Stel er wordt ingebroken in een van de hotelkamers en de kluis wordt daarbij leeggehaald, ben je dan als Hoteleigenaar eindverantwoordelijk voor de verdwenen inhoud? In hoeverre kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden? KHN geeft antwoord!

Van belang is in eerste instantie om na te kijken of er in de huisregels voor jouw gasten vermeld staat dat het gebruik van een kluis op de hotelkamer op eigen risico is. Mocht dat het geval zijn, dan is het hotel niet aansprakelijk voor de verdwenen eigendommen van de gasten. Mochten er geen huisregels zijn, dan is het advies om in de toekomst die regel alsnog in te voeren en bijvoorbeeld een sticker op de kluis te plakken.

Ten tweede is het van belang dat de Uniforme Voorwaarden Horeca op de reserveringen zijn toegepast. Uit artikel 12.2 blijkt dat een horecabedrijf niet aansprakelijk is voor beschadiging of verlies van goederen die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen.

Verder blijkt dat het hotel wel aansprakelijk is op het moment dat er sprake is:

  1. van een expliciet verzoek van de gast om goederen in ontvangst/in bewaring te nemen en er heeft schade, verlies of diefstal opgetreden.
  2. van schade die het gevolg is van een tekortkoming, opzet of grove schuld door het horecabedrijf.

Neem in geval van inbraak ook altijd even contact op met de verzekering. Immers, wanneer je wel aansprakelijk bent, bestaat nog de vraag voor welk bedrag je aansprakelijk gesteld kunt worden. Het is uiteraard niet meer na te gaan wat de inhoud van de kluis is geweest op het moment dat deze opengebroken is en dan geldt wie eist, die bewijst.

Hieronder tref je de van toepassing zijnde artikelen uit de UVH.

5.4 Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voor­gaande houdt in dat het horecabedrijf niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke het horecabedrijf geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

5.5 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1 Het horecabedrijf is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door het horecabedrijf in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan het horecabedrijf dan wel aan personen van wier hulp het horecabedrijf bij de uitvoering van de overeen­komst gebruik maakt.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is het horecabedrijf niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.4 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroe­rend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.5 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.

12.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 5.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.7 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. In alle gevallen geldt dat het hore­cabedrijf niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekort­koming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens