Het huidige Evenementenbeleid dateert uit 2006 en is door een aantal ontwikkelingen de afgelopen jaren en veranderende wetgeving verouderd.

Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van veiligheid (de toenemende druk op de regionale evenementenkalender en de capaciteit van de hulpdiensten) en de ontwikkelingen op het gebied van circulariteit. Tevens heeft de Coronacrisis een grote impact gehad op evenementen. De organisatoren hebben tegenwoordig te maken met (onverwachte) personeelsproblemen, stijgende lasten als gevolg van de inflatie en dalende (sponsor)inkomsten. Het zal voor organisatoren daardoor steeds ingewikkelder worden om evenementen én kwalitatief hoogwaardig én veilig te houden. Het evenementenbeleid is met al deze veranderingen dan ook toe aan vernieuwing

Goed opgezet evenementenbeleid biedt duidelijkheid over wat kan en mag binnen de gemeente, welke beleidsregels gelden en hoe het vergunningentraject verloopt. Gelijktijdig geeft het beleid richting aan de doelen en ambities die de gemeente maatschappelijk, economische en op het gebied van hinder en overlast nastreeft. Tezamen biedt het een afwegingskader waaraan (nieuwe) evenementen kunnen worden getoetst en geeft het beleid duidelijkheid voor zowel inwoners, bezoekers, ondernemers, organisatoren als voor de gemeente zelf.

De gemeente werkt momenteel ook aan de vernieuwing van de Toeristische Visie. In de Toeristische Visie worden de ambities en uitgangspunten op het gebied van evenementen beschreven. De Toeristische Visie is de stip op de horizon en vormt de basis voor het herijken van het Evenementenbeleid. Het Evenementenbeleid is vervolgens het uitvoeringskader, waarin eenduidige en duidelijke beleidsregels staan voor het toetsen van vergunningaanvragen voor evenementen. Een kader dat enerzijds ruimte en mogelijkheden biedt voor de (verdere) ontwikkeling van evenementen en ook enige mate van flexibiliteit heeft, maar anderzijds ook de openbare orde en veiligheid waarborgt en de belangen van omwonenden beschermt.

Om een evenementenbeleid op te kunnen stellen dat echt past bij de gemeente Zandvoort, start de gemeente deze zomer met een inventarisatie- en onderzoeksfase.

Vanaf september dit jaar staat het ophalen van inzichten, door middel van stakeholdersbijeenkomsten centraal en worden diepte-interviews gehouden met o.a. organisatoren, bewoners, ondernemers, externe diensten, leden van de evenementencommissie en overige organisaties die betrokken zijn bij evenementen. De resultaten van deze bijeenkomsten zullen eind dit jaar, na terugkoppeling aan bestuur en de raad, worden meegenomen in de volgende stap; het uitwerken van nieuw evenementenbeleid (start 2024).

Er volgt regelmatig een update en afstemming binnen de diverse (ondernemers)overleggen in Zandvoort.