Leer- en werktrajecten in het VMBO

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is 'werkend leren' al jaren een begrip. Ook binnen het VMBO kan hiervan sprake zijn. Daarbij is echter niet sprake van een leer-arbeidsovereenkomst, maar van een stageovereenkomst.

Het VMBO (vroeger VBO en MAVO) is de belangrijkste leverancier van leerlingen voor het middelbaar beroepsonderwijs. De leer-werktrajecten in het VMBO zijn bedoeld voor leerlingen die zo praktisch/uitvoerend zijn ingesteld, dat zij grote moeite hebben met het op school zitten. Daardoor behalen ze vaak niet de eindstreep van het VMBO en stromen ze niet door naar het MBO. Leerwerktrajecten in het VMBO moeten ertoe leiden dat uiteindelijk meer leerlingen minimaal een startkwalificatie behalen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Wie doet wat?
De school is net als bij het middelbaar beroepsonderwijs eindverantwoordelijk voor de over-all kwaliteit van leer-werktrajecten waar het de begeleiding van leerlingen zowel in de school als in de praktijk betreft. Zij zorgen tevens voor adequate voorlichting aan bedrijven.

De kwaliteitsborging van leerbedrijven vindt ook bij het VMBO-traject door SBB plaats. Kenwerk is evenals bij het MBO verantwoordelijk voor de erkenning van VMBO-leerbedrijven.

Wat vindt KHN?
KHN steunt de introductie van leer-werktrajecten in het VMBO maar vindt ook dat deze leerroute vooral gebruikt moet worden voor VMBO-leerlingen die op een andere manier de eindstreep van de opleiding niet kunnen halen omdat ze te praktijkgericht zijn ingesteld.

De begeleiding van deze leerlingen moet niet worden onderschat. VMBO-leerlingen zijn eigenlijk nog te jong en te onzelfstandig om een leer-werktraject te volgen. Ze zullen veel extra begeleiding nodig hebben en minder inzetbaar zijn dan een oudere leerling uit het middelbaar beroepsonderwijs. Vanwege die geringe inzetbaarheid is KHN ook geen voorstander van een leerarbeidsovereenkomst. Een stageovereenkomst is voor dit type leerling passender.

Wat levert het op?
De overheid stimuleert leer-werktrajecten financieel via afdrachtvermindering voor het leerbedrijf. De afdrachtvermindering onderwijs voor het VMBO kan door het leerbedrijf worden toegepast voor leerlingen die een leer-werktraject volgen in het derde of vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Voor de toepassing van deze afdrachtvermindering is een dienstbetrekking tussen de leerling en het leerbedrijf geen voorwaarde. Het is voldoende dat de leerling werkzaamheden verricht in het kader van een leer-werkovereenkomst. Het is voor deze afdrachtvermindering niet van belang hoe de arbeidsverhouding verder vorm is gegeven.

Bij de afdrachtvermindering onderwijs voor het VMBO wordt geen toetsloon gehanteerd. De afdrachtvermindering is gebaseerd op een voltijdse deelname aan een leer-werktraject. Van voltijdse deelname aan een leer-werktraject is sprake als de leerling deelneemt aan het volledige programma (theorie en praktijk) van het leer-werktraject. Een leerling die op één of twee dagen arbeid verricht bij het leerbedrijf en op de overige dagen van de week deelneemt aan het theorieprogramma van het leer-werktraject neemt voltijds deel aan het leer-werktraject.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner

https://twitter.com/khn 787936653616742400