Het EK voetbal EURO2024 is dit jaar van 14 juni t/m 14 juli 2024. Het is voor de Amsterdamse horeca toegestaan om tv-schermen te plaatsen op terrassen. Alle EK-wedstrijden mogen worden uitgezonden. Je hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen.

Er gelden een aantal voorwaarden:

 1. Het terras is vergund met een geldige exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.8 APV;
 2. Op elk terras waar een (televisie)scherm wordt geplaatst, minimaal één persoon namens het betreffende horecabedrijf toezicht houdt op het ordelijke verloop op het terras en in de directe omgeving van het terras;
 3. De verplichting uit voorgaand lid geldt per terras, waarbij de verplichting geldt per terrasdeel in geval van duidelijk gescheiden, uit elkaar gelegen terrasdelen die niet in dezelfde zichtlijn zijn gelegen;
 4. De uitzending op de horecaterrassen niet eerder beginnen dan een kwartier voor aanvang van een wedstrijd en eindigen binnen een half uur na het einde van de uitzending of eerder indien de exploitatievergunning dit voorschrijft;
 5. De (televisie)schermen gericht zijn op het terras, zodanig dat vanaf de openbare weg niet kan worden meegekeken;
 6. Op de terrassen met (televisie)schermen geen verkoop van alcoholhoudende drank mag plaatsvinden doormiddel van buitentaps of mobiele taps;
 7. Het plaatsen van (televisie)schermen op geen enkele wijze leidt tot niet vergunde uitbreiding van het terras of uitwaaiering;
 8. Op naleving van deze regels strikt wordt toegezien door de exploitant of ondernemer;
 9. De ondernemer de omwonenden informeert met een brief waarin een telefoonnummer staat waarop de ondernemer bereikbaar is tijdens de uitzending in het geval overlast wordt ervaren.

Ontheffing sluitingstijden horeca
Er wordt geen ontheffing te verleend voor verruiming van de reguliere openingstijden van de horeca op de speeldagen van het Nederlands Elftal; verruiming van de openingstijden op andere wedstrijddagen in de EK-periode wordt kritisch bekeken.

Evenementen in de openbare ruimte:

  I. Dat het niet is toegestaan op de bestaande grote reclameschermen die in de openbare ruimte hangen, de voetbalwedstrijden van EURO 2024 te tonen;
  II. Dat het voor evenementen in het kader van EURO 2024 in beginsel geen vergunning zal worden verleend voor het plaatsen van buitentaps of andere objecten op de openbare weg.

Tijdens de groepsfase

  III. Tijdens de groepsfase van EURO 2024 geen evenementenvergunning te verlenen voor het plaatsen van buitenschermen op de openbare weg en/of aan de gevel om daarop voetbalwedstrijden van EURO2024 uit te zenden;
  IV. Dat het gezamenlijk kijken van voetbalwedstrijden op televisieschermen in de openbare ruimte tijdens de groepsfase alleen mogelijk is binnen de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 2.41 van de APV (vergunningvrije evenementen), gelet op artikel 2.41, vierde lid APV is de pilot ‘Uitzondering vergunningplicht eendaagse evenementen’ niet van toepassing.

Vanaf de kwartfinale

  V. Dat vanaf de kwartfinale van EURO2024 een evenementenvergunning verleend kan worden voor kleine en- grootschalige zogenaamde public viewings bij wedstrijden van het EURO2024 op daartoe geschikte locaties, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan;

   a) evenementen zijn gratis toegankelijk;
   b) voorprogramma's (inclusief muziek) zijn beperkt en starten niet eerder dan een uur voor aanvang van de wedstrijd;
   c) de grote schermen gaan enkel aan vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijd tot een half uur na afloop van de wedstrijd;
   d) er is voldoende gratis drinkwater beschikbaar:
   e) er is door de organisator een veiligheidsplan opgesteld dat rekening houdt met het feit dat de ‘public viewings' zijn aangemerkt als 'risicovolle’ evenementen;
   f) de evenementen worden voorbereid conform de Handreiking veiligheid evenementen en het overige Amsterdamse evenementenbeleid;
   g) toestemming voor het uitzenden van de beelden is door de organisator zelf geregeld;
   h) er wordt een maximale geluidsnorm toegestaan van 85 dB(C) op de dichtbij zijnde woningen of andere geluidgevoelige objecten. Er kan in overleg worden afgeweken van de gestelde eisen die omschreven zijn in het geluidbeleid voor evenementen, zoals het aanleveren van een akoestisch onderzoek.

  VI. Dat de organisator van een public viewing hiervoor vóór 26 april 2024 een evenementenvergunning dient aan te vragen, waarbij ten minste een veiligheidsplan en plattegrond aangeleverd worden;
  VII. Dat public viewings op horecapleinen alleen zullen worden vergund als ondernemers gezamenlijk één aanvraag indienen en een gezamenlijk veiligheidsbeleid voeren;
  VIII. Dat bij public viewings op horecapleinen het verstrekken van alcohol vanuit de horecazaak en het terras t.b.v. het evenemententerrein wordt toegestaan (in afwijking van de alcoholwetvergunning) , mits er wordt voldaan aan hetgeen gesteld in de richtlijn duurzame evenementen;
  IX. Dat voor evenementen in het kader van EURO2024 in beginsel geen ontheffing zal worden verleend voor het plaatsen van buitentaps;
  X. Dat alle vergunningaanvragen in samenhang zullen worden beoordeeld waarbij, in het licht van de weigeringsgronden van artikel 2.43 APV, de spreiding van de evenementen over de stad zal worden mee gewogen.

Algemeen

  XI. Overtreding van de hier gestelde voorschriften of verstoring van de openbare orde kan leiden tot een verbod op het nog verder plaatsen van (televisie) schermen of het gezamenlijk kijken van voetbalwedstrijden op de openbare weg;

Bekijk voor meer informatie het Bm-besluit van gemeente Amsterdam.

Bron: Gemeente Amsterdam

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens