Hieronder volgt het verslag van het OBZ-overleg.

Datum: 3 juni 2020
Locatie: Online via Microsoft Teams
Tijdstip: 9.00 – 10.00 uur

Deelnemers bedrijfsleven: D. Hulsebosch (voorzitter), I. Muller (notulen), M. Busscher K. Logtenberg, J. Keur, H. Molenaar, N. Priester, L. Lemmens, P. Tromp, W. Coenraad, J. Smits, I. Berkhoff, R. Hartog en P. Bluijs

Afbericht: R. van der Moot

Deelnemers gemeente: Demissionair wethouder E. Verheij, C. Hubers, A. Langendoen

Onafhankelijke deelnemer: J. den Ouden (kwartiermaker ondernemersmanager)

1. Opening
Daar de voorzitter niet tijdig heeft kunnen inloggen heeft mevrouw Den Ouden de vergadering geopend en zal zij zolang de voorzitter niet ingelogd is de vergadering leiden.

2. Verslag 27 mei jl.

Vastgesteld.

3. Evaluatie openstelling 2e Pinksterdag
Vrijdag a.s. vindt er een evaluatie plaats betreffende de toegekende versoepeling van de coronamaatregelen voor het dorp en dan met name voor de horeca. Gesproken zal worden over het verloop van de eerste dagen na de heropening op 1 juni om 12 uur. De vergadering zal worden voorgezeten door mevrouw Den Ouden. Zij zal nog voor dit overleg plaatsvindt contact opnemen met een aantal ondernemers die hebben aangegeven zich niet gehoord te hebben gevoeld bij de totstandkoming en uitvoering van een deze maatregelen. P. Tromp en I. Berkhoff zullen voor dit overleg uitgenodigd worden.

Op basis van gevoerde gesprekken met lokale ondernemers is er voor gekozen om de Haltestraat als proef dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur af te sluiten. De proef wordt voor een periode van 4 weken uitgevoerd. Samen met lokale ondernemers en bewoners wordt wekelijks geëvalueerd. De gemeente stuurt indien nodig tussentijds bij. De Haltestraat wordt in deze periode afgesloten voor zowel gemotoriseerd als fietsverkeer. P. Tromp is blij te zien dat er weer mensen in het dorp lopen en geeft aan dat retailers begrip hebben voor de genomen maatregelen maar moeite hebben met het tijdstip van het afsluiten van de Haltestraat om 9 uur dat is gebeurd. Ook wordt verzocht na te denken of bij regenachtige dagen de Haltestraat vanaf 12 uur dient te worden afgesloten.

Mevrouw Den Ouden meldt dat de communicatie vanuit de gemeente via Chainels verloopt en de voorzitters van de verenigingen de achterbannen op de hoogte stelt. Echter niet alle ondernemers worden op deze wijze bereikt daar een groot aantal ondernemers niet is aangesloten bij een vereniging. Besloten wordt op korte termijn een lijst te maken waarin alle ondernemers van het dorp zijn opgenomen. Mevrouw Muller zal daarvoor gaan zorgen.

Ook de voorzitter van de Strandpachters Vereniging mevrouw Logtenberg kijkt terug op een mooie start op 1 juni jl. en de dagen daarna. Zij laat groepen tekenen wanneer zij zeggen uit één huishouden bestaan.

Punt van aandacht is het aantal jongeren dat zich met lachgas op het strand bevindt. Aangegeven wordt dat na een oproep te hebben gedaan aan de politie zij niet snel ter plekke waren.

Ook wordt gemeld dat er via een landelijke app van de kustgemeente waar de strandpachtersvereniging deel van uitmaakt is aangegeven dat paviljoens bezocht kunnen gaan worden door handhavers in burger. Zij hebben de opdracht te monitoren en te adviseren. Beboeten mogen zij niet. De heer Berkhoff vindt dit een slechte zaak en vraagt zich af of handhavers ook supermarkten en markten hebben bezocht.

De heer Busscher meldt dat de heropening goed is verlopen en het vergroten van de terrassen in de Haltestraat een meerwaarde is voor het dorp. Wel merkt de heer Busscher op dat de regelgeving zo die nu is moeilijk hanteerbaar is.

De heer Priester meldt dat er behoefte is aan markering op de boulevard. Bij de afgangen bevinden zich markeringen waar mensen zich goed aan houden. Mevrouw Den Ouden zegt dit mee te nemen in het overleg van de werkgroep 1,5 meter economie.

Mevrouw Lemmens meldt dat vandaag vanaf 10 uur 's ochtends wordt gestart met het aanbrengen van visjes die de looprichting aangeven. Deze richtingwijzers worden aangebracht nabij het station, bij de strandopgangen, de boulevard en in het dorp. Er dienen zich wel enkele knelpunten aan waarover zij in gesprek is met de verantwoordelijk ambtenaren.

De heer Molenaar vraagt aandacht voor de volgende punten:

  • Stallen van fietsen en motoren op de boulevard. Looproutes worden op deze manier niet uitvoerbaar.
  • Antwoord: Mevrouw Den Ouden zal dit punt aan Roy Hirs van Arcadis voorleggen.
  • Stimuleren van het stallen van de fietsen in het voormalig bushokje. Dat is hiervoor bedoeld.
  • Afval. Er zijn nieuwe bakken neergezet maar minder in aantal.
  • Antwoord: Mevrouw Den Ouden zal dit punt aan Roy Hirs van Arcadis voorleggen.
  • Via horeca.com app is het mogelijk dat bezoekers aan Zandvoort vooraf een vragenlijst invullen. Bij bewijs dat zij gezond zijn verschijnt groen scherm dat zij kunnen tonen via de mobiel bij het binnenrijden van Zandvoort. Is de gemeente bereid dit te willen stimuleren om uit te voeren bij de toegangswegen van Zandvoort? De ondernemers hoeven in dat geval alleen dan nog te vragen of de bezoekers uit één huishouden bestaan.
  • Antwoord: Mevrouw Den Ouden zal deze vraag morgen behandelen in de werkgroep 1,5 meter economie.

Vanuit de gemeente gezien meldt mevrouw Verheij dat het over het algemeen goed is gegaan. Er is veel werk verzet ook door ondernemers. Er is nu een structuur opgezet die niet in beton gegoten is. Gekeken wordt naar wat zijn de verbeterpunten en deze worden in de structuur aangepast. Punt van aandacht is de communicatie vanuit NS naar bezoekers aan Zandvoort. Gemeente is met hen in gesprek. De klachten van enkele retailers zijn de wethouder bekend en het is goed met hen het gesprek aan te gaan. Wat betreft de problematiek rondom lachgas zal zij contact opnemen met de burgemeester om te kijken of de huidige APV mogelijkheden biedt hier tegen op te kunnen treden.

De heer Berkhoff complimenteert de gemeente en de ondernemers voor de manier waarop zij samenwerken en meldt dat het 2e noodpakket iets meer lucht geeft maar dat de problemen daarmee nog niet zijn opgelost. Veel achtergestelde bedragen moeten worden ingelopen.

Mevrouw Lemmens meldt dat er in de werkgroep Communicatie een plan is opgesteld waarin de gemeente en Zandvoort Marketing / ondernemers de uitstraling van de boodschap op elkaar hebben afgestemd. De gemeente communiceert vooral over de regels waarbij Zandvoort Marketing en de ondernemers de boodschap juist positiever en luchtiger houden.

Een aantal mails vanuit Zandvoort Marketing zullen door mevrouw Muller worden verstuurd aan de ondernemers in de winkelstraten.

4. Stand van zaken collegevorming
Demissionair wethouder Verheij meldt geen nieuws te hebben. Het proces van formeren is gaande. Inhoudelijk kan mevrouw Verheij hier niets over zeggen.

5. Activiteiten/werkgroepen tot 1 juli (volgende stap)
- Signing en communicatie wordt verder opgepakt.
- Spandoeken in de Haltstraat.
- Aanbrengen van visjes om looprichting aan te geven (inmiddels gestart).

Communicatie voortvloeiend uit deze activiteiten/werkgroepen worden nu alleen gedeeld met de leden van de diverse verenigingen. Dat betekent dat niet alle ondernemers worden bereikt. M. Busscher geeft aan het een dilemma te vinden. Iedereen zou de relevante informatie moeten ontvangen. Ook OVZ en Zandvoort Marketing sluiten zich bij de woorden van Busscher aan. Het zou mooi zijn al iedereen lid wordt van een vereniging. I. Berkhoff stuurt in principe alleen naar de KHN leden, maar wil in deze periode wel een uitzondering maken.
De voorzitter roept op nu vooral breed in te zetten en te hopen dat in de toekomst niet leden zich zullen gaan aansluiten bij een vereniging.
Het onderwerp lidmaatschap verenigingen wordt op de langere termijn agenda plaatsen.

6. Rondje langs de velden:

VVSZ:

Mevrouw Logtenberg is benieuwd naar de status van onderstaande punten:

  • Omgevingsplan Strand/ Omgevingswet
  • Verbouwing Paulus Loot
  • Extra steunpakketten o.a. kwijtschelding van pacht en precario

Mevrouw Verheij meldt dat het schetsontwerp Paulus Loot gereed is en het maken van een voorlopig ontwerp is opgestart waarbij ook rekening wordt gehouden hoe dit uitgevoerd kan worden zodat inwoners en strandpachters hier zo min mogelijk last van hebben. Zandvoort heeft de regel om gedurende het seizoen geen grote werkzaamheden te verrichten.

Op de vraag of het een gerede kans is dat de werkzaamheden nog dit jaar worden uitgevoerd is mevrouw Verheij terughoudend om concrete uitspraken te doen. Het besluit zal moeten worden genomen door een nieuw college en de gemeenteraad.

Mevrouw Verheij geeft aan dat wat betreft het omgevingsplan de bovenliggende omgevingswet met 1 jaar is uitgesteld. Het omgevingsplan strand heeft daardoor enige vertraging opgelopen. Er wordt nog bekeken in welke vorm participatie kan gaan plaatsvinden.

Mevrouw Verheij geeft aan dat het voorstel betreffende extra steunpakketten voor behandeling met de raad is uitgesteld en verwacht dat er medio juni geen besluit zal worden genomen. Wel vinden er binnenkort gesprekken met de raad plaats.

De voorzitter vat het zo samen: het huidige demissionair college heeft de intentie het pakket na toestemming van de raad uit te gaan voeren. Maar door de demissionaire staat van het college zal de raad hier nu geen uitspraken over doen. Het nieuwe college zal dat dan aan de raad gaan vragen. Maar het kan ook zo zijn dat er uit de college onderhandelingen andere ideeën naar voren komen.

Wanneer de besluitvorming gaat plaatsvinden in mevrouw Verheij nog niet bekend daar de gemeenteraad heeft aangegeven enkel nog punten te zullen behandelen die wettelijk verplicht zijn.

7. Frequentie van (digitaal) overleg

Besloten wordt 10 juni nogmaals het overleg digitaal te doen laten plaatsvinden.

8. W.v.t.t.k

Vorige week is gesproken over de gele vlag. Mevrouw Hubers heeft navraag gedaan en te horen gekregen dat er enige vertraging is opgetreden omdat er niet voldoende vlaggen voorradig waren. Deze week worden nieuwe vlaggen verwacht en zullen deze worden verspreid.

Volgende bijeenkomst: 10 juni, aanvang 9.00 uur

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens