte van het tarief verschilt per geval. Het kan ook voorkomen dat u toestemming moet vragen aan de personen die op de foto afgebeeld staan. Zorg ervoor dat u bewijs heeft van het verlenen van de toestemming. Ook is het belangrijk dat u bewijs heeft van de betaling. 

Het is niet altijd eenvoudig om de maker van een foto te achterhalen. Als het u niet lukt om de maker te achterhalen, wordt er ook geen toestemming aan u verleend. In dat geval mag u de foto in principe niet gebruiken. Als u toch gebruik maakt van een foto waarvoor u geen toestemming heeft gekregen, loopt u het risico dat u gesommeerd wordt om de foto’s bijvoorbeeld van uw website te verwijderen en alsnog een vergoeding moet betalen.

Vragen? 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Mag u Spotify gebruiken in uw bedrijf?

U wilt betaalde muziekdiensten zoals Spotify, Last.fm en Apple Music gebruiken in uw horecabedrijf. Mag dat?

Nee, u mag Spotify niet gebruiken in uw zaak. In de gebruiksvoorwaarden van Spotify staat vermeld dat de Spotify Service en de aangeboden content eigendom zijn van Spotify of van haar licentienemer. Uw Spotify-abonnement is dus alleen voor privégebruik. Ook diensten als Last.fm, Nokia Comes With Music en Apple Music, mag u -op dit moment- niet gebruiken voor zakelijke toepassingen.

Buma/Sena?
Het zakelijk gebruik van Spotify staat volledig los van de vergoedingen die u aan Buma en/of Sena moet betalen voor het afspelen van beschermde muziek. Kortom: ook al betaalt u aan Buma en/of Sena voor muziekrechten, u mag Spotify niet gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Tip! KHN Muziek
Er is steeds meer vraag naar een betaalbaar en betrouwbaar alternatief voor beschermde achtergrondmuziek. Daarom heeft KHN exclusief voor leden een rechten-inclusieve streaming muziekdienst ontwikkeld voor slechts € 14,95 per maand. Kijk op khnmuziek.nl om een demo te beluisteren of om direct een abonnement af te sluiten.

Bent u verplicht om incassokosten te betalen?

Wanneer moet u incassokosten betalen en hoe hoog mogen deze kosten zijn? KHN geeft antwoord en advies.

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser extra kosten in rekening brengen. Dit worden (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om de kosten bij u te innen. Hoe hoog de incassokosten mogen zijn, is afhankelijk van de rekening die u moet betalen.

Overeenkomst of algemene voorwaarden
Bij de aankoop van een product of dienst, moet het duidelijk zijn wat de betalingstermijnen zijn. Ook moet u weten wat u moet betalen aan incassokosten en wettelijke rente. Dit staat vaak in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Niet vastgelegd in contract?
Als er in het contract of de overeenkomst niets is vastgelegd, dan moet u de factuur binnen 30 dagen betalen. U bent verplicht om de wettelijke rente te betalen als de betalingstermijn wordt overschreden. Ook kan de leverancier incassokosten in rekening brengen. Hij is niet verplicht om u eerst een aanmaning en/of ingebrekestelling te sturen voordat hij incassokosten in rekening brengt. Let op: dit bent u bij particulieren wel verplicht om te doen.

Hoogte van de incassokosten
Als de hoogte van de incassokosten niet contractueel is vastgelegd dan geldt de wettelijke regeling. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de rekening. De volgende percentages zijn van toepassing, met een minimum van € 40.

 • Over de eerste € 2500 van de vordering maximaal 15% van de hoofdsom
 • Over de volgende € 2500 van de vordering maximaal 10% van de hoofdsom
 • Over de volgende € 5000 van de vordering maximaal 5% van de hoofdsom
 • Over de volgende € 190.000 van de vordering maximaal 1% van de hoofdsom
 • Over het meerdere van de vordering maximaal 0,5% van de hoofdsom (met een maximum van € 6775 aan incassokosten)

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Wat is de garantietermijn van een aankoop voor uw bedrijf?

Wat is de garantietermijn van uw zakelijke aankoop? En heeft u na de garantietermijn nog recht op garantie? Is het verstandig om extra garantie te 'kopen'? KHN geeft antwoord en advies!

De garantietermijn kan verschillen per product. Bij de aankoop van een product voor uw bedrijf kunt u fabrieks-, leveranciers- of importeursgarantie krijgen. De termijn van deze garantie vindt u terug in de koopovereenkomst of bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden die gelden voor de aanschaf van dat product. 

Bestaat er nog garantie na verstrijken van de garantietermijn?
Het kan voorkomen dat u na de garantietermijn tóch nog aanspraak kunt maken op de garantie. Bijvoorbeeld als er sprake is van een productiefout. U dient dan aan te tonen dat het product niet alle eigenschappen bezit die u op basis van de koopovereenkomst mag verwachten.

Het 'kopen' van extra garantie
In sommige gevallen krijgt u bij de aanschaf van een product de keuze om de garantietermijn te verlengen tegen extra kosten. In principe is dit niet nodig. Als er sprake is van een productiefout, en u kunt dit aantonen, moet u op basis van de wet garantie krijgen.

In de praktijk is het soms lastig een mankement als gevolg van een productiefout te bewijzen. En als een leverancier niet van plan is om het gebrek kosteloos te repareren, ondanks dat er sprake is van een productiefout, kunt u een discussie krijgen waar u zonder tussenkomst van een rechter niet uitkomt.

U kunt er vooraf voor kiezen om een garantietermijn af te spreken en hiervoor te betalen. Dit is niet verplicht. Op deze manier heeft u vooraf duidelijkheid en kunt u dergelijke discussies wellicht voorkomen of verminderen.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Hoe herkent u een spookfactuur? En waar kunt u melding doen?

Wat is een spookfactuur? En waar kunt u terecht als u misleid bent? KHN geeft antwoord.

Ondernemers krijgen steeds vaker te maken met spookfacturen. Dit is bijvoorbeeld een factuur voor niet geleverde diensten en/of goederen waarvan de verzender hoopt dat u deze factuur betaalt. In sommige gevallen lijkt het een factuur, maar is het in werkelijkheid een aanbieding. Vaak zit er zelfs een acceptgiro bijgevoegd. Wanneer u de acceptgiro betaalt, gaat u een overeenkomst aan met het bedrijf. Het kan ook gaan om acquisitiefraude. Het bedrijf levert u iets, alleen is dit waardeloos. Leest u dus ook de kleine lettertjes heel goed door!

Tips
Hieronder een aantal tips om de kans op misleiding te verkleinen.

 • Wordt u telefonisch benaderd? Dan kunt u het beste de verbinding verbreken. Probeert u geen ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Deze antwoorden zouden gebruikt kunnen worden in telefoongesprek wat het bedrijf zelf in elkaar knipt en plakt. Het zou dan kunnen lijken of u toestemming geeft op het aanbod dat zij doen.
 • Controleer elke factuur grondig die u betaalt. Lees de kleine letters goed door. In diverse rechtszaken over fraudeleuze zaken hebben rechters geoordeeld dat ondernemers de verantwoordelijkheid hebben om goed te controleren wat zij tekenen en betalen.
 • Krijgt u per post, mail of fax een factuur en vertrouwt u het niet? Neemt u dan niet telefonisch contact op het desbetreffende bedrijf. Ook hierbij kunnen uw woorden gebruikt worden om het gesprek te verdraaien. Het is verstandiger om schriftelijk te reageren. Op de website van het Fraudehelpdesk vindt u een overzicht actuele meldingen.
 • Ontvangt u een factuur en twijfelt u of deze correct is? Vraagt u dan altijd schriftelijk om het achterliggende getekende contract wat u met het bedrijf heeft.
 • Instrueer uw werknemers over deze vormen van fraude. En geef aan wat zij moeten doen als ze geconfronteerd worden met zo’n telefoongesprek. Vooral in vakantieperiodes proberen oplichters hun slag te slaan in de hoop dat de ondernemer zelf niet aanwezig  is en de werknemer door onwetendheid een toezegging doet.

Toch misleid?
Wanneer het oplichters toch gelukt is om u te misleiden, kunt u het beste een aangetekende brief versturen. U geeft in het schrijven aan dat u nooit toestemming hebt gegeven voor de opdracht waarvoor geld in rekening gebracht wordt. En dat u de opdracht/factuur betwist en dat u de factuur dan ook niet zult voldoen. Onderteken de brief niet, deze zou misbruikt kunnen worden.

Fraudehelpdesk
De Fraudehelpdesk staat ondernemers hierin bij. Iedere organisatie die zich gedupeerd of misleid voelt door bedrijven op het gebied van advertentiecontracten, vermeldingen op websites, vermeldingen in internetgidsen en spooknota’s, kan dit bij hen melden. Niet alle door de Fraudehelpdesk geregistreerde bedrijven staan op de website gepubliceerd, als u twijfelt neem dan altijd contact met hen op.

Mag een kind van 14 of 15 jaar stage lopen in uw bedrijf?

Welke werkzaamheden mogen 14- of 15-jarigen verrichten? Hoe lang mogen zij werken? Waar moet u rekening mee houden? KHN geeft antwoord.

Kinderen van 14 en 15 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden stage bij u lopen. Om te beginnen dient u een stageovereenkomst met de school aan te gaan. Op deze manier heeft u ook duidelijk wat de school en u van elkaar kunnen verwachten. De ouders of verzorgers van het kind moeten de stageovereenkomst ook ondertekenen. Daarnaast zijn er beperkingen gesteld aan de werkzaamheden en de arbeidstijden.

Toegestane werkzaamheden
Let op: een stagiair van 14 of 15 jaar mag geen werkzaamheden verrichten in ruimtes waar alcohol geschonken of gedronken wordt! Zij mogen dus alleen achter de schermen werkzaamheden verrichten.
Stagiaires van 14 of 15 jaar mogen alleen lichte werkzaamheden uitvoeren. In de praktijk van de horeca komt het erop neer dat een 14- of 15-jarige assisterende werkzaamheden mag uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het helpen met de mis-en-place, hulp bij de afwas, in de keuken etc. Daarnaast mag er geen sprake zijn van zelfstandige arbeid, er moet dus altijd toezicht zijn.

Arbeids- en rusttijden
De maximum werktijd voor kinderen van 14 en 15 jaar die stage lopen is:

 • 7 uur per dag
 • 35 uur per week

Houd u er rekening mee dat de tijd dat een stagiair naar school gaat telt ook mee als arbeidstijd.

De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 14 uur, in elk geval tussen 19.00 en 7.00 uur. Als een kind meer dan 4,5 uur werkt, heeft het minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze.

Vragen?
Neem contact op met Info & Advies via 0348 48 94 11 of khnadvies@khn.nl.

Wat zijn uw administratieve verplichtingen bij het inchecken van hotelgasten?

Op basis van nationale en lokale wet- en regelgeving bent u verplicht om gegevens van hotelgasten bij het inchecken voor één of meerder overnachtingen te registreren. De verkregen gegevens dient u vervolgens beschikbaar te houden voor diverse instanties. Wat moet u registreren? KHN geeft antwoord.

De eis voor het bijhouden van een nachtregister staat in het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast kan uw gemeente vastgelegd hebben dat u verplicht bent een nachtregister bij het houden. Dit is opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze extra registratie heeft over het algemeen als doel gegevens over uw gasten beschikbaar te stellen aan hulpdiensten die hier in geval van een misdrijf of calamiteiten gebruik van kunnen maken.

Nachtregister
In het nachtregister neemt u het volgende op:

 • Aankomst- en vertrekdatum
 • Naam en woonplaats van de gast
 • Type identiteitsbewijs wat de gast overlegd

Op nachtverblijf, verschaft aan meereizende echtgenoten, minderjarige kinderen of aan reisgezelschappen, is het bovenstaande niet van toepassing. Deze wetgeving geldt voor alle gasten, ongeacht hun land van herkomst.
 
Privacywetgeving
Vanwege de privacywetgeving mag u geen kopieën van identiteitsbewijzen maken en mag u deze ook niet innemen, ook niet als de APV dit voorschrijft. Het is ook niet toegestaan om het nummer van het identiteitsbewijs over te nemen. Wanneer u dit wel opneemt op het registratieformulier, en de gast vult dit zelf vrijwillig in, is het wel toegestaan. Let wel op dat uw front-office medewerkers hier niet actief op mogen wijzen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek voert jaarlijks een onderzoek uit onder hoteliers middels een steekproef. U bent verplicht hieraan mee te werken. De gewenste gegevens zijn over het algemeen eenvoudig op te leveren met behulp van uw reserveringssysteem.

Controles
De gemeente kan u vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. Bijvoorbeeld bij uw aangifte van de toeristenbelasting. In verband met eventuele controles op de toeristenbelasting van de belastingdienst, adviseren wij u uw gastenadministratie zeven jaar te bewaren. Wettelijk gezien is iedere ondernemer dit verplicht. Het is echter wel mogelijk om - vanuit het idee van administratieve lastenverlichting – bij de Gemeentelijke Belastingdienst afspraken te maken over kortere bewaartermijnen op individueel niveau.

Terug