Veel ondernemers vragen ons of ze moeten reageren op het concept stedelijk beleidskader dat nu ter inzage ligt en de termijn voor inspraak voor de tweede keer is verlengd tot en met 13 oktober 2022.

De officiële berichtgeving en de conceptnota is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Moet ik als individuele ondernemer een zienswijze indienen

Er zijn veel zienswijzen ingediend en alles is daarom zeer waarschijnlijk al wel een keer gezegd. KHN heeft ook een zienswijze ingediend en veel ondernemers geholpen een reactie formuleren. De verschillende zienswijzen worden op onderwerp/vraag geclusterd en van een reactie voorzien. Dit is nog in de maak en verwachten we dat dit dit najaar is afgerond.

We blijven in gesprek met de gemeente om zoveel mogelijk sturing te geven. Daarbij is het behoud van rechten van ondernemers voor ons leidend. De gemeente geeft aan dat dat ook hun intentie is en het vooral gaat om sturing en verandering bij nieuwe plannen en ook ruimte te geven aan nieuwe ontwikkeling.

Uiteraard is het slim na te gaan waar het jouw bedrijf kan raken. Je huidige bestemming en exploitatievergunning zijn leidend voor nu, maar ook in het toekomstige proces waarin wordt bepaald wat je mogelijkheden zijn. Twijfel je neem dan contact met ons op dan gaan we na wat je het beste kunt doen.

Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 – 51 49 07 09 of Simone van Laar, s.vanlaar@khn.nl / 06 -22 80 68 92.

Onderstaand geven we nog wat nadere info over het proces.

Proces inspraak stedelijk beleidskader horeca en terrassen

Het nieuwe stedelijk beleidskader wordt in 2 delen in de inspraak gelegd. Het eerste deel, het stedelijk beleidskader met daarin alle uitgangspunten, ligt sinds 8 maart jl. in de inspraak. Het tweede deel, de kaarten met gebiedstypologieën, wordt naar verwachting in november 2022 vrijgegeven voor inspraak. In september worden inspraakbijeenkomsten per stadsdeel georganiseerd. Hier mag iedereen zich voor aanmelden. De data worden z.s.m. gecommuniceerd.

Planning stedelijk beleidskader (1)

  • Inspraakperiode: t/m 13 oktober (week 40)
  • Bijeenkomsten per stadsdeel/stadgebied: week 36 t/m 39 (september)
  • Nota van Beantwoording (reactie & wijziging n.a.v. alle inspraakreacties): gereed week 47, 48 (nov)
  • Stedelijk kader college B&W: week 4, 2023 (eind jan)
  • Stedelijk kader gemeenteraad: week 10, 2023 (begin maart)

Planning gebiedstypologieën (2)

  • Kaarten worden ter consultatie besproken tijdens bijeenkomst in september
  • Het college geeft de kaarten met gebiedstypologieën vrij voor inspraak: november
  • Inwoners en ondernemers kunnen hun mening schriftelijk geven over kaarten gebiedstypologieën: 6 -8 weken na besluit college:
  • De gemeente organiseert per stadsdeel/stadsgebied inspraakbijeenkomsten over de kaarten met gebiedstypologieën: 6 -8 weken na besluit college.

Gebiedstypologieën: waar worden ze voor gebruikt?

Een gebiedstypologie geeft aan hoe de stad er nu uit ziet, op basis van de functies die er nu voornamelijk zijn én die nu al zijn toegestaan op papier (wonen, werken, winkels, horeca etc.). Het is een toetsingsinstrument om te bepalen waar horeca-activiteiten kunnen plaatsvinden die nog niet in het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) zijn geregeld.

Horeca-ambitieplan: wat is dat?

In het concept stedelijk beleidskader horeca en terrassen wordt een nieuw instrument geïntroduceerd: het horeca-ambitieplan. In een horeca-ambitieplan worden de specifieke ambities voor een bepaalde plek beschreven, zoals een plein of een straat. Horeca-ambitieplannen worden in de toekomst per stadsdeel opgesteld voor gebieden waar een andere horeca invulling gewenst is, of waar een disbalans is ontstaan. De horeca-ambitieplannen volgen een vaste opbouw, zodat deze hetzelfde zijn in de hele stad. Het omvat een gedegen analyse van de bestaande situatie, (door)ontwikkelingen van het gebied en geeft een duidelijke richting, waarbij de vraag is: moet er de komende jaren meer horeca worden toegevoegd, moet de horeca gelijk blijven of is er juist minder horeca gewenst?

Wie is aan zet?

Horeca-ambitieplannen worden opgesteld met kennis vanuit de stadsdelen en in samenwerking met belanghebbenden in de wijk (ondernemers, inwoners en mogelijke andere partijen). Het horeca-ambitieplan is richtinggevend en helpt bij het maken van keuzes bij een buitenplanse afwijking en bij het wel of niet toekennen van een vergunning. Het is niet verplicht om een horeca-ambitieplan op te stellen. Het toetsingskader is dan het omgevingsplan, aangevuld met het beleidskader met de gebiedstypologieën.

Wanneer wordt dit gedaan?

Op dit moment zijn er nog geen horeca-ambitieplannen: deze kunnen pas worden gemaakt als het stedelijk beleidskader is vastgesteld door de gemeenteraad (verwachting maart 2023). Wel is er door ambtenaren van de gemeenten in 2 gebieden geoefend: wat moet er in zo’n plan komen staan, wie hebben we nodig om het op te stellen en hoe zou het eruit kunnen komen te zien? De KHN is hierin ook meegenomen. Deze plannen zijn alleen oefeningen, ze zijn immers niet met de buurt gemaakt, en zijn dan ook geen vastgesteld beleid. De komende maanden wordt opgehaald voor welke gebieden een horeca-ambitieplan gewenst is. Ook ondernemers kunnen aangeven waar zij dit wensen.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens