De horeca-estafette vindt plaats door heel Amsterdam, dus niet enkel in stadsdeel centrum. Iedere ondernemer ontvangt, voorafgaand aan de integrale controle, een informerende mail. In deze mail is het volgende opgenomen:

In deze mail is het volgende opgenomen:

Om de controle zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk dat de controle plaatsvindt met de eigenaar of de leidinggevende.
Tevens verzoeken wij u de volgende gegevens paraat te hebben:

• Vergunningen (exploitatie/Alcoholwet)

• 50 personen of meer aanwezig? Gebruiksvergunning tonen

• Bewijs ledigen vetafscheider (indien aanwezig) en/of ophaal van vet

• Brandblussers en noodverlichting controle onderhoud

• Jaaroverzicht van elektra en gasverbruik

• Afval contract

• Koel/vries installatie logboek (bv aanwezig bij inloop koelcellen)

Daarnaast is aan deze informerende mail de horecafolder toegevoegd.

We constateren dat een aantal bedrijven naar aanleiding van deze controles is geconfronteerd met een stookverbod vanwege sterk vervuilde afvoerkanalen, omdat dit kan leiden tot een verhoogd risico op brand. Veel ondernemers worden overvallen met dit stookverbod en zijn zich niet bewust van de onaanvaardbare verhouding, omdat ze een onderhouds- en schoonmaakcontract hebben en niet tussentijds checken of de kanalen nog wel schoon genoeg zijn.

Indien afvoerkanaal en installaties niet meer ernstig vervuild zijn mag de ondernemer weer gaan koken. Dit dient echter aangetoond te worden door een certificaat van reiniging. Het is belangrijk dat daarop alle onderdelen van de installatie benoemd worden inclusief foto’s.

De gemeente zegt zich ervan bewust te zijn dat bij frequent gebruik van de keuken sporen van vet in de afvoerkanalen gebruikelijk is. Echter als er sprake is van een stookverbod dan spreekt men van ernstige vervuiling.

Daarom is het van cruciaal belang dat je ook zelf het afvoerkanaal checkt en er regelmatig onderhoud en reiniging plaatsvindt om dergelijke risico's te vermijden.

Iedere inspecteur werkt met een uniforme beoordeling van de afvoerkanalen. Bij eventuele twijfel wordt intern afgestemd om zodoende voor een gelijke beoordeling te zorgen. Als bijlage is een voorbeeld van een anoniem certificaat toegevoegd waarbij een extreem vervuild en schoon afvoerkanaal zichtbaar zijn.

Wanneer is het ernstig vervuild?
Daarvoor hanteren wij de volgende gradaties

:A

Dikte van het vet/vuil

0 -50 micrometer

0-0,05 mm

Schoon

B

Dikte van het vet/vuil

50-200 micrometer

0,05-0,2 mm

Acceptabel

C

Dikte van het vet/vuil

200-300 micrometer

0,2-0,3 mm

Ernstig vervuild

D

Dikte van het vet/vuil

300-600 micrometer

0,3-0,6 mm

Zwaar vervuild

E

Dikte van het vet/vuil

> 600 micrometer

> 0,6 mm

Extreem vervuild

De gemeente controleert op de staat van je afvoerkanaal als er sprake is van een van onderstaande situaties:
1 . Bij een concrete melding van derden dat er een sterk vervuild afvoerkanaal is.
2. Bij controle in het kader van geurhinder.
3. Bij een preventieve of reguliere integrale controle.
4. In het kader van een van tevoren afgesproken project.