Heb jij omzetverlies geleden als gevolg van door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden? Dan biedt de gemeente de mogelijkheid om een deel van het omzetverlies op te vangen via de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN).

Nadeelcompensatie is een gedeeltelijke schadevergoeding voor onevenredig nadeel dat rechtmatig overheidshandelen in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak heeft veroorzaakt.
Het uitgangspunt daarbij is en blijft dat burgers en bedrijven in beginsel moeten accepteren dat de overheid maatregelen neemt die voor hen nadelig zijn, maar dat er reden is voor gedeeltelijke compensatie als iemand onevenredig zwaar wordt getroffen.

Algemene Verordening Nadeelcompensatie

Als ondernemers in Amsterdam omzet verliezen als gevolg van door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden, dan biedt de gemeente de mogelijkheid om een deel van het omzetverlies op te vangen via de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN). De AVN is één regeling die geldt voor de hele stad, kent een centrale behandeling en uniforme procedure uitgevoerd door Bureau Schadepreventie & Nadeelcompensatie (BS&N).

Een verzoek om nadeelcompensatie wordt voorgelegd aan de Stedelijke Adviescommissie (o.l.v. onafhankelijke, externe voorzitter). Deze commissie adviseert de gemeente over eventueel toe te kennen schadevergoedingen.

Om voor nadeelcompensatie in aanmerking te komen moet het gaan om rechtmatig overheidshandelen, er moet sprake zijn van schade (omzetderving) en die schade moet causaal verband hebben met de werkzaamheden (Schade als gevolg van coronamaatregelen vallen dus niet onder de AVN). Bij het beoordelen van een verzoek om nadeelcompensatie zal gekeken worden of er eventueel sprake is van voorzienbaarheid (risicoaanvaarding) en er wordt rekening gehouden met het normaal maatschappelijk risico (in Amsterdam middels een drempelwaarde van 8% (van de gemiddelde jaaromzet) en het toepassen van een korting (gangbaar 20%)).

Aanvraag indienen

Een aanvraag dient men in bij het BS&N middels het aanvraagformulier zoals te vinden is op de website van het Schadeloket Algemene Nadeelcompensatie van de gemeente Amsterdam.

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier wordt daarbij voorzien van alle (januari t/m december) maandomzetcijfers en de jaarrapporten van de 3 jaren voorafgaand aan het (eerste) schadejaar. Daarnaast worden alle maandomzetcijfers over de periode waarin de omzetderving is geleden gevraagd. Tevens dient men het huurcontract of de eigendomsakte van het pand waarin de onderneming zich bevindt en een recent uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel mee te sturen. Het in behandeling nemen van een verzoek kost € 300, als het verzoek (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd krijgt men het bedrag terug.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld

De omzetdrempel is 8% van gemiddelde jaaromzet (bedrag onder omzetdrempel wordt niet vergoed).
Stel: gemiddelde jaaromzet van een onderneming bedraagt € 100.000, dan is de omzetdrempel € 8.000.
Bij een omzetderving ter grootte van € 28.000 zal de schadevergoeding worden berekend over (€ 28.000 -/- € 8.000) € 20.000.
Stel: de gemiddelde BWM van deze onderneming is 75% dan bedraagt de gemiste brutowinst € 15.000.
Over dit bedrag wordt onder andere nog een percentage wegens normaal maatschappelijk risico afgetrokken, gangbaar daarbij is een korting van 20%.
Uitgaande van 20%, dan wordt dus € 12.000 aan nadeelcompensatie vergoed.

Meer informatie

Website: Schadeloket Algemene Nadeelcompensatie - gemeente Amsterdam
Bureau Schadepreventie & Nadeelcompensatie: telefoon: 020 2510 670

Bron: Gemeente Amsterdam

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens