Momenteel werkt de gemeente Hardenberg toe naar een nieuwe subsidieregeling per 2019 voor evenementen, waarop subsidie wordt verstrekt. Via deze mail willen wij u graag hierover informeren.  

Besluit voortzetten evenementensubsidie
De gemeenteraad heeft in november 2018 besloten om de evenementensubsidie voor de komende vier jaar te continueren en heeft hiervoor € 75.000 per jaar beschikbaar gesteld.

Evenementenregeling en -kompas
Naar aanleiding van het besluit om subsidie voor evenementen voort te zetten is er een nieuwe subsidieregeling opgesteld. De regeling is het toetsingskader waarop subsidies al dan niet worden toegekend. Met andere woorden: indien uw toekomstig evenement voldoet aan de criteria en voorwaarden en daarmee aan de beoogde effecten van deze subsidieregeling, dan komt uw evenement in aanmerking voor deze subsidie.

Ook is er een Evenementenkompas 2019-2022 opgesteld. Dit kompas geeft overzichtelijk weer wat de gemeente wil bereiken met deze subsidieregeling en worden de toetsingscriteria in omschreven. Op de laatste pagina staat een overzicht van de belangrijkste criteria en voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieregeling. Met dit kompas willen wij u handvaten geven om te komen tot een goed inhoudelijk plan en een mooi evenement.

U treft hier de subsidieregeling en Evenementenkompas 2019-2022 (status: concept!).

Evaluatie
Rond de zomer 2018 hebben wij met diverse evenementorganisatoren gesproken over de evenementensubsidie 2015-2018. De punten die hieruit naar voren kwamen zijn meegenomen in de verdere uitwerking van de nieuwe regeling en kompas. Zo zit er een nieuwe ambitie in de regeling. Ook kwam uit de evaluatie naar voren dat er behoefte is aan een duidelijkere omschrijving van de toetsingscriteria en voorwaarden. Ook het kompas kan u hierbij helpen.

Vaststelling regeling
De bijgevoegde subsidieregeling en Evenementenkompas 2019-2022 betreffen nog een concept. Naar verwachting zal in december 2018, of uiterlijk in januari 2019 deze documenten voorgelegd worden aan het college ter vaststelling. Het idee erbij is dat jullie tot 10 februari 2019 de gelegenheid krijgen om een subsidie aan te vragen voor evenementen in 2019. Per 2020 zal de uiterlijke indieningstermijn gelden zoals opgenomen in de regeling en kompas.

Op het moment dat het college een definitief besluit heeft genomen, zullen wij u daarover informeren.

Reeds een aanvraag ingediend?
Inmiddels hebben wij al enkele aanvragen voor 2019 ontvangen. Mocht u al een aanvraag ingediend hebben n de aanvraag wilt wijzigen dan verneem ik dat graag. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat deze aanvragen ongewijzigd blijven.

Vragen?
Mocht u vragen hebben dan vernemen wij dat graag. U kunt contact opnemen met Dennis Flokstra, adviseur economie Afdeling Ruimtelijk Domein, 06-21 10 98 01 of Dennis.Flokstra@ommen-hardenberg.nl .