In maart 2018 is een startnotitie vastgesteld met het doel te komen tot een update van het Horeca Beleidskader van de gemeente Woerden. De aanleiding hiervoor was dat zowel vanuit de markt als de gemeente behoefte bleek te bestaan aan een actueel, toekomstgericht en integraal horecabeleidskader inclusief een terrassenbeleid    

Horeca vervult een belangrijke (economische, ruimtelijke en sociale) functie in de Woerdense samenleving. De horecastructuurvisie van november 2010 wordt met dit horecabeleidskader geactualiseerd om adequaat (toekomstgericht en flexibel) te kunnen inspelen op de huidige marktvraag, trends, kansen en ontwikkelingen. In 2017 is reeds een analyse gemaakt van aard, kwaliteit en knelpunten van het huidige aanbod.

Dit Horecabeleidskader is opgesteld door de gemeente, ondersteund door adviesbureau BRO, en is bedoelt:

• om duidelijkheid te geven aan huidige ondernemers en bij aanvragen nieuwvestiging;

• als concreet ‘praktisch en bruikbaar’ beleidskader voor de gemeente;

• als bouwsteen voor de omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet.

Het horecabeleidskader is gebaseerd op een marktanalyse voor gemeente Woerden (onderdeel uit het rapport Streefbeeld Horeca 2017) en een visie en beleid voor de binnenstad (Binnenstadsvisie, Beleidskader Binnenstad 2018-2022).

In het voortraject zijn de stakeholders in de binnenstad -inclusief bewoners- betrokken via de visievorming en beleidskader binnenstad.

Tijdens het opstellen van dit horeca beleidskader zijn betrokken in een externe begeleidingsgroep:

• Koninklijk Horeca Nederland- Woerden (bestuur)

• Ontmoet Woerden –platform van congres en vergadercentra

• BIZ-Stadshart.

De input van deze partijen is meegenomen bij het opstellen van dit beleidskader.

Via een publicatie in de Woerdense Courant zijn inwoners geïnformeerd over het voorgenomen beleidskader. Het college geeft het rapport vrij voor inspraak op basis van de inspraak verordening. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld tot het geven van een reactie. Na de reacties wordt het beleidsdocument in eventueel aangepaste vorm met beantwoording van de reacties door het college ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad

Het bestuur KHN heeft nog een aantal punten aangegeven op het eindconcept, namelijk:

Het horecabeleidkader is gebaseerd op o.a. het rapport Streefbeeld Horeca 2017. Over dit rapport is vanaf het begin veel discussie geweest aangezien Horeca zich niet kan vinden in dit streefbeeld. Het rapport blijft nog erg sterk leidend in dit concept. O.a. het bestuur KHN wil er graag de kanttekening bij hebben dat zij zich niet erkennen/herkennen in het eerste streefbeeld, met name hoofdstuk 2.2.1 en 2.2.2. en Hoofdstuk 2.3. Dit gaat vooral om het feit dat het streefbeeld oa aangeeft dat er nog veel ruimte is voor Horeca en daar is o.a. het bestuur het niet mee eens. Dit is eveneens terug te vinden in het beleid. Het valt Horeca op dat er toch nog best veel ruimte wordt gegeven aan nieuwe Horeca, terwijl Horeca juist de zorg heeft geuit dat er voldoende stoeltjes zijn op dit moment. In het dit beleid is er uiteindelijk nog ruimte voor, namelijk:

  • Horeca Kerngebied: Maximaliseren nieuwe horeca aanvragen in aantal vestigingen. (Indicatief 4 – 6 zaken)
  • Kernwinkelgebied Binnenstad: Maximaliseren nieuwe horeca aanvragen in aantal vestigingen. (Indicatief 2 – 4 zaken). Horecacategorie 2 en 3 toestaan, voor zover bestaand en afwijkingsregels opnemen voor nieuwe horeca met beperkingen/criteria op gebied van omvang en aantal.
  • Overige binnenstad: Beperkte uitbreiding aanbod mogelijk (Indicatief 2 - 3 zaken)
  • Bedrijventerrein Middelland Noord: Geen uitbreiding van zelfstandige / reguliere horeca zolang er geen voldoende woningbouw is gerealiseerd. Maar zodra woningbouw er wel is? Binnenstadsvisie staat hier haaks op, want wil graag traffic houden naar binnenstad.

Verder is de vraag hoe gaat de gemeente om met bedrijven die zich niet kunnen vinden in de categorieën? Denk aan nieuwe, innovatieve concepten. Hierover is ook al eerder gesproken aangezien bestuur voorstander is van bijvoorbeeld een puntentelling ipv categorieën. Dit naar Rotterdams model.

Vanuit de Hotels is de vraag wat de reden is waarom zij niet zijn meegenomen in het beleid? AirBNB is steeds meer in opkomst. Lees hier meer. Maar ook beleid op toeristenbelasting, Bed & Breakfast, etc. Dit zou het bestuur nog graag terugzien in het beleidskader of in een apart Hotelbeleid.

Het Horecabeleidskader zal begin september in de gemeenteraad worden behandeld. Of het beleid direct ter besluit wordt aangenomen zal dan moeten blijken.

Mocht je nog vragen hebben over de totstandkoming van het beleid of het beleid zelf dan kun je die richten tot Simone van Laar, s.vanlaar@khn.nl


Concept horecabeleidskader

Horeca streefbeeld Woerden

Feedback op streefbeeld horeca in Woerden

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens