Stel er wordt ingebroken in een van de hotelkamers en de kluis wordt daarbij leeggehaald, ben je dan als Hoteleigenaar eindverantwoordelijk voor de verdwenen inhoud? In hoeverre kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden? KHN geeft antwoord!

Van belang is in eerste instantie om na te kijken of er in de huisregels voor jouw gasten vermeld staat dat het gebruik van een kluis op de hotelkamer op eigen risico is. Mocht dat het geval zijn, dan is het hotel niet aansprakelijk voor de verdwenen eigendommen van de gasten. Mochten er geen huisregels zijn, dan is het advies om in de toekomst die regel alsnog in te voeren en bijvoorbeeld een sticker op de kluis te plakken.

Ten tweede is het van belang dat de Uniforme Voorwaarden Horeca op de reserveringen zijn toegepast. Uit artikel 12.2 blijkt dat een horecabedrijf niet aansprakelijk is voor beschadiging of verlies van goederen die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen.

Verder blijkt dat het hotel wel aansprakelijk is op het moment dat er sprake is:

  1. van een expliciet verzoek van de gast om goederen in ontvangst/in bewaring te nemen en er heeft schade, verlies of diefstal opgetreden.
  2. van schade die het gevolg is van een tekortkoming, opzet of grove schuld door het horecabedrijf.

Neem in geval van inbraak ook altijd even contact op met de verzekering. Immers, wanneer je wel aansprakelijk bent, bestaat nog de vraag voor welk bedrag je aansprakelijk gesteld kunt worden. Het is uiteraard niet meer na te gaan wat de inhoud van de kluis is geweest op het moment dat deze opengebroken is en dan geldt wie eist, die bewijst.

Hieronder tref je de van toepassing zijnde artikelen uit de UVH.

5.4 Het horecabedrijf is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Indien zij wel goederen inneemt en hiervoor wordt geen vergoeding betaald, gebeurt dit op eigen risico van de gast. Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, zal het horecabedrijf op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde verder in deze UVH.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 De horecaovereenkomst wordt uitgevoerd voor rekening en risico van de klant. De klant is tevens verantwoordelijk voor de gasten en of andere derden die door haar worden ingeschakeld dan wel die betrokken zijn bij de horecaovereenkomst en hetgeen daaruit voortvloeit. De klant vrijwaart het horecabedrijf voor aanspraken van derden.
16.2 De klant is jegens het horecabedrijf aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het horecabedrijf lijdt door het handelen of nalaten van de klant, gasten of door de klant ingeschakelde derden. Dit geldt ook bij overtreding van huis- en/of gedragsregels en ziet ook op schade veroorzaakt door meegebrachte huisdieren en/of met meegebrachte goederen.
16.3 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de horecaovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen van het horecabedrijf.
16.4 Indien en voor zover het horecabedrijf (toch) aansprakelijk is, is aansprakelijkheid van het horecabedrijf in alle gevallen beperkt tot directe schade. Verder is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt en het horecabedrijf toch gehouden zou zijn een schade te vergoeden, is deze schadevergoeding beperkt tot de reserveringswaarde.
16.5 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toedoen van door haar ingeschakelde derden.
16.6 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van goederen, die in het horecabedrijf zijn meegebracht door een gast/klant, door hen daar zijn gedeponeerd of achtergelaten en/of in bewaring worden gegeven bij het horecabedrijf zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht. De klant vrijwaart het horecabedrijf tegen aanspraken van gasten ter zake.
16.7 Indien voor de gast/klant aan in bewaring gegeven goederen waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat ten gevolge van beschadiging of vermissing zal het horecabedrijf die schade vergoeden tenzij die schade in redelijkheid niet voor haar rekening kan komen. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
16.8 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of met voertuigen van de gast/klant.
16.9 Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat.
16.10 De klant/gast is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan het horecabedrijf verstrekte informatie en gegevens, waaronder tevens alle relevante informatie met betrekking tot uitvoering van de horecaovereenkomst en allergieën. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit haar handelen indien dit gebaseerd is op door de klant/gast onjuist of onvolledig verstrekte informatie.
16.11 Het horecabedrijf houdt zoveel mogelijk rekening met eventuele allergieën die zijn gemeld, maar kan hierover geen garanties geven. Er kan daarnaast niet worden voorkomen dat sporen van ingrediënten die niet gewenst zijn toch in het voedsel voor komen, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. Het horecabedrijf is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
16.12 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vóór het aangaan van de overeenkomst na te gaan of een eventueel gehuurde locatie geschikt is voor het beoogde doel. Indien hiervan geen sprake is, komt dit voor rekening en risico van de klant en is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor enige schade, de volledige huursom dient te worden voldaan.

16.13 Het horecabedrijf verstrekt slechts vrijblijvende adviezen en is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van de door haar verstrekte adviezen.
16.14 De klant dient zich voldoende te verzekeren tegen de gevolgen van dit artikel.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens