Burgemeester Halsema heeft deze week in een brief aan de leden van de raad een plan van aanpak voor de binnenstad van Amsterdam voorgesteld.

KHN zal betrokken worden bij verdere uitwerking van deze koers o.a. bij diversiteit horeca aanbod. We streven ernaar de bezoekersstromen zo spoedig mogelijk weer op gang te brengen en zullen daarin gezamenlijk optrekken met diverse partners. Er wordt een actieve lobby gevoerd.

De belangrijkste punten uit de raadsbrief:

Voor de stad zal de coronacrisis grote gevolgen hebben. Bedrijven en culturele instellingen zullen lang niet allemaal overleven en hun deuren moeten sluiten. Dit onderstreept de urgentie om na te denken over de binnenstad van de toekomst.

Visie van het college

Als basis voor de toekomst van de binnenstad worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Leefbaarheid en openbare orde: de binnenstad is de plek waar de Amsterdammer naar toe gaat voor vernieuwende activiteiten. De bewoners voelen zich er thuis. De binnenstad is schoon en overlast en criminaliteit zijn tot een acceptabel niveau teruggedrongen.
 • Economie en voorzieningen: er is meer economische diversiteit en ondermijning is teruggedrongen. Maatschappelijke en commerciële voorzieningen zijn met name gericht op bewoners en op mensen die werken in de stad. Het toeristisch aanbod domineert nergens het straatbeeld, maar er is voldoende aanbod voor bezoekers. Ondernemers en bewoners voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving.
 • Cultuur en schoonheid: de binnenstad is letterlijk en figuurlijk het centrum van de hoofdstad. De cultuurhistorische waarde van de binnenstad wordt gewaardeerd en uitgedragen en vormt het fundament van een moderne stad.
 • Wonen: in de hele binnenstad wonen mensen uit alle sociale lagen en van alle culturele achtergronden.

Uitgewerkt komen deze uitgangspunten op het volgende neer:

Leefbaarheid en openbare orde:

 • Het herstellen van een prettig woon- en verblijfsklimaat in de binnenstad en het bewaken ervan in buurten waar het nu nog goed is.
 • Het tegengaan van vervreemding; bewoners voelen zich weer thuis in hun binnenstad.
 • Het herstellen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad. De binnenstad wordt weer letterlijk en figuurlijk het centrum van de stad. Het moet weer meer de plek zijn waar je naartoe gaat voor vernieuwende activiteiten.
 • Het zodanig inrichten van de openbare ruimte dat er meer ruimte ontstaat om elkaar te ontmoeten.
 • Het ontwikkelen van een adequaat systeem gericht op efficiënt onderhoud, beheer en schoonhouden van de openbare ruimte.
 • Het aanpakken van ondermijning en het beperken van straatcriminaliteit en overlast.
 • Het verminderen van de negatieve effecten die hoge bezoekersaantallen hebben op delen van de binnenstad.
 • Het verminderen van het aantal toeristen en het stimuleren van toeristen die geïnteresseerd zijn in de unieke historie, cultuur en ervaring van de Amsterdamse binnenstad.

Voorzieningen en economie:

 • Het zorgdragen voor en handhaven van een adequaat maatschappelijk en commercieel voorzieningenniveau voor bewoners en mensen die werken in de binnenstad.
 • Het terugdringen van het toeristisch aanbod.
 • Het terugbrengen van meer kwaliteit en diversiteit in het winkel- en horeca aanbod.
 • Het beschermen van de werkfunctie van de binnenstad die niet verbonden is met toerisme.
 • Het samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners werken aan meer diversiteit in straten en aan het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen

Cultuur en schoonheid:

 • Het zoveel mogelijk ondersteunen van vernieuwende initiatieven, het weghalen van barrières en het werken aan coalities tussen verschillende sectoren in de samenleving.
 • Het versterken van de culturele betekenis van de binnenstad voor alle Amsterdammers en Nederlanders.

Wonen:

 • Het beperken van mogelijkheden voor vakantieverhuur in woningen en het actief bestrijden van illegale praktijken.
 • Het bevorderen van een divers woningaanbod voor alle inkomensgroepen, leeftijden en levensfasen.
 • Het herstellen van de balans tussen wonen, werken en recreëren.
 • In de hele binnