Recent hebben enkele van onze leden een waarschuwing ontvangen omdat hun werknemers na sluitingstijd nog in de zaak aanwezig waren. Hoewel het aantal waarschuwingen gering is, maakt KHN hier bezwaar tegen. We hebben geen begrip voor het feit dat dit een handhavingsprioriteit is geworden en zelfs leidt tot juridische dossiers. Er is geen sprake van overlast of exces; vaak wordt er door een deel van de werknemers nog gewerkt tijdens de nazit.

Wat speelt er rondom nazit personeel?
De situatie is dat er werknemers na sluit van de zaak nog aanwezig zijn, werkzaamheden verrichten en nadien met elkaar een drankje drinkt in de zaak. Enkele controles hebben geleid tot waarschuwingen, waartegen geen bezwaar of beroep mogelijk is. Deze waarschuwingen resulteren momenteel in een beperkte vergunningverlening bij het verlengen van een exploitatievergunning, waarbij vergunningen voor drie jaar in plaats van vijf jaar worden verstrekt.

De discussie over de nazit is bijzonder, omdat deze niet leidt tot overlast of klachten. Alle constateringen betreffen uitsluitend personeel en zijn passend binnen onze algehele bedrijfsvoering in de horeca, waar het gebruikelijk is om na of tijdens het werk gezamenlijk een drankje te drinken en samen naar buiten te gaan voor de veiligheid. Deze praktijk sluit volgens jullie handhavingsjuristen niet aan bij de strikte APV-bepaling, wat nu leidt tot sancties. De betreffende APV-bepaling luidt: "De leden van het gezin of de huishouding van de exploitant alsmede zijn elders wonende bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad; de personen van wie aanwezigheid in het bedrijf wegens dringende redenen noodzakelijk is."

Tijdens een hoorzitting eerder vernamen we van de hoorcommissie dat er meerdere waarschuwingsbrieven over de nazit zijn en de behandelde zaak niet op zichzelf staat. Ondanks de afspraak dat er geen verdere focus zou zijn op controle op de nazit en dat normaal ogende nazit zou worden getolereerd, blijken meerdere ondernemingen in dit gebied hierdoor te worden benadeeld. Zij moeten nu bezwaar maken en mogelijk beroep aantekenen tegen de verkorte exploitatievergunning vanwege een waarschuwing.

We hebben al eerder een dringend beroep gedaan op een praktische oplossing. Deze situatie jaagt ondernemers op kosten en verspilt ook kostbare tijd van zowel onze ondernemers als de gemeente. Dit is inefficiënt, vooral omdat er een tekort is aan handhavers en een grote belasting voor handhavingsjuristen. We zijn eerder gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er andere prioriteiten zijn die belangrijker zijn. Nu blijkt dat ondernemers toch worden benadeeld, kunnen wij niet anders dan hier opnieuw aandacht voor vragen.

Mocht er geen redelijke aanpak komen voor deze ondernemers en zij worden gedwongen te procederen, dan zullen we aandringen op aanpassing van de regelgeving, waarbij er aandacht kan zijn voor excessen, maar een regulier nazit mogelijk blijft. Uitgangspunt daarbij is wat ons betreft dat een nazit, zoals deze nu plaatsvindt en nooit tot overlast leidt, mogelijk moet blijven. Er is dan blijkbaar een noodzaak om nadere duiding tet geven aan noodzakelijke werkzaamheden en het verblijf van personeel in de zaak na sluitingstijd. Juristen van de gemeente accepteren momenteel geen enkele vorm van werkzaamheden na sluitingstijd van de horecagelegenheid, laat staan de aanwezigheid van personeel dat een drankje met elkaar drinkt. Er lijkt geen begrip of bereidheid tot inleving in de normale bedrijfsvoering van horecabedrijven en het belang van een nazit. De gemeente doet het onterecht voorkomen als gezellig borrelen met elkaar, terwijl onze praktijk laat zien dat het onderdeel is van het werk. Een nazit is een activiteit die altijd al heeft bestaan en typerend is voor de hele branche in heel Nederland. De huidige APV-bepaling biedt naar onze mening voldoende aanknopingspunten om mogelijke excessen aan te pakken, maar is niet toereikend als deze strikt wordt toegepast op elk moment dat er na sluitingstijd nog personeel aanwezig is. De dossiers die bij de controles op vervroegde sluitingstijden zijn geconstateerd, betroffen geen van allen excessen en/of situaties waarbij er sprake was van overlast. Bij toeval werd het geconstateerd.

