Op 22 juli is online een overleg gehouden tussen het bedrijfsleven en de gemeente Zandvoort.

Een verslag van dit overleg lees je hieronder.

a. Innovatiefonds, waar geen aanvragen meer voor gedaan kunnen worden (OVZ).
De heer Tromp refereert aan een mail die hij als RvA lid van het Innovatiefonds heeft ontvangen. Hierin wordt vermeld dat gezien Covid-19 de ontvangen subsidie van de gemeente Zandvoort gebruikt zal worden om ondernemers extra te ondersteunen in dit bijzondere jaar. Er is € 75.000 gereserveerd voor aanvragen vanuit de werkgroep Formule 1,5 meter. Inmiddels is er vanuit deze werkgroep door Zandvoort Marketing een aanvraag gedaan. Deze aanvraag is door het Innovatiefonds goedgekeurd.
Het verbaasd de heer Tromp dat de RvA niet in kennis is gesteld van deze aanvraag terwijl voorheen het bestuur van het Innovatiefonds altijd volledig transparant is geweest. Ook verbaasd het Tromp dat de aanvraag is gedaan door Zandvoort Marketing. De heer Bluijs, lid RvT, vindt het uiterst laakbaar dat de gemeente voorwaarden gaat verstrekken waaraan de uitgaven moeten voldoen. Dit is in strijd met het opgestelde convenant.
Mevrouw Keur meldt dat dit iets genuanceerder ligt. Het bestuur van het Innovatiefonds heeft de gemeente gevraagd of zij soepeler met het convenant om mogen gaan omdat zij haar gelden graag willen inzetten voor ondersteuning bij corona en niet aan aanvragen die persé een innovatief karakter dienen te moeten hebben. De gemeente heeft in juli besloten in 2020 geen reclamebelasting te heffen en is de gemeenteraad voorgesteld om de totale subsidie van € 150.000 uit te keren waarbij is aangegeven dat dit gebruikt dient te worden om ondernemers te ondersteunen. De gemeenteraad heeft dit geaccordeerd. Mevrouw Lemmens vult aan dat er vanuit de werkgroep niemand anders zich beschikbaar heeft gesteld om de aanvraag in te dienen. Ook meldt zij dat er nog steeds ruimte is voor aanvragen.
Wat betreft de afspraken die er zijn tussen het bestuur Innovatiefonds, RvA en RvT zullen die onderling dienen te worden besproken.

b. Landelijke toestemming om strandpaviljoens te laten staan
Vanuit RWS, gemeente en Waterschappen is definitief groen licht gegeven. Het bestuur is aan het inventariseren bij haar leden wie wel/niet wilt blijven staan. De vragen die pachters hebben worden verzameld en ter behandeling worden opgenomen door het bestuur van de vereniging. Verzekeraars (op 1 na zover bekend) hebben aangegeven dat de verzekering het blijven staan dekt.

c. Ervaringen Haltestraat
Mooi initiatief. Aandachtpunt is het opruimen van de ballonnen. Verder is het druk in het dorp en hopelijk komt dit ten goede aan retail en horeca.

1. KHN
De heer Berkhoff benadrukt dat horeca 3 maanden achterloopt met omzet en verwacht dat in Q3 en Q4 2020 en Q1 2021 er veel problemen bij de horeca zullen zijn. Donderdag a.s. dient er een kort geding tegen de Staat waarin de KHN de overheid wil dwingen de coronamaatregelen te versoepelen en de sector perspectief te bieden.
De heer Busscher vindt het opvallend dat er ’s avonds veel mensen in het dorp wandelen maar geen gebruik maken van de terrassen die ingericht zijn op de 1,5 meter regel. Ook uit hij zijn zorg dat bij een supermarkt de belijning is verwijderd, er een saladebuffet is waar iedereen zelf uit kan scheppen terwijl de horeca geen ruimte van versoepeling krijgt. Er wordt met twee maten gemeten vindt Busscher.

2. VVSZ
Mevrouw Logtenberg vraagt hoe de gemeente om zal gaan met de, zoals nu bekend is, toename van corona patiënten. Gaat Zandvoort weer in een lockdown? Vooralsnog geen signalen gehoord meldt mevrouw Keur. Indien nodig zal dit regionaal/lokaal door de VRK worden opgepakt en zal OBZ hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze middag vindt er een werkbespreking plaats en zal Keur vragen hoe gemeente ermee om zal gaan.
VVSZ is niet tevreden met het 2e steunpakket en gaat hierover op korte termijn in gesprek met de wethouder.

3. Werkgroep 1,5

Afvaardiging vanuit retail wordt gemist. De heer Tromp maakt afspraak met mevrouw Den Ouden. De voorzitter doet de suggestie nieuwe mensen uit te nodigen voor deze werkgroep. Het is goed om frisse geluiden te horen. Mevrouw Lemmens doet een oproep aan de OBZ leden de informatie omtrent de campagne te delen met de achterban. Zij zal de bestanden naar mevrouw Den Ouden sturen die er vervolgens een bestand van zal maken en verspreiden onder de OBZ leden.

4. Gemeentelijke punten
a. Start vernieuwd college
Nu reces. Vanaf week 31 zal wethouder Verheij weer aanschuiven bij het OBZ overleg. Het steunpakket dat in juni door de gemeenteraad is aangenomen is een eerste stap. De gemeente blijft graag met de ondernemers in gesprek over aanvullende maatregelen.
b. Drukte bij station
De voorzitter van de VRK, mevrouw Schuurmans, is geschrokken van de drukte op het Stationsplein en het perron van Zandvoort wat ertoe heeft geleid dat er nu hekken geplaatst zijn om e.e.a. gecontroleerd te doen laten verlopen. Op de opmerking van mevrouw Lemmens dat de hekken nu om het ‘selfie bord’ heen staan antwoord Keur dat de opdracht is gegeven dit aan te passen zodat het bord beschikbaar blijft voor het nemen van foto’s.
Een structureel probleem is het fiets parkeren. Er zijn geen goede tools om vanuit Handhaving stappen te ondernemen. Vanuit de gemeente wordt er gezocht naar mogelijkheden.
c. Update maatregelen
geen
d. Overige punten
De heer Berkhoff is benieuwd naar de begroting van 2021. Mevrouw Keur geeft aan deze nog niet gezien te hebben. De gemeente heeft € 10 miljoen gereserveerd om getroffen inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen. De totale begroting van Zandvoort is € 45 miljoen.
Meer informatie omtrent het coalitieakkoord is eerder met de OBZ leden gedeeld,
De heer Bluijs meldt gehoord te hebben dat de handhavers in quarantaine zitten. Dit is mevrouw Keur op dat moment nog niet bekend.

5. Communicatie in de toekomst Chainels of Pleio
Mevrouw Den Ouden zal alle voor -en nadelen van beide platformen én de kosten op papier zetten en het de leden doen toekomen. Besloten wordt na de zomer een beslissing te maken.

6. Volgend overleg
Volgende bijeenkomst: 1 september OBZ aanvang 9.00 uur. Locatie volgt. Dit hangt af van de ontwikkelingen omtrent Covid-19.
Het eerstvolgend overleg met de wethouder staat gepland op 16 september.
Mocht er vanuit de leden behoefte zijn aan een eerder overleg dan graag de voorzitter hiervan op de hoogte stellen.

7. Rondvraag/w.v.t.t.k.
Mevrouw Den Ouden meldt dat zij tot december 2020 zich voor Zandvoort mag blijven inzetten. De diverse leden van het OBZ zijn daar blij mee.
Mevrouw Den Ouden: wat betreft het Innovatiefonds doet zij de oproep niet teveel aan aannames te doen maar navraag te plegen bij de bron.

De voorzitter sluit af en wenst iedereen een goede zomer.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens