We worden overspoeld met vragen en klachten van ondernemers over extreem hoge aanslagen voor precariobelasting voor terrassen die sinds 1 april door de afdeling belastingen van de gemeente Amsterdam zijn verzonden.

Hoe komt het dat deze tarieven zo hoog zijn geworden?
Op 6 november 2019 is de gemeenteraad van Amsterdam akkoord gegaan met het voorstel van het college de precariobelasting voor terrassen substantieel te verhogen. Dit is op basis van afspraken uit het coalitieakkoord 2018 om vanaf 2020 structureel 2 miljoen meeropbrengst per jaar te realiseren met dit instrument.

Voor de verordening 2020 is het tarievenstelsel van 23 vereenvoudigd naar 7 tarieven. Uitgangspunt daarbij was dat volgens het coalitieakkoord is bepaald dat een nieuwe differentiatie van de tarieven recht moet doen aan de druk op de openbare ruimte. Binnen de stadsdelen Centrum en Zuid werd daarom het bestaande onderscheid tussen een hoog en laag tarief gehandhaafd, binnen dezelfde gebiedsindeling. De tarieven voor de stadsdelen Oost en West werden gelijkgesteld aan het lage tarief in Centrum en Zuid. De stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost kennen nog wat lagere tarieven. Ook is vanaf 2020 voor de gehele stad een tarief voor onoverdekte terrassen in het winterseizoen opgenomen, hetgeen eerder alleen in Nieuw-West werd gehanteerd.

Onderstaand de tarieven 2019 tot en met 2023

Voorbeelden van de verhoging

Het bedrag voor een terras van 100 m2 in het stadsdeel Centrum A bedraagt in 2019 € 9.067,- en in 2023: 100 x ( 130,60+ 38,80) = €16.940,-. En voor een terras van 100 m2 in het stadsdeel Oost in 2019 € 5.431,- en in 2023 100 x (66,30+38,80) = €10.510,-

Onaangename verrassing
Door corona hebben ondernemers voor 2020, 2021 en 2022 niet hoeven te betalen voor hun terrassen en daar zijn we de gemeente natuurlijk dankbaar voor.
Dat neemt niet weg dat de extreem hoge nota’s van 2023 slecht vallen en bij veel ondernemers de indruk wekken dat ze de voorgaande jaren waarin niet is betaald moeten compenseren.
Ondanks dat besluitvorming hieromtrent openbaar was zijn ondernemers op geen enkele manier geattendeerd op deze extreme verhoging en invoering van een afzonderlijk tarief voor winterterrassen. Ook als KHN zijn we niet geinformeerd en betrokken, terwijl dat anders altijd wel is gebeurd bij substantiële wijzigingen als deze.
Uiteraard zien we dat dit college meer en meer geld ophaalt via ondernemers en argumenten van ondernemers er niet toe lijken te doen. Veelal ontbreekt een bredere afweging en worden keuzes gemaakt op basis van extra financiele opbrengsten.

Echter de tarieven zijn zo hoog en vele ondernemers zijn zo geschrokken dat ze zich afvragen of het exploiteren van terrassen op deze manier nog langer te realiseren is. Ze ervaren ook dat ze vooraf geen weloverwogen keuze hebben kunnen maken, omdat er op geen enkele manier informatie is verstrekt. Veel ondernemers hebben te maken met bijna of zelfs een verdubbeling van het tarief t.o.v. 2019 en dat hakt er flink in. De rendementen staan immers flink onder druk en veel ondernemers hebben de coronaschulden nog niet afgelost. Iedereen heeft te maken met lagere marges door stijgende kosten en het feit dat dit niet een op een doorbelast kan worden aan de gast.

Ook wordt mogelijk overschat wat de opbrengsten van terrassen zijn. Dit verschilt uiteraard sterk per locatie en de huidige 7 tarieven doen geen recht aan de mogelijke verschillen.

Hoe verder?
Maak bezwaar!
KHN verwacht veel bezwaren voor de aanslagen van precario voor terrassen van 2023 en pleit voor een redelijke benadering voor een correctie. Het is goed om na te gaan of de aanslag klopt. We hebben op basis van meerdere checks gezien dat er regelmatig verkeerde tarieven zijn gebruikt en/of een te hoog aantal vierkante meters is gebruikt. Pas de omvang van je (winter)terras aan en geef dit door d.m.v. een bezwaarschrift. Benadruk ook waarom de tarieven voor jouw bedrijf onredelijk zijn. Deze argumenten op zich zullen geen reden voor aanpassing zijn, maar kan onze lobby ondersteunen.

Ook zien we in een aantal gevallen dat er precario wordt geheven terwijl er sprake is van een situatie waarop vrijstelling van toepassing is op basis van artikel 8 van de verordening precariobelasting.

Dit artikel bepaalt dat er geen precariobelasting geheven wordt indien er voor zover ter zake daarvan al uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke belastingverordening een bedrag wordt gevorderd. Denk hierbij aan situaties waarbij er al huur of erfpacht over dat deel van de grond aan de gemeente wordt betaald.

KHN daagt het college en de raad uit om de komende periode met een bredere blik naar de functie en het belang van terrassen te kijken en ook meer oog te hebben voor de uitdagingen van ondernemers en een betere samenwerking te zoeken op dossiers als deze. Wat betreft terrassen wordt voorbijgegaan aan het feit dat terrassen een cruciale rol vervullen in de buurt, de sociale veiligheid en cohesie versterkt. Terrassen zijn voor veel mensen een belangrijke ontmoetingsplek, zeker als je zelf geen tuin, balkon of weinig ruimte in huis hebt. Ook zie je op en rondom de terrassen minder afval en dat er minder overlast is van zwervers, dealers en bijdraagt aan een veilige en schonere omgeving. Amsterdammers snakken juist naar terrassen: bij nagenoeg iedere woning die te koop wordt aangeboden, wordt op Funda verwezen naar terrassen in de buurt; tijdens warme dagen is vanuit kleine warme woningen vaak verkoeling op een terras gewenst. Ook daarom moet je terrassen omarmen en niet onbetaalbaar maken en beperken. Met deze hoge tarieven is het vrijwel zeker dat vooral op de locaties waar je dat niet wenst terrassen zullen verdwijnen of beperkt worden.

KHN zal via lobby
1.
Aandringen op herziening van de tarieven en in elk geval een meer redelijke benadering voor de tarieven voor winterterrassen;
2. Nagaan of de ambitie voor de stijging van de netto-opbrengst van 2 miljoen niet overschreden wordt, zodat de tarieven weer naar een meer aanvaardbaar niveau kunnen.
3. Een correctie op basis van bezwaren van individuele ondernemers die het gebruik aanpassen of andere onjuiste elementen in hun aanslag aan hebben getroffen.

Maak tijdig bezwaar
Doet dit binnen 6 weken na dagtekening van je aanslag. Er staat op de aanslag vermeld hoe je dat doet. Vanaf 15 april 2024 hebben we een modelbezwaarschrift beschikbaar. Dit wordt per direct mail verzonden en in de Kennisappgroep KHN Amsterdam. Heb je verder hulp nodig of wil je checken of je tarieven correct zijn, neem dan contact op met regiomanagers Eveline Doornhegge (e.doornhegge@khn.nl | 06 51 49 07 09) of Nathalie ter Heide (n.terheide@khn.nl | 06 12 25 54 79). Zoek ook de aanslag van 2019 erbij.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens