Donderdag 28 september presenteerde het college de begroting 2024 en werd duidelijk dat de gemeente een tarief voor toeristenbelasting van 12,5% voorstelt. Het huidige tarief is € 3,- per persoon per nacht + 7% van de overnachtingsprijs voor hotels en € 1,- per persoon per nacht + 7% voor campings.

Onderstaand de passage uit de begroting m.b.t. toeristenbelasting
De toeristenbelasting indexeren we vanaf 2025. Dat doen we niet via de tarieven, maar door uit te gaan van stijgende kamerprijzen. We vereenvoudigen de heffingssystematiek voor de toeristenbelasting. Bezoekers betalen vanaf 2024 alleen een percentage van de overnachtingsprijs. Het vaste tarief per persoon per overnachting komt te vervallen. Daarmee verkleinen we de administratieve lasten voor hoteliers. We gaan daarnaast een grotere bijdrage van bezoekers aan de stad vragen. De toeristenbelasting stijgt naar 12,5%. Het tarief voor cruisepassagiers die Amsterdam als tussenstop aandoen stijgt van € 8 naar € 11. Om bezoekers die op een rondvaartboot stappen meer te laten bijdragen aan de stad, verhogen we het tarief voor de Vermakelijkhedenretributie (VMR) te water van € 1,50 naar € 2,-.

Argumenten waarom we fel tegen een tariefverhoging zijn

 • Met de extra opbrengsten moeten de gaten in de begroting gedicht worden, maar in hoeverre is dat nog te verantwoorden als je nu al jaren de toeristenbelasting met grote stappen verhoogt en daarmee Amsterdam in de markt zet met de hoogste tarieven van Europa en straks op Honolulu na de hoogste ter wereld. Een ding is zeker, minder bezoekers en minder overlast gevende bezoekers ga je er niet mee krijgen en het helpt ook niet bij de ambitie te streven naar een duurzame bezoekerseconomie met meer waardevolle en respectvolle bezoekers.
 • De hogere tarieven gaan een afschrikeffect hebben voor vooral de congresbezoeker, educatieve/culturele bezoeker, expats. Dat zijn doorgaans de respectvolle bezoekers die waardevol zijn en die jagen we met dit soort maatregelen ongewild weg. De verhoging zal uiteindelijk niet leiden tot substantieel minder bezoekers. Meerdere onderzoeken en experts bevestigen en tonen ons dat. O.a. het recent uitgevoerde onderzoek naar prijselasticiteit, prognoses van OIS, NBTC, enz. Zeker niet als het gaat om het weren van de overlast gevende bezoekers. Dat zijn de bezoekers waar bewoners maar ook veel ondernemers zich aan ergeren. De zogenaamde feesttoeristen zorgen voor ergernis, niet de zakelijke toerist die een congres bezoekt in de RAI of de cultuurliefhebber die het Van Gogh museum bezoekt. Te vaak gaat het in de Amsterdamse politiek over het beperken van drukte, waar het zou moeten gaan over het tegengaan van overlast.
 • De Metropool Regio Amsterdam ontvangt de bezoekers graag voor lagere tarieven en ze komen als dagtoerist naar Amsterdam, dragen niets bij en kosten de stad geld. De verhouding verblijfs- en dagbezoekers was vorig jaar al 42/58 en zal snel verder veranderen.
 • Toeristenbelasting 12,5% in de begroting voor 2024, maakt dat het nog niet zeker is dat dit het wordt. De commissie moet hier in oktober nog over vergaderen en in de gemeenteraad van november wordt de begroting en daarmee het tarief voor toeristenbelasting 2024 pas definitief.
 • Eerder schreven we al over de verordening toerisme in balans waarbij het college de opdracht heeft gekregen om voorstellen te maken over de wijze waarop het aantal toeristenovernachtingen binnen de bandbreedte van 10-20 miljoen wordt gebracht en daarbij ook moet worden onderzocht hoe het instrument toeristenbelasting daaraan kan bijdragen. Onderzoeken hebben aangetoond dat een verhoging van toeristenbelasting tot 40% kan zorgen om substantieel minder bezoekers te laten overnachten, maar ook dan zal 50% van de bezoekers die wegblijven in de regio overnachten en alsnog naar Amsterdam komen en niets bijdragen.

Gesprek met de wethouders EZ en Financiën

Op 27 september hebben we met bestuurders van KHN en een kleine afvaardiging van de sector gesproken met wethouders Mbarki en van Buren. Het lijkt dat zij ook druk voelen van de raad en de noodzaak erkennen om het gesprek meer met de sector te voeren om ook de raad betere inzichten te geven en daarmee te overtuigen dat toeristenbelasting niet een bodemloze put is. Er gekeken moet worden naar andere oplossingen om overlast van bezoekers tegen te gaan, meer aandacht te hebben voor spreiding en transformatie naar ander type bezoekers te realiseren. Kortom, ook uitvoering te geven vanuit een gezamenlijk en integraal plan op de door wethouder Mbarki eerder gepresenteerde Visie op de bezoekerseconomie 2035. Zie deze bijlage. We herkennen daarin ook veel van onze ingebrachte input. Streven naar meer respectvolle bezoekers die ook bijdragen aan de stad. Er lijkt vanuit het college interesse om werk te maken van verdere verkenningen om dagbezoekers een meer evenredige bijdrage te laten leveren aan de stad. Het is immers onomkeerbaar dat er steeds meer dagbezoekers komen. Als de gemeente echt wil ga je die mogelijkheden vinden. Eerdere verkenningen moeten opnieuw gestart worden en een vervolg krijgen.

Er is toegezegd dat er spoedig ambtelijke gesprekken hierover worden gepland, ook gericht op de gezamenlijke inspanning van het college en het bedrijfsleven de raad te overtuigen de toeristenbelasting verhoging te matigen.

 • Wat is nog te bereiken door inspraak en lobby
 • We moeten realistisch zijn, het is niet aannemelijk de voorgestelde verhoging van 12,5% nog van tafel is te krijgen. Dit zit immers al in de doorberekening van de plannen en de raad zal alleen maar meer willen i.p.v. minder.
 • Het is aannemelijk dat er moties vanuit de gemeenteraad (raad) komen voor nog verdere verhoging dan 12,5 %. Dat er moties zullen komen is eigenlijk een feit en maakt dat we onze argumenten zorgvuldig moeten kiezen. Je zou denken dat je de raad moet kunnen overtuigen met de argumenten die de onredelijkheid aantonen, ze een spiegel voorhouden dat het niet bijdraagt aan de doelstellingen die door hen zelf zijn geformuleerd. Er zijn onderzoeken, feiten en cijfers die hun argumenten weerleggen. We kunnen niet negeren dat toeristenbelasting ook gewoon een instrument is om gaten in de begroting te dekken en partijen het inzetten om nog extra plannen op het laatste moment gedekt te krijgen. Ook is het niet uit te sluiten dat een deel van de raad ook nu nog gewoon wil vasthouden aan de verordening toerisme in balans en dat toeristenbelasting zo ver wordt verhoogd dat binnen een bandbreedte van 10-20 miljoen toeristenovernachtingen per jaar moet blijven. We hopen en verwachten dat dat niet gaat gebeuren, maar er kunnen ook varianten komen met hogere tarieven dan 12,5%, maar wel lager dan 40%

Waarom alleen een procentuele heffing

Er is naar ons geluisterd m.b.t. het verzoek alleen nog een procentuele heffing te hanteren, De dubbele heffingssystematiek leidt immers tot veel gedoe richting onze gasten, brengt extra administratieve lasten met zich mee en maakt ook dat we minder flexibel zijn bij prijsontwikkelingen. Uiteraard realiseren we ons dat de hotels in het luxere segment hier niet blij mee zijn, maar we hebben daarbij rekening gehouden met de meerderheid van onze achterban en ook het aantal kamers. Ook was de argumentatie destijds erop gericht dat we hiermee ‘budgettoeristen’ zouden weren, daartoe heeft het niet bijgedragen. Ook willen we benadrukken dat er niet een keuze is tussen de voordeligste optie voor dit moment op basis van gemiddelde kamerprijzen tussen een van deze twee varianten. Het is vooringenomen dat het college en de gemeenteraad forse extra inkomsten via de verblijfstoerist wil genereren en hen allemaal extra zwaar belast.

Belangrijke stappen in het besluitvormingsproces

In de commissievergaderingen van oktober wordt de begroting besproken. Op die van 19 oktober in de commissies SED en FKD Zie vergaderschema’s. Bestuurslid Nico Evers zal namens KHN in spreken en Remco Groenhuijzen van de Luxury Hotels of Amsterdam. Uiteraard kunnen ondernemers zelf ook reageren naar de raadsleden. Zie hier hoe je dat doet.

 • In de raadvergadering van november wordt de begroting en dus tarief toeristenbelasting voor 2024 definitief.
 • KHN nodigt de fracties uit voor een gesprek en stuurt in elk geval input om en inzicht te geven over de impact, nadelige gevolgen en waar er kansen liggen om de uitdagingen met draagvlak van de branche op te pakken.

Wat zijn de mogelijkheden voor juridisch verweer?

Eerder berichten we al over onze inspanningen en ook juridische verkenning op dit dossier om verweer te kunnen voeren op de verdere verhoging. Zie: samenvatting juridische argumenten.

We zetten alles op alles om het proces te beïnvloeden. Het helpt dat jullie ook bewijzen en inzichten geven over o.a.:

 • Enerzijds gericht op het feit dat de verhoogde tarieven niet meer aan elke bezoeker volledig doorbelast kunnen worden
 • Anderzijds willen weten of overeenkomsten niet tot stand komen vanwege de extreem hoge tarieven toeristenbelasting

Tot slot

De komende periode hopen we met het Parool een artikel te realiseren met meer inzichten over de congresmarkt. Uiteraard wordt dit gemaakt met hulp van experts onder jullie en voeren we actief gesprekken met adviseurs en de beslissers in dit dossier. Ga waar mogelijk zelf ook het gesprek aan.

Als hotelier en lid van KHN kun je ook opgenomen worden in onze appgroep voor hoteliers/hoteloverleg Amsterdam. We proberen daar zo snel mogelijk actuele en relevante informatie in te delen. Mocht je daar nog niet in opgenomen zijn stuur dan een appje of mail naar regiomanager Eveline Doornhegge; e.doornhegge@khn.nl of naar amsterdam@khn.nl

Eerdere berichtgeving en artikelen in de media .

Begroting 2024