Na alle corona-gekte lijkt het ons een mooi moment om eens bijeen te komen en bij te praten onder het genot van een lekker kopje koffie/thee. Het bestuur van KHN Heusden nodigt jou van harte uit!

Wanneer? Maandag 21 maart 2022
Tijd? 11.00 tot 13.00 uur
Waar? Café zaal d'n Bork, Nieuwkuijksestraat 139, 5253 AG Nieuwkuijk

We maken van dit moment meteen een korte algemene ledenvergadering (ALV), waarbij de statuten goedgekeurd dienen te worden. Op Mijn KHN (inloggen vereist) vind je de statuten van KHN Heusden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor KHN-leden, vandaar dat je even moet inloggen op Mijn KHN.

Let op:
Artikel 18

  1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering, onder mededeling van de voorgestelde wijzigingen. Gewijzigde statuten treden niet in werking dan na goedkeuring door de directie van het verbond, die daartoe gemachtigd is door het (Landelijk) Bestuur van het verbond.
  2. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen moet tenminste twee/derde (2/3) van het aantal stemgerechtigde leden in de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet het voorstel met tenminste twee derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen worden aangenomen.
  3. Is tijdens de algemene vergadering niet twee/derde (2/3) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan na vier weken een tweede vergadering belegd, waarin over hetzelfde voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal stemgerechtigde of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden van de vereniging, kan worden beslist.
  4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

We hopen op een grote opkomst!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens