Op 31 mei heeft de gemeente Amsterdam een presentatie verzorgd voor de horecaondernemers in Weesp over het concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen.

Op basis van deze bijeenkomst en de input van ondernemers heeft KHN onderstaande aanvullingen geformuleerd op de eerder ingediende zienswijze.

Geachte mevrouw Boer, beste Elsbeth,

In aanvulling op de eerder ingediende zienswijze van KHN Amsterdam vragen we voor de horecaondernemers uit Weesp extra aandacht voor het volgende.

Tijdens de bijeenkomst op 31 mei, is er een toelichting gegeven op het beleidskader. Ook hier is, net als eerder aan KHN, uitdrukkelijk gemeld dat het de intentie is dat ondernemers blijven houden wat er is, ook als straks de bestemmingsplannen worden omgezet in het omgevingsplan. Dit beleidskader geeft vooral sturing aan veranderingen bij nieuwe plannen, aldus je mondelinge toelichting. Een nadere uitwerking van planologen van de gemeente Amsterdam is aangekondigd en zien we dan ook graag tegemoet. We gaan er vanuit dat dit passend is bij het opgewekte vertrouwen dat nu nogmaals is gegeven.

Het moge duidelijk zijn dat voor de ondernemers in Weesp, de rechtspositie van hun bestaande ondernemingen van groot belang is. Beperkingen en lastenverzwaringen horen daar niet bij en zouden die rechtspositie kunnen aantasten.

De horecaondernemers in Weesp beschikken over een exploitatievergunning voor onbepaalde tijd. Nog nooit is gebleken dat een tussentijdse eerdere toetsing noodzakelijk is gebleken. Het dorpse en kleinschalige karakter van Weesp, de ons-kent-ons mentaliteit en transparantie in bedrijfsvoeringen, is dat dit passend is en naar onze mening nu geen aanleiding is om te veranderen. De ondernemers kiezen er niet voor om samengevoegd te worden met de gemeente Amsterdam en daarmee met een enorme administratieve en ook financiële lastenverzwaring geconfronteerd te worden. Dat is onredelijk en ook buiten proportioneel. Het is een feit dat het verdienmodel van een horecabedrijf in Weesp wezenlijk anders is dan van de meeste bedrijven in Amsterdam. En het is niet aannemelijk dat Weesp een trekpleister zou kunnen worden van type horecaondernemers die we liever niet zien starten. Dit is tot op heden immers ook niet aan de orde.

Op geen enkele manier is in het beleidskader rekening gehouden met de bijzondere en afwijkende positie van de ondernemers in Weesp. Het zou gepast zijn om in alle redelijkheid hiervoor een speciale regeling op te nemen. Maatwerk voor Weesp is dan wat ons betreft gepast. We worden graag betrokken bij de verdere uitwerking hiervan en zullen daarbij onze achterban en alle andere horecaondernemers uit Weesp betrekken.

Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat het vergunningverleningsproces van de gemeente Amsterdam voor de horeca verre van functioneel en efficiënt is. KHN heeft hierover voor het eerst in 2018 aan de bel getrokken en telkens is ons verbetering beloofd. Het tegendeel is gebeurd. Het proces is steeds inefficiënter geworden, onduidelijk, niet alle gevraagde informatie kan ingevuld of gedownload worden. Daarbij kunnen de zeer vertrouwelijke documenten niet op eenduidige en veilige manier aangeleverd worden. Laat staan dat ze op een veilige manier opgeslagen en bewaard worden. Dat brengt naar onze mening onaanvaardbare risico’s met zich mee voor zowel de gemeente en ondernemers. De rekening van dit inefficiënte en niet functionerende systeem is al lange tijd onterecht aan ondernemers doorbelast. De leges zijn bijna verdubbeld in 4 jaar tijd en bij aanvraag of verlenging van de vergunning moet nu ook nog eens apart betaald worden voor het opgeven en/of wijzigen van leidinggevenden, terwijl dit voorheen bij een aanvraag of verlenging verdisconteerd was. Tevens zien we dat de behandelaars niet in staat zijn om jaarrekeningen en/of belastingaangiftes te lezen en interpreteren waardoor ondernemers bij het beantwoorden van vragen extra kosten moeten maken door inzet van hun accountant/boekhouder, externe adviseur of advocaat, zodat de behandelaar overtuigd kan worden. Het lijkt ons niet de bedoeling dat we de ondernemers uit Weesp hier ook mee gaan opzadelen.

We hebben vernomen dat er 1 juli a.s. eindelijk een verbeterd proces opgeleverd gaat worden, dat in de periode daarna verder geoptimaliseerd kan worden. Dit lijkt ons een goed moment om de leges aan te passen, met andere woorden flink naar beneden bij te stellen. Een BIBOB-onderzoek kan tijdrovend en ingewikkeld zijn, maar de kosten hiervan mogen niet doorbelast worden aan ondernemers. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de gemeente geen leges voor een Bibob-onderzoek mag heffen. Leges mogen alleen worden geheven voor diensten die de gemeente verstrekt. Volgens het hof is een Bibob-onderzoek geen dienst. De toetsing van de exploitatie- en drank- en horecavergunning is niet zozeer complex en kan binnen een redelijke termijn en op basis van beperkte criteria al dan niet worden verleend. We hebben de indruk dat de kosten niet zuiver toebedeeld worden aan het proces van de vergunning. Amsterdam kent wederom de hoogste tarieven van Nederland.

Tevens maken de ondernemers in Weesp zich zorgen over de gebiedstypologieën. Die lijken met de grote mate aan diversiteit van ondernemers en gebieden zeer gepast in Amsterdam, maar niet in een kleinere gemeenschap als Weesp, waarbij veel minder specifiek gebieden te kenmerken zijn en er overal ook wordt gewoond. Weesp kent een kern en gebieden met geclusterde horecabedrijven waarbij er voldoende ruimte moet blijven voor de exploitaties van nu. Zij vervullen immers een belangrijke functie die bijdraagt aan de levendigheid, veiligheid en goede sfeer.

Tot slot is er onduidelijkheid over winterterrassen. De meeste ondernemers in Weesp kennen geen onderscheid meer tussen zomer- en winterterrassen en willen dit behouden. En uiteraard kwamen de coronaterrassen ter sprake. Daarvoor zal een afzonderlijk verzoek naar het college en bestuur van Weesp worden gestuurd.

Kortom, ook de ondernemers in Weesp maken zich zorgen en vragen nadere uitwerking die hun rechtspositie veilig stelt zonder administratieve en financiële lasten verzwaring.

Met gastvrije groet,

Eveline Doornhegge & Simone van Laar
Regiomanagers Amsterdam en Weesp

Koninklijke Horeca Nederland

M: 06-51490709 06-22806892

e.doornhegge@khn.nl s.vanlaar@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens