De afgelopen periode heeft de gemeente Borger-Odoorn gewerkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2024.

De gemeente Borger-Odorn heeft het bestuur van KHN Aa en Hunze/Borger-Odoorn gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen. Dit betreft dus een bericht voor de leden uit de gemeente Borger-Odoorn.

De afgelopen periode heeft de gemeente Borger-Odoorn gewerkt aan een Omgevingsvisie

Deze visie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2024. Het is een nieuw beleidsinstrument dat richting geeft aan de toekomst van de gemeente. De Omgevingsvisie geeft ons toekomstbeeld voor Borger-Odoorn en geeft aan waar we kansen zien en met welke opgaven we aan de slag willen.

U bent in het verleden benaderd om hierover mee te denken

Omdat we het belangrijk vonden om vanuit zoveel mogelijk invalshoeken en met zoveel mogelijk verschillende expertises te komen tot onze visie. Een groot aantal van u is ook daadwerkelijk aanwezig geweest bij verschillende bijeenkomsten. Of heeft ons op een andere manier van informatie voorzien. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

De visie ligt ter inzage

We zijn nu zover in het proces dat het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvisie en deze ter inzage ligt. Dit doen we 6 weken in de periode vanaf 8 juni 2023. Er is dan voor iedereen de ruimte om te reageren op het ontwerp.

Waar kan ik de ontwerp-omgevingsvisie inzien?

De ontwerp-Omgevingsvisie is zowel op papier als digitaal in te zien. Tijdens de periode van de terinzagelegging kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties schriftelijk reageren. Deze reactie noemen we ook wel een zienswijze. Op www.borger-odoorn.nl/omgevingsvisie is de gehele ontwerp-omgevingsvisie te lezen. U kunt de visie daar bekijken of downloaden en printen. U kunt deze ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis in Exloo. Deze is in te zien tijdens openingstijden. Desgevraagd kan de ontwerp-Omgevingsvisie ook ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het KCC.

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen?

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar college van B&W, Postbus 3, 7875 ZG in Exloo o.v.v. zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. Daarvoor kunt u contact opnemen met het KCC, T 14 0591.

Wat gebeurt er met uw zienswijze? En hoe ziet het vervolgproces er uit?

Na de periode van terinzagelegging worden alle zienswijzen voorzien van een reactie. De zienswijzen en de beantwoording worden betrokken bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Buitengewoon Borger-Odoorn door de gemeenteraad. Dit gebeurt naar verwachting in het najaar van 2023. De wettelijke procedure eindigt na deze vaststelling. Tegen de vaststelling van een omgevingsvisie staan namelijk geen rechtsmiddelen open, zoals bezwaar of beroep.

We horen graag van u of we recht hebben gedaan aan alle inbreng die we tot nu toe hebben gekregen!

Met vriendelijke groet,

Marijn de Groot
Projectleider Omgevingsvisie gemeente Borger-Odoorn
T 14 0591