Het bestuur van KHN WOM (Woerden, Oudewater, Montfoort) heeft regelmatig overleg met de gemeente. Wethouder George Becht geeft een update over wat er zoal is besproken en tot stand is gekomen.

Het was weer een hectisch jaar met veel ups en downs. Steeds maar weer een wijziging in de maatregelen. We sluiten 2021 opnieuw af in een lockdown.

Bedankt voor wijze waarop we samen soms een oplossing konden vinden en vaker tot een werkbare werkwijze konden komen om de vele uitdagingen het hoofd te bieden. Ook in 2022 zullen we samen verder het overleg aangaan. Het zal waarschijnlijk veel over de coronamaatregelen gaan, maar hopelijk ook over tal van andere belangrijke onderwerpen.

In het kader van de huidige coronamaatregelen leek het mij goed om jullie te informeren over een aantal voorstellen waar wij op dit moment mee bezig zijn.

Informatievoorziening aan ondernemers of de juiste loketten

De informatie op onze website met betrekking tot financiële regelingen, vragen over lokale belastingen en lokale maatregelen wordt regelmatig aangepast. Nu en in de loop van januari zal verder gewerkt worden aan deze informatievoorziening met daarbij ook een duidelijk overzicht waar een ondernemer terecht kan met vragen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een meer heldere doorverwijzing naar de coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Tijdelijke subsidieregeling voor de tegemoetkoming van onkosten voor de controle van coronatoegangsbewijzen

Zoals inmiddels bekend heeft het college op 21 december 2021 een subsidieregeling vastgesteld waarbij ondernemers een aanvraag kunnen indienen voor een tegemoetkoming in de onkosten die gemaakt zijn voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen. Er zijn inmiddels al meerdere aanvragen ontvangen. Deze regeling geldt voor onkosten die gemaakt zijn van 22 september tot 31 december 2021.

Het uitwaaieren van terrassen en winterterrassen

In 2020 en 2021 is op aanvraag via gedoogbeschikkingen toestemming gegeven aan horecaondernemers om een terras qua oppervlakte uit te breiden. Hiervoor is ook in samenwerking met u een handelswijze opgesteld. De gedoogbeschikkingen zijn tot 1 januari 2022 verleend.

Ondernemers zijn opgeroepen om eventuele wensen voor winterterrassen, terrasuitbreidingen na 1 januari 2022 of het permanent maken van terrasuitbreidingen tijdig kenbaar te maken. Dit omdat niet langer gewerkt kan worden met gedoogbeschikkingen om zaken mogelijk te maken in de winterperiode en na 1 januari 2022. Een vergunningsprocedure hoeft niet lang te duren, maar een dergelijke procedure vraagt wel meer voorbereiding vanuit de ondernemer en de gemeente.

Gedoogbeschikking

Een gedoogbeschikking wordt namelijk verleend voor bijzondere tijdelijke omstandigheden. Het voor het derde jaar verlenen van een gedoogbeschikking voor dezelfde situatie is niet langer tijdelijke te noemen en doet ook een afbreuk aan eventuele belangen belanghebbenden hebben bij het toestaan van grote terrassen.
Nu blijkt dat de 1,5 meter regel ook volgend jaar van kracht blijft, achten wij het van belang dat de ondernemers de mogelijkheid behouden om een ruimer terras aan te vragen. Hoewel dit niet langer via gedoogbeschikkingen, maar via vergunningen wordt geregeld, zal dit geen afbreuk doen aan de snelheid waarbij dat ook in 2020 en 2021 werd afgehandeld.

Het staat iedereen vrij om hiervoor een aanvraag in te dienen. Er wordt een besluit voorbreid om vrijstelling te verlenen voor de leges van aanvragen voor tijdelijke uitbreidingen van terrassen.

Op deze manier zal in de praktijk er geen verschil zijn met onze werkwijze in de jaren 2020 en 2021.

Vergunningscheck met bijschrijven van leidinggevenden

In het horecaoverleg is door jullie gevraagd om horecaondernemers kosteloos een actualisatie van de vergunningen te kunnen laten aanvragen. Dit vanwege een grote wisseling in het personeelsbestand in de horeca. Het gaat dan om een actualisering van de leidinggevenden op de Alcoholwetvergunning. De legeskosten voor het wijzigen van de leidinggevenden op een vergunning bedragen € 108,60 (2021).

Alcoholwet

Bij de inwerkingtreding van de Alcoholwet in juli van dit jaar was aangegeven dat mogelijk de plicht tot het vermelden van personeel op een vergunning zou vervallen. De minister heeft bij brief van 9 november jl. de Tweede Kamer laten weten dat zij het besluit om wel of niet de dagleidinggevende te laten vervallen aan een volgend kabinet te laten (Verzamelbrief tabak en alcohol, 3246275-1014443-VGP).
Deze onduidelijkheid maakt dat het op dit moment nog wel nodig is om tijdens de openingstijden een persoon aanwezig te hebben die als leidinggevende op de vergunning staat vermeld. Het college acht het ook van belang dat tijdens de openingstijden een persoon aanwezig is die verantwoordelijk en aan te spreken is op de wijze waarop een horecabedrijf geëxploiteerd wordt

Op dit moment wordt er gewerkt aan een besluit om een horecaonderneming één maal een kosteloze aanvraag/ melding te kunnen laten doen voor het aanpassen van de leidinggevenden (artikel 30a van de Alcoholwet).

Precario

In de jaren 2020 en 2021 zijn horecaondernemers vrijgesteld van precario. Vooralsnog is er geen indicatie dat ondernemers in het voorjaar 2022 geen gebruik kunnen maken van de terrassen, zoals zij dat ook nu kunnen doen.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke maatregelen in 2022 van toepassing zijn. De verwachting is dat in februari 2022 duidelijk zal zijn of bij de start van het terrassenseizoen maatregelen van toepassing zijn die rechtvaardigen dat aan de gemeenteraad voorgesteld kan worden om een aanpassing te doen in de Precarioverordening waardoor er geen of minder precario in rekening wordt gebracht. Hier komen wij dus in januari of februari op terug.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens