In mei 2020 heeft de gemeente de Aanpak Binnenstad gelanceerd. Met de uitwerking hiervan in een uitvoeringsprogramma geeft de gemeente prioriteiten en maatregelen aan waarmee ze de komende tijd aan de slag willen.

Reactie op KHN op het uitvoeringsprogramma ‘Aanpak Binnenstad

Gelijke ambities
Meer Amsterdammers in de binnenstad. Ook KHN is overtuigd dat de binnenstad een plek moet zijn waar alle Amsterdammers graag komen. De binnenstad moet een plek worden waar naast de bewoners van de binnenstad ook bewoners uit andere stadsdelen weer vaker naar toe zullen komen.

Streven naar meer respectvolle bezoekers
Een stad waar bewoners graag verblijven trekt ook de bezoeker die komt voor het unieke karakter van de stad en respect heeft voor de stad en haar bewoners. KHN spreekt voortaan liever over respectvolle bezoeker dan de waardevolle bezoeker of kwaliteitstoerist. Het alom bekende imago van vrijheid en diversiteit omarmen we nog steeds. Dit heeft immers geleid tot enorme creativiteit en diversiteit in de stad, haar mensen en haar cultuur. Dit willen we juist nu blijven aanmoedigen. Deze vrijheid betekent niet vrijblijvendheid en dat respectloos gedrag is geoorloofd.

Nieuw ontwerp bezoekerseconomie
Onze branche wordt hard getroffen door de coronacrisis en verdergaande hulp van de lokale overheid is nodig om goed te kunnen herstellen, maar het biedt ook kansen voor een nieuw ontwerp van de bezoekerseconomie en een verbeterde balans in de functies wonen, werken en recreëren. Herstel van deze balans biedt kansen voor meer diversiteit in het aanbod van voorzieningen, minder monocultuur en meer ruimte voor creatieve ondernemers. Ook willen we benadrukken dat Amsterdam niet zonder bezoekers kan en van belang is om het hoge voorzieningenniveau voor bewoners overeind te houden. De afwegingen moeten zorgvuldig worden gemaakt. Amsterdam&Partners heeft onlangs een adviesrapport opgeleverd – Herontwerp bezoekerseconomie Amsterdam. KHN heeft hier een belangrijke stem in gehad. Het imago van ‘een vrije stad’ is het uitgangspunt en de adviezen en activiteiten uit dit rapport zijn voor ons leidend als we het hebben over herstel en streven naar een duurzame bezoekerseconomie. Nu al moeten we beginnen met een imago- en activatiecampagne om gewenste bezoekers na de coronacrisis weer naar Amsterdam te trekken.

Wantrouwen van ondernemers
We hopen oprecht dat we in staat zijn om met elkaar, met meer draagvlak van bewoners en ondernemers en respect voor elkaars belangen veranderingen in gang te zetten. Ook die verhoudingen zijn uit balans geraakt en moeten hersteld worden. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat alle beste intenties ten spijt de overheid bedrijven en bewoners verder uit elkaar heeft gedreven en dat alle partijen alleen maar meer overlast ervaren en dat is de sfeer in de binnenstad niet altijd ten goede gekomen. Ondernemers en horeca in het bijzonder worden regelmatig onterecht als veroorzaker van het probleem genoemd. Het wantrouwen van de ondernemers lijkt de norm. Dat zit ons dwars.

Uitdagingen
In de ambities zullen we elkaar vinden, in het merendeel van de voorgestelde maatregelen ook. Er zijn een aantal uitdagingen waar we op voorhand nader in willen gaan.

Algemeen

  • Streven naar een kwalitatief hoger aanbod van winkels, werk, horeca en maatschappelijke en commerciële functies met name gericht op wonen en werken in de stad is uitdagend met de hoge huren in de binnenstad. Dit betekent dat dit gericht is op een selecte groep Amsterdammers met een bovengemiddeld bestedingspatroon. Het is een de kunst om wonen in de binnenstad voor iedereen mogelijk te maken. Ook voor jongeren en mensen met een wat minder hoog bestedingspatroon;
  • Meer woningen in de binnenstad, boven winkels en zelfs horeca kan een uitdaging zijn. Elk horecabedrijf, hoe goed ook geïsoleerd, brengt geluid met zich mee. Stemmen van komende en vertrekkende gasten en gasten die op een terras zitten. We streven ernaar dat de overheid meer zelfregulering tussen bewoners en ondernemers stimuleert i.p.v. meldingen via de overheid te stimuleren. Ook geuroverlast van restaurants verdient aandacht en een andere aanpak dan de huidige aanpak is dringend nodig;
  • We willen graag bijdragen aan meer woningen boven horecabedrijven. Echter veel pandeigenaren, maar ook huurders van deze panden worden beperkt door de geldende regelgeving. Vaak is er geen eigen opgang en zijn de etages te duur om aan onze werknemers aan te bieden. Ruimere bepalingen voor woningdeling kan helpen;
  • Met de verkiezingen in het vooruitzicht, is het verleidelijk om populaire en snelle maatregelen te nemen die kiezers kunnen beïnvloeden. Een coalitie overstijgende aanpak is wenselijk;
  • Amsterdam criminaliseert. Een steeds groter wordende groep criminelen is nadrukkelijk aanwezig in Amsterdam. Maatregelen en handelen gericht op de aanpak van ondermijning betekent vaak een heel pakket aan eisen en maatregelen voor elke ondernemer. Bonafide ondernemerschap en in het bijzonder klein en creatief ondernemerschap wordt hiermee bedreigd. Ook ervaren we dat de overheid niet in staat is om de trends en ontwikkelingen juist te duiden en een aanpak te realiseren die echt gericht is om ondermijning tegen te houden. Door de huidige aanpak is er een ambtelijke capaciteit nodig die nooit voldoende zal zijn om effectief ondermijnende activiteiten te bestrijden. Ook hier ervaren we dat de norm wantrouwen van alle ondernemers is;
  • Beheer en handhaving. Een integrale aanpak van handhavingsteams en politie moet nu echt een keer goed van de grond komen. Inzet van handhaving op de momenten dat het er toe doet, dus vooral ook in de nachtelijke uren en handhaving op de grootste ergernissen van bewoners. Ook willen wij graag een steentje bijdragen om dit proces te optimaliseren. Een aanpak met een publiek private samenwerking kan mogelijk een groot verschil maken. Een schone stad met minder overlast staat ook hoog op ons prioriteitenlijstje. Daarnaast kan inzet van slimme instrumenten en ideeën van gedragswetenschappers een substantiële bijdrage leveren om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Maak meer gebruik van de kennis van gedragswetenschappers.

Prioriteiten uitvoeringsprogramma
Onderstaand geven we bij een aantal maatregelen op basis van de originele nummering in het uitvoeringsprogramma. Per prioriteit een reactie.

Functiemenging en diversiteit
1. Intensiveren en verbreden van het netwerk met bonafide vastgoedeigenaren. Wij ervaren dat veel van deze partners waarmee u in gesprek bent mogelijk betiteld kunnen worden als ‘goede vastgoedpartners’, maar ook met elkaar heel bewust de vastgoedprijzen op een hoog niveau houden. Zelfs nu in de coronacrisis zien we dat vrijwel niemand van deze partners de huur verlaagt. Hooguit voor enkele maanden gedurende de lockdown. We hebben het hier niet over de maatschappelijke vastgoedondernemingen. De groei hiervan en uw bijdrage om dit mogelijk te maken zien we graag.

  1. De overheid moet erg terughoudend zijn met ingrijpen op de marktwering. De verkenningen voor het verminderen van een aanbod voor toeristen is misplaatst. We hebben in de maanden dat we geopend konden zijn tussen twee lockdowns meer dan ooit ervaren dat de binnenstad niet te redden is met alleen bewoners als doelgroep. Een aanbod voor respectvolle bezoekers (toeristen die zich met respect voor de stad en haar bewoners gedragen) is het streven, dat bereik je naar onze mening niet met overheidsingrijpen in het aanbod van horeca en winkels, maar vooral door meer wonen en werken in de binnenstad te faciliteren voor alle doelgroepen en niet alleen mensen met een hoog bestedingspatroon. Uiteraard zal een zerotolerance beleid op ongewenst gedrag en overtreding van regels moeten komen met een hoge pakkans. We zijn er van overtuigd dat een ander type bezoeker ook effect heeft op het aanbod van ondernemingen.

13.Bij de uitwerking van Restaurants van Morgen participeren we als branche organisatie ook graag, naast de Rabobank en Greendisch.

14.Uiteraard zijn we als brancheorganisatie graag betrokken bij een transformatiestrategie als het om horeca gaat in o.a. hotels.

15.Ook denken we graag mee als het gaat om in het in kaart brengen van ondernemers die een aanvulling zijn op de binnenstad.

16.Wij ervaren dat budgethotels in uw ogen een negatieve klank hebben en alle niet-sterren gekwalificeerde hotels en hostels over één kam worden geschoren. Tevergeefs proberen we uitleg te geven dat veel, in uw ogen budgethotels, een bezoeker hebben die zeer gewenst is, en zich met aandacht en respect voor onze cultuur en bewoners gedraagt. De feestvierende, teveel drug gebruikende toerist verblijft vaak zelfs in een ander segment hotel. Veel groepsreizen worden onder gebracht in deze budgethotels en die doelgroepen komen bewust voor de culturele bezienswaardigheden en gedragen zich als respectvolle bezoekers. En ook de gemiddelde backpack toerist is een toerist die zich respectvol gedraagt. We vinden dat onterecht geredeneerd wordt dat budgettoeristen worden gerelateerd aan overlast en mensen die zich misdragen. Wij hebben daar een beter en ander beeld van. Het is niet realistisch te denken dat minder budgethotels zal leiden tot minder overlast gevende toeristen.

Beheer en handhaving
1.Vervroegen sluitingstijden is vrijwel nooit de oplossing om overlast tegen te gaan. We kunnen niet volgen wat u hiermee denkt te bereiken. We zijn echter graag bereid verkennende gesprekken te voeren om na te gaan wat wel een goede oplossing is voor de specifieke problemen.

10.Een ‘on-Amsterdams verbod’ op aankoop (niet op gebruik!) lijkt onze kwetsbare bedrijven op te zadelen met het illegale circuit; dat is nu totaal niet onder controle, dus het ingezetenen criterium is niet dé oplossing. Wat ons betreft moet eerst de rest op orde zijn, alvorens dit soort rigoureuze maatregelen kan worden genomen. Zie hier ons standpunt en zorgen van KHN mb.t. handhaving i-criterium.

11.Beëindigen van de pilot ruimere openingstijden voor alcoholvrije zaken in de genoemde gebieden, moet gemotiveerd en met draagvlak van de betrokken ondernemers gerealiseerd worden. We gaan ervan uit dat er uitgangspunten zijn die als basis dienen voor deze pilot.

21.Een nieuwe aanpak om geuroverlast van eetgelegenheden te voorkomen vraagt veel aandacht. Concrete dossiers laten zien dat het complex is. We vragen aandacht voor het streven naar een acceptabele oplossing. Het kan niet zo zijn dat het exploiteren van restaurants vrijwel onmogelijk wordt gemaakt binnen bestaande bestemmingen. Ook moet er oog zijn voor de geurconcentratie in de binnenstad. In het algemeen willen we benadrukken dat we veel waarde hechten aan de ervaring van bewoners, vooral als het gaat om de overlast die zij ervaren. Zij spelen een belangrijke rol in de prioritering van een aanpak hierop. Echter geef ons als ondernemers een kans om ook bij te dragen aan een oplossing, een waarvoor draagvlak is en die succesvol kan zijn. Te vaak hebben we ervaren dat er maatregelen zijn genomen die in eerste instantie populair leken te zijn bij bewoners, maar hen uiteindelijk ook niets hebben gebracht. Dit kan slimmer, met meer draagvlak bij zowel bewoners als ondernemers. Er liggen kansen op het gebied van nieuwe technieken, zoals op het gebied van gedragsbeïnvloeding van zowel bezoekers, bewoners als ondernemers. Een no-tolerance beleid met een hoge pakkans op slecht gedrag en beloning van goed gedrag. Een integrale aanpak op handhaving en toezicht is nodig en moet ingezet worden op de tijden dat het nodig is en bewoners overlast ervaren. KHN en onze andere partners vanuit het bedrijfsleven streven naar een goede publiek private samenwerking op dit dossier.

Een waardevolle bezoekerseconomie
3.Herstel duurzame congressector à KHN heeft verzocht om een verkenning van de verlaging toeristenbelasting om na te gaan of dit het herstel bespoedigd en ook bijdraagt aan hogere inkomsten op korte termijn. Zie ook onze toelichting in de inleiding bij ‘Nieuw ontwerp bezoekerseconomie.’

4.We zijn er van overtuigd dat er slimmere maatregelen zijn om gedrag van bezoekers te beïnvloeden. We pakken graag onze rol en willen waar mogelijk een bijdrage leveren.

Versterken van de culturele verscheidenheid en buurtidentiteit
4.De aandacht voor de nachtcultuur omarmen we. Graag zien we de doorontwikkeling van de 24-uurs economie en vragen aandacht voor de belangrijke bijdrage die clubs leveren aan de nachtcultuur en zien dat graag terug in beleid en ruimte voor ondernemerschap. De clubcultuur is in tegenstelling tot veel gesubsidieerde culturele instellingen meer gericht op jongeren, biedt hen een verantwoorde uitlaatklep, en voorziet in de behoefte aan sociale contacten, vriendschap, liefde en een gevoel van verbondenheid. De programmering in deze clubs inspireert veel mensen en is het eerste podium voor veel nieuwe Amsterdamse artiesten en creativiteit. De clubs in Amsterdam vertegenwoordigen een mooie groep goede georganiseerde ondernemers en zijn een aanvulling op de stad. Ook in de binnenstad moeten zij een prominente rol kunnen blijven vervullen en mogelijk versterken. Deze ondernemers zijn doorgaans ook goed in staat om de overlast voor de omgeving beheersbaar te houden. Ze zijn verenigd in het Overleg van Amsterdamse Clubs en ontwikkelen goede initiatieven.

Overige maatregelen
5.Loket voor burgers om mee te denken over 750 jaar bestaan omarmen we, maar ook het bedrijfsleven bruist van mooie initiatieven. Neem bijvoorbeeld ‘Amsterdam Food Capital’. Ondersteun zo veel mogelijk goede initiatieven. Die zijn mogelijk voor lange duur van belang en kunnen veel van de ambities van de stad ondersteunen.

Bevorderen van meer en divers woningaanbod
3.Verbod vakantieverhuur van woningen. Doe dit in de hele stad zo spoedig mogelijk. In de binnenstad met als argument woning onttrekkingen en de leefbaarheid die onder druk staat en in de rest van de stad vanwege woningonttrekking.

Meer verblijfsruimte en groen in de openbare ruimte
Maak vaart met autoluwe binnenstad. Haal parkeerplaatsen weg en maak ruimte voor ander verblijf. Uiteraard met behoud van goede bereikbaarheid voor bewoners, minder validen en leveranciers van bedrijven.

Samenvattend
Op alle onderdelen willen we uiteraard graag een bijdrage leveren en streven naar draagvlak bij onze achterban. Probeer meer vertrouwen uit te spreken naar ondernemers, meer draagvlak te creëren voor de maatregelen en dan zijn we ervan overtuigd dat uw ambities gerealiseerd kunnen worden. Ook ondernemers willen niets liever dan dat. De veerkracht van onze branche in de loop der jaren laat ook zien dat we in staat zijn ons aan te passen op veranderingen. Verbind partijen in plaats van ze verder uit elkaar te drijven.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens