Door de enorme stijging van het Wettelijk Minimum Loon zijn de cao-basislonen tot en met functiegroep 4 inmiddels gelijk aan het Wettelijk Minimum Loon.

Dit betekent voor deze functiegroepen dat er geen onderscheid meer is tussen de basislonen, terwijl er wel verschil is qua taken en verantwoordelijkheden. Door bepaalde groepen medewerkers een vrijwillige loonsverhoging te geven, zorg je ervoor dat hun loon in verhouding blijft staan tot de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben en er onderscheid is tussen de verschillende functies. Op verzoek hebben we een modelformulering gemaakt waarin de mogelijkheid wordt geboden om loonsverhogingen die worden toegekend alvorens de nieuwe cao bekend is te kunnen verrekenen met toekomstige cao-loonsverhogingen.

Onderstaande modelformulering kan daarvoor gebruikt worden. Of er daadwerkelijke een verrekening plaats kan vinden is ook afhankelijk van de formuleringen in de cao. We weten nu nog niet hoe dat eruit gaat zien. Uiteraard streven we ernaar om toekomstige cao-loonsverhogingen te kunnen verrekenen met recente vrijwillige loonsverhogingen. Aan deze bepaling en dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden.

Modelformulering:
Vooruitlopend op eventuele afspraken in de nieuwe horeca-cao word je een onverplichte loonsverhoging toegekend van € …. per …..(datum) . Als werkgever behoud ik mij het recht voor om deze loonsverhoging te verrekenen met eventuele loonsverhogingen die tot en met 30 april 2024 worden afgesproken, dan wel in die periode verschuldigd zullen zijn, op grond van de horeca-cao.