Na een periode van bijna 4 maanden onderhandelingen is op 6 juli 2023 het coalitieakkoord ‘Verbindend vooruit!’ gepresenteerd.

Nadat op 15 maart jl. de verkiezingen voor Provinciale Staten hebben plaatsgevonden, heeft KHN Noord Holland per brief aandacht gevraagd voor onze speerpunten.

Na een periode van bijna 4 maanden onderhandelingen is op 6 juli 2023 het coalitieakkoord ‘Verbindend vooruit!’ gepresenteerd. Het is positief om te lezen dat er aandacht is voor de onderwerpen die wij in maart hebben aangedragen.

Zo worden er in het hoofdstuk ‘Economie, leefbaarheid en cultuur’ een aantal voor de horeca positieve zaken benoemd:

Vestigingsklimaat bedrijven

Samen met bedrijven en kennisinstellingen zetten wij ons in voor goede infrastructurele en digitale verbindingen, voor kennis en innovatie, een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en goed werkgeverschap. Verder denken we mee over vraagstukken die bedrijven en werknemers raken. Om het contact met de provincie daarbij te stroomlijnen verkennen we de mogelijkheden voor een centraal loket ‘werken en ondernemen’.

Regelgeving en stimulering

Wij hebben de ambitie om de meest midden- en kleinbedrijf-vriendelijke provincie.

te worden van Nederland. Waar mogelijk stroomlijnen en vereenvoudigen we daarom de provinciale regelgeving en versnellen we de procedures. We zien toe op snelle vergunningverlening. Bij nieuwe regels wordt goed gekeken naar de uitvoerbaarheid en naar de communicatie. We zorgen voor duidelijke aanspreekpunten binnen de provinciale organisatie.

Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Om de aansluiting van het onderwijs op de (regionale) arbeidsmarkt te verbeteren brengen we scholen, bedrijven, sociale partners en kennisinstituten bij elkaar. Dit beleid en de instrumenten die we daarvoor ontwikkeld hebben, zetten we de komende jaren voort. We zoeken daarbij aansluiting bij al lopende regionale initiatieven en versterken deze waar nodig of gewenst.

Toerisme

Het toerisme is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie. De vrijetijdssector draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en het in stand houden van tradities, kunst en cultuur. We zien echter wel de grote druk die toerisme en recreatie op sommige gebieden kan leggen. We continueren daarom het huidige toerisme- en recreatiebeleid en besteden daarbij bijzondere aandacht aan spreiding van recreanten en toeristen. We investeren in de bereikbaarheid van de kust en goede recreatieve fietsroutes.

Evenementen

Wij blijven een bijdrage leveren aan evenementen die ondersteunend zijn aan de identiteit en diversiteit van Noord-Holland. We zorgen dan ook voor voldoende budget hiervoor. We zien dit als een belangrijke manier om te zorgen voor verbinding tussen alle verschillende groepen die in Noord-Holland wonen. We streven naar een mooie mix van evenementen die zowel het meer landelijke als het metropolitane karakter van Noord-Holland goed vertegenwoordigen. Ook hier zullen we kijken naar het vereenvoudigen van regelgeving en het versnellen van het afgeven van vergunningen.Het huidige evenementenbeleid wordt voortgezet.

Stimuleren circulaire economie

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en is er nauwelijks meer restafval. In lijn met de landelijke doelstellingen zal de Noord-Hollandse economie in 2050 circulair zijn. Wij willen koploper zijn in de omschakeling naar circulariteit. Om deze transitie te ondersteunen continueren we de provinciale agenda circulaire economie, stellen we hiervoor middelen beschikbaar en actualiseren we de agenda in 2025. Daarmee blijven we de economie van de toekomst vormgeven. In samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners stimuleren we circulair ondernemen en het circulair maken van grondstofketens.

Hier vind je de link naar het akkoord: Coalitieakkoord - Provincie Noord-Holland.