Download de gratis KHN App

Wanneer moet ik een transitievergoeding betalen?

Wanneer u na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst met de medewerker (tijdelijk of vast)beëindigt/niet verlengt met een diensttijd van (opgeteld) 24 maanden of langer, dan betaalt u uw medewerker een transitievergoeding. De bedoeling is dat de medewerker deze vergoeding gebruikt als overbrugging of ondersteuning naar ander werk. In de praktijk is het een bij wet voorgeschreven ontslagvergoeding.

Hoe bepaal je de duur van de arbeidsovereenkomst(en)?
Het gaat om alle diensttijd vanaf de eerste dag van in dienst treden. Als er onderbrekingen waren, bijvoorbeeld door tussenpozen bij bepaalde tijd of seizoenen gaat het om de keten van contracten die elkaar opvolgen zonder onderbreking van tenminste zes maanden. Op basis van een overgangsregeling geldt dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten van vóór 1 juli 2012 alleen meetellen als er sprake is van een onderbreking van ten hoogste drie maanden (of een maand als dat in de cao zoals de cao horeca destijds is vastgelegd). Dit geldt ook als een tijdelijke werknemer in de jaren 2012 tot en met 2015 binnen maximaal zes maanden na het aflopen van zijn tijdelijk contract een vast contract krijgt. Verder is in de overgangsregeling bepaald dat de transitievergoeding niet direct betaald hoeft te worden als de werkgever de werknemer de garantie biedt dat hij of zij binnen zes maanden weer aan de slag kan.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal opgetelde maanden dat uw medewerker bij u in dienst is geweest:

  • Als het aantal opgetelde maanden minder is dan 24, dan bent u geen vergoeding verschuldigd

Bij 24 maanden of meer is de berekening als volgt:

  • Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkte zes maanden 1/6 maandsalaris* als vergoeding.
  • Heeft uw medewerker tien jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij na(opgeteld) 120 maanden voor elke volgende zes maanden een vergoeding van een 1/4 maandsalaris voor elke gewerkte zes maanden.
  • Is uw medewerker vijftig jaar of ouder? En heeft hij (opgeteld) 120 maanden of langer bij u gewerkt? Dan krijgt de werknemer voor elke zes maanden vanaf zijn vijftigste verjaardag een vergoeding van een 1/2 maandsalaris per gewerkte zes maanden. (Deze verhoging geldt niet als u de tweede helft van het kalenderjaar voor ontslag of einde overeenkomst minder dan 25 werknemers in dienst had).
  • De minister komt nog met aanvullende regels om de vergoeding bij ontslag op economische gronden bij een kleine werkgever te beperken (slechte financiële situatie van de kleine werkgever). Klein is als u de tweede helft van het kalenderjaar voor ontslag of einde overeenkomst minder dan 25 werknemers in dienst had. In die gevallen blijven de gewerkte maanden van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing. Deze overgangsregeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.


De transitievergoeding is maximaal 76.000 euro, tenzij uw medewerker meer dan 76.000 euro verdient. Dan is de vergoeding maximaal één jaarsalaris.

Betalingsregeling

Voor het betalen van de transitievergoeding kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken. Daarnaast kunt u overeenkomen dat specifiek voor die medewerker gemaakte kosten, voor verbetering van de arbeidsmarktparticipatie van die werknemer tijdens de loop van de arbeidsovereenkomst, in mindering wordt gebracht op een eventuele transitievergoeding. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. De medewerker moet hier expliciet mee akkoord gaan. Rondom de uitbetaling bestaan er fiscale regelingen. Informeer hiernaar bij de belastingdienst of raadpleeg het handboek loonheffingen.


Wanneer hoef ik geen transitievergoeding te betalen?

  • Als het aantal opgetelde maanden minder is dan 24, dan bent u geen vergoeding verschuldigd
  • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker. (In het geval dat het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan de kantonrechter de werknemer daarvoor financieel compenseren met een additionele vergoeding. Dit is een vergoeding bovenop de transitievergoeding waar de werknemer wettelijk recht heeft).
  • Uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Ook niet als u uw medewerker ontslaat als hij inmiddels 18 jaar is. De twee jaren tellen vanaf het 18e jaar.
  • Uw medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • U failliet bent, u in een situatie van surseance van betaling zit of in de schuldsanering zit.

*Onder maandsalaris wordt verstaan het bruto maandloon, vermeerderd met vaste looncomponenten zoals vakantietoeslag, structurele overwerktoeslag en dertiende maand of winstuitkering. Bij de berekening hoeft u geen rekening te houden met onkostenvergoedingen of bijvoorbeeld een auto van de zaak.

Vragen? Bel Info & Advies: 0348-48 94 11.

Kijk voor meer wijzigingen in het arbeidsrecht op khn.nl/wetwerkenzekerheid.

Terug

https://twitter.com/khn 787936653616742400