In april is het horecabeleid geëvalueerd met de horecaondernemers. De input is meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid en hebben geleid tot gewijzigde concept-beleidsuitgangspunten ten opzichte van het horecabeleid uit 2013.  

De gewijzigde concept-beleidsuitgangspunten in de Horecanota Heiloo 2019 ten opzichte van het beleid uit 2013 zijn:

  • Het verlaten van het eerder aangewezen uitgaansgebied stationsomgeving. Er is geen reden meer een uitgaansgebied met aparte maatwerkafspraken aan te wijzen.
  • Gelijke sluitingstijden voor de nachthoreca in heel Heiloo, in plaats van een afwijkende sluitingstijd in het stationscentrum. Voorgesteld wordt de sluitingstijd voor de nachthoreca in heel Heiloo gelijk te trekken en voor de vrijdag en zaterdag vast te stellen op 03.00 uur. In het huidige beleid geldt 03.00 uur voor het stationscentrum en 02.00 uur voor de rest van Heiloo.
  • Aanpassing van de geleidelijke sluitingstijden voor het mogen binnen laten van bezoekers. Voorgesteld wordt om de geleidelijke sluitingstijd voor binnen laten bezoekers vast te stellen op 30 minuten in plaats van 60 minuten. Dat betekent dat er 30 minuten voor sluitingstijd, dus na 02.30 uur, geen nieuwe bezoekers meer worden binnengelaten. Er mag vanaf 2.30 uur niet meer worden geschonken, de muziek gaat uit en het licht gaat aan. Om te zorgen dat het om 03.00 uur leeg is.
  • Openingstijden terrassen: In 2015 is een proef gestart met openstelling tot 00.00 uur in plaats van 23.00 uur, die positief is ervaren. Daarom wordt voorgesteld de openingstijd van de terrassen vast te stellen op 00.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst in april is de wens geuit vanuit de horecaondernemers om de terrassen van juni tot en met september tot 01.00 uur open te willen houden. Rekening houdend met een uitgangspunt uit de toekomstvisie (ruimte en vertrouwen bij de ondernemer) en het feit dat er de afgelopen jaren geen klacht of melding van overlast is ontvangen stelt de gemeente voor hiervoor een proef te starten in de zomer van 2020. Na september 2020 wordt de proef geëvalueerd. Er worden voor aanvang van de proef afspraken gemaakt over de evaluatiepunten.

  • Het laten vervallen van de verplichting van aanwezigheid van horecaportiers. Er is al een aantal jaren geen sprake meer van overlast. Om die reden wordt ook al enkele jaren ontheffing van de verplichting verleend. Voorgesteld wordt daarom deze verplichting te laten vervallen. Dat past ook bij de ingezette ontwikkelrichting (uit de toekomstvisie) dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het nemen van de nodige maatregelen om de veiligheid in en rondom de horeca-inrichting te waarborgen. De burgemeester blijft de bevoegdheid houden tot het verplichten van de aanwezigheid van een portier bij constatering van het niet op orde houden van zaken van openbare orde en veiligheid en het voorkomen van overlast. Ook indien een ontheffing van de sluitingstijd wordt gevraagd en bij evenementen blijft de portiersverplichting van kracht.
  • Ten aanzien van de paracommerciële instellingen handhaaft de gemeente grotendeels het huidige beleid. Er komt 1 wijzigingsvoorstel: de schenktijd van alcoholische drank is nu 1 voor aanvang van de activiteit tot 1 uur na afloop van de activiteit, dat wordt 1 uur voor aanvang van de activiteit tot 2 uur na afloop van de activiteit. De praktijk leert dat na afloop van een training of wedstrijd vaak eerst wordt nagepraat/omgekleed. Op het moment dat men naar de kantine komt is het uur waarin geschonken mag worden dan al (bijna) voorbij. De tijd waarop de paracommerciële instelling moet sluiten blijft ongewijzigd 00.00 uur. Hiermee wordt ook aangesloten bij de beleidsregels van de regio-gemeenten.

Het concept horecabeleid Heiloo 2019 met de hiervoor genoemde gewijzigde beleidsuitgangspunten wordt - naar verwachting - in de tweede helft van augustus ter instemming besproken in het college van B&W en ter vaststelling besproken in de Raadsvergadering van oktober 2019.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens