Financiële bijdrage aan ROC voor begeleiding en examinering niet betalen

KHN adviseert bedrijven om rekeningen van ROC's voor begeleidingskosten en/of examineringkosten niet te betalen. Het gaat hierbij om activiteiten die wettelijk de taak zijn van de school.

Dit kan het beste schriftelijk aan de school worden medegedeeld. U kunt daarvoor een modelbrief downloaden.
 
Situatie
Bij de introductie van de Wet Educatie Beroepsonderwijs is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden vastgelegd tussen scholen en bedrijfsleven: scholen zijn eindverantwoordelijk voor het primaire onderwijsproces, inclusief de begeleiding van leerlingen tijdens hun beroepspraktijkvorming en de examinering. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de werving, controle en begeleiding van leerbedrijven. Het betreft hier wettelijke taken waarvoor de scholen geld krijgen van de overheid.

Er zijn ROC's die stellen dat deze overheidsbekostiging niet toereikend is. Zo'n ROC stuurt dan een rekening aan de leerbedrijven voor een financiële bijdrage in de kosten. Veelal gaat het om (een deel van) de begeleidingskosten van de leerling. Soms gaat het ook om een tegemoetkoming in de kosten van examinering. Het betreft dan wettelijke taken van de school. De school is dus verplicht deze uit te voeren. Het gaat dus niet om extra's die een school aanbiedt boven op wat wettelijk verplicht is.

Algemene beleidslijn
In het algemeen geldt het volgende: scholen die leerbedrijven verzoeken om een financiële bijdrage in een wettelijk aan hen toegewezen taak, mogen dit volgens het ministerie van OCW uitsluitend doen als de bijdrage vrijwillig is. Koninklijke Horeca Nederland is van mening dat de school in zijn verzoek aan het leerbedrijf dan ook nadrukkelijk melding dient te maken van het vrijblijvende karakter van de aanvraag (gebeurt lang niet altijd). Tevens moet de school aangeven waarvoor de vrijwillige bijdrage bestemd is.

Scholen mogen geen voorkeursbehandeling geven aan leerbedrijven die meebetalen aan taken die wettelijk onder verantwoordelijkheid van de scholen vallen. Evenmin mag een leerbedrijf het krijgen van leerlingen worden ontzegd of bemoeilijkt als het geen eigen bijdrage betaalt voor schoolactiviteiten die tot de wettelijke verantwoordelijkheid van de school behoren. Aan het niet meebetalen van extra's mogen wel consequenties verbonden worden (voor die extra's).

Examinering
Voor wat betreft examinering geldt dat werkgevers en werknemers in de horeca met de scholen landelijke afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop met name praktijkexaminering procedureel dient plaats te vinden. Deze zijn o.a. vastgelegd in het bpv-boek. Dit, om het niveau van de examinering beter te kunnen waarborgen. Het regionale bedrijfsleven kan in regionale ROC-klankborden binnen de kaders van het landelijke model, zelf bepalen waar de praktijkexaminering moet plaatsvinden. De kosten die gepaard gaan met de keuze van een vergaderlocatie kunnen verschillen.

Ook al gaat het hier om een gezamenlijke keuze van school en bedrijfsleven, Koninklijke Horeca Nederland blijft ook hier bij het standpunt dat het leerbedrijf geen rekening moet ontvangen voor de examinering. Het bedrijfsleven investeert op andere manieren al voldoende in het beroepsonderwijs, zowel individueel in het leerbedrijf, als collectief.

Advies
KHN adviseert bedrijven om rekeningen van ROC's voor begeleidingskosten en/of examineringkosten niet te betalen. Dit kan het beste schriftelijk aan de school worden medegedeeld. U kunt daarvoor een modelbrief downloaden. Overigens wordt dit standpunt onderschreven door de MBO Raad, de koepelorganisaties van de ROCs' zelf.

Als de bijdrage bestemd is voor niet-wettelijke activiteiten zoals excursies en duidelijk is vermeld dat het om een vrijwillige bijdrage gaat, onthoudt Koninklijke Horeca Nederland zich van advies. De afweging is dan aan u.

BOL-leerlingen
Naast een algemene bijdrage per leerling, vraagt een aantal scholen ook om een bijdrage per uur of per dag voor elke stagiair in de beroepsopleidende leerweg.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400