We vragen burgemeester Halsema hoe ze hiertegen aankijkt, aangezien zij ons telkens aangeeft geen voorstander te zijn van het juridiseren van dossiers en de gemeente recent bewust kiest voor risico gestuurd handhaven. Dit is in onze ogen een voorbeeld waarbij onnodige juridisering wordt uitgelokt, waardoor ondernemers geen andere keuze hebben dan bezwaar te maken tegen de verlenging van hun exploitatievergunning. Ook kan dit niet de bedoeling zijn van de keuzes m.b.t. efficiëntere handhaving die is gericht op risico’s en waaromtrent recent een koerswijziging is ingezet. We horen stelselmatig dat er een tekort aan handhavers is, zo wordt het niet beleefd door de horeca.

Argumenten voor noodzakelijke werkzaamheden

Ter ondersteuning van onze lobby hebben we voorbeelden geschetst waarom er sprake is van noodzakelijke werkzaamheden die 's nachts moeten plaatsvinden en waarom een nazit met personeel belangrijk is. Dit overzicht is niet uitputtend:

 1. Koeling van dranken: Dranken moeten de volgende dag gekoeld zijn en hebben daarvoor uren nodig om de juiste serveertemperatuur te bereiken. Dit moet na sluitingstijd gebeuren.
 2. Leveranciers: Leveranciers moeten leveringen de volgende ochtend kunnen doen en deze in het magazijn kunnen plaatsen. Werknemers moeten daarom de werkvoorraden aanvullen op de betreffende locaties.
 3. Ruimtegebrek: In Amsterdam is ruimte schaars, en veel bedrijven worden bijna dagelijks bevoorraad. Hiervoor moeten 's nachts inventarisaties en bestellingen worden geplaatst. Wachten tot de volgende ochtend is geen optie.
 4. Schoonmaak: Zorgvuldige schoonmaak is noodzakelijk om plagen te voorkomen. Dit gebeurt het best ’s nachts, als muizen en ratten het meest actief zijn. We staan onder strenge controle van de NVWA en de GGD.
 5. Veiligheid: Personeel verlaat gezamenlijk het pand en wacht op elkaar voor de veiligheid.
 6. Financieel: alle inkomsten dienen te worden uitgeteld, gecontroleerd en afgestort. De kas moet worden opgemaakt en eventuele verschillen moeten met het aanwezige personeel worden uitgelegd.
 7. Sociale binding: De nazit is belangrijk voor het socializen en verbinden van werknemers, maar vooral ook t.b.v. de evaluatie van het werk en overdracht van werkzaamheden en verslaglegging om de bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Acties die we ondernemen

 1. Bezwaar en beroep: We blijven bezwaar maken tegen de huidige strikte handhaving van de APV-bepaling en ondersteunen ondernemers die hierdoor benadeeld worden.
 2. Overleg met de gemeente: We zullen in gesprek blijven met de gemeente om de noodzaak en praktijk van nazit duidelijk te maken en een redelijke aanpak te bevorderen.
 3. Aanpassing regelgeving en uitvoering: We dringen aan op aanpassingen zodat nazit, zoals deze nu plaatsvindt en nooit tot overlast leidt, formeel mogelijk blijft.
 4. Bewustwording creëren: We blijven informeren en bewustwording creëren over de impact van deze handhavingspraktijken op de horeca en de noodzaak van nazit voor een goed functionerende bedrijfsvoering. We maken ook een statement dat dit een slecht voorbeeld is van dejuridisering en risico gestuurd handhaven.

Onze visie is dat de openingstijden zoals opgenomen in de vergunning gaan over de exploitatie voor gasten. Zodra er geen gasten meer aanwezig zijn, betekent dit niet dat de lokaliteit niet meer in gebruik mag zijn als bedrijf. Uiteraard mag dit niet leiden tot overlast of andere problemen. Er zijn voldoende regels om daarop in te grijpen. Nieuwe regels gaan dit niet oplossen en worden zo complex dat we daarmee niet een oplossing gaan vinden voor de verschillen in concepten, locaties en benodigde werkzaamheden. Het type bedrijf, omvang, locatie, aantal medewerkers, kosten, zijn allemaal factoren die daarbij een rol spelen. Dat gaan we nooit ondervangen met meer regels. Ambtenaren hebben ons aangegeven daar mogelijk een oplossing voor te zoeken in de handhavingsstrategie. Daar zijn we geen voorstander van. Onze oproep is: vertrouw ondernemers, er is geen probleem, laat het voor nu rusten en handel naar de kennis die we hieromtrent delen. Focus je op de risico’s.

Wordt vervolgd, maar bericht ons ook als je hiermee problemen ervaart.

Voor nadere info en meldingen, neem contact op met regiomanager Eveline Doornhegge via e.doornhegge@khn.nl of 06 51 49 07 09.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens