De Omgevingswet treedt in 2022 in werking en is een nieuw stelsel van regelgeving met regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit stelsel bundelt de huidige 26 wetten en ruim honderd regelingen over de fysieke leefomgeving tot één wet.

Maar veel belangrijker nog: de wet biedt lokale overheden meer afwegingsruimte in regels en beleid, en daarmee meer mogelijkheden om in overleg te gaan over plannen en initiatieven. De omgevingsvisie gaat daarmee over veel verschillende beleidsdomeinen en sectoren en is dus een bredere visie op de leefomgeving dan de huidige structuurvisie die ze vervangt.

Op basis van de visie op Wijdemeren in 2040 en de diverse trends en ontwikkelingen die op de gemeente Wijdemeren af komen, zijn drie integrale kernopgaven geformuleerd.

De drie kernopgaven zijn:

 1. Vitale en gezonde leefomgeving; behoud en versterking van de woon- en leefkwaliteit in de kernen en linten.
 2. Ruimte voor ondernemerschap en bereikbaarheid; het vergroten van het verdienvermogen door ruimte te bieden voor (nieuwe) economische activiteiten en te investeren in bereikbaarheid.
 3. Waardevol landschap: Vormgeven aan natuurbehoud, landschapsbeheer en vergroting van de biodiversiteit.
 1. Vitale en gezonde leefomgeving:
 • In Wijdemeren is het prachtig wonen. Mede door nieuwbouw en transformatie van de woningvoorraad zijn onze kernen nog steeds vitaal en aantrekkelijk voor inwoners en mensen van buiten.
 • Er is een evenwichtig woningaanbod met voldoende betaalbare woningen en voor ieder wat wils. Het is daardoor voor iedere inwoner in elke levensfase mogelijk om in de eigen kern te (blijven) wonen. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen.
 • De woningvoorraad is duurzaam en van energetisch hoog niveau.
 • Wijdemeren is veilig en heeft een gezonde leefomgeving die inwoners faciliteert en stimuleert om te bewegen en te ontmoeten.
 • Wijdemeren biedt de inwoners voldoende en toegankelijke dagelijkse-, maatschappelijke en sportvoorzieningen.
 • De openbare ruimte en tuinen zijn klimaatadaptief, er zijn maatregelen genomen om piekbuien, droogte en extreme warmte op te vangen.
 1. Ruimte voor ondernemerschap en bereikbaarheid:
 • Wijdemeren biedt nog steeds ruimte voor bedrijven en ondernemers om zich te ontwikkelen op aantrekkelijke en duurzame werklocaties.
 • De Wijdemeerse bedrijventerreinen zijn opgewaardeerd en verduurzaamd en dragen maximaal bij aan de (diversiteit van) de lokale en regionale economie en het opwekken van duurzame energie.
 • De voorzieningencentra zijn vitaal en aangepast aan de eisen van de tijd. Het is er niet alleen prettig winkelen en boodschappen doen, ook is er ruimte voor andere functies zoals wonen, verblijf en ontmoeting. ‘Boulevard van Loosdrecht’ (zie pagina 27)
 • Wijdemeren heeft haar recreatieve aantrekkelijkheid voor zowel haar eigen inwoners als bezoekers uit de regio versterkt. Natuurlijke en culturele kwaliteiten zijn hier actief voor ingezet.
 • De agrarische sector heeft zich succesvol aangepast en getransformeerd en levert een bijdrage aan natuurbeheer en -ontwikkeling.
 • Wijdemeren is multimodaal bereikbaar. We zetten in op gezonde en duurzame bereikbaarheid, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.
 1. Waardevol landschap:
 • In Wijdemeren is sprake van een robuust natuurnetwerk met karakteristieke en zeldzame laagveenplassen en -moerassen en een hoge ecologische waarde en biodiversiteit. Onze plassen worden adequaat beheerd en hebben een goede waterkwaliteit.
 • De unieke groene en waterrijke omgeving is nog steeds een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor huishoudens en bedrijven. Ons waardevolle cultuurhistorische landschap en het beeldbepalende groen worden behouden en versterkt.
 • Natuur en buitengebied zijn goed voorbereid op en kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling.
 • In het buitengebied is duurzame energieopwekking op hoogwaardige wijze landschappelijk ingepast.
 • De inwoners van Wijdemeren voelen zich gezond. Onze groene leefomgeving faciliteert en stimuleert beweging, sport en ontmoeting.
 • Wijdemeren is hét instapgebied voor de waterrecreatie in Nederland. Er is een vitale recreatiesector met een groot, ruim, modern en natuur inclusief aanbod aan waterrecreatie, verblijfsrecreatie en horeca.
 • In Wijdemeren beschikken we over veel en hoogwaardige recreatieve routes en natuur- en landschapsbeleving, met toegankelijke attractiepunten.

Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dat maakt het welhaast onmogelijk om ruimtelijk beleid voor de lange termijn te ontwikkelen. De gemeente ziet deze omgevingsvisie daarom als een levend document, een visie die deze ontwikkelingen volgt en die continu evolueert. De gemeente kiest ervoor om de visie periodiek van een actualisatie te voorzien.

Het belangrijkste onderdeel en moment voor de Horeca is de vertaling van de omgevingsvisie voor naar concrete omgevingsplannen. Het omgevingsplan - de opvolger van de huidige bestemmingsplannen, beheers- en gemeentelijke verordeningen - bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Het omgevingsplan regelt de balans tussen de functies van locaties in een gebied en stelt regels aan activiteiten. Naast het werken met (algemene) regels voor activiteiten kan de gemeente gaan werken met omgevingswaarden. Zo kunnen in een gebied bijvoorbeeld strengere eisen op het gebied van milieu worden gesteld dan de waarden die zijn opgenomen in Rijksbeleid. In tegenstelling tot de gemeentelijke omgevingsvisie is het omgevingsplan bindend voor inwoners, ondernemers en initiatiefnemers.

Verschillende aandachtspunten uit de voorgaande hoofdstukken geven aanleiding om in het omgevingsplan actief met regels en omgevingswaarden aan de slag te gaan. Denk hierbij aan de onderwerpen: licht, geur, geluid en lucht. Hier zal dan ook een actieve rol voor KHN zijn weggelegd om hierover mee te praten.

Mochten er vragen zijn of wil je meepraten, kijk ook eens op de website www.wijdemerenverrijkt.nl of neem contact met de gemeente: omgevingsvisie@wijdemeren.nl en uiteraard kun je ook contact opnemen met jouw regiomanager Simone van Laar.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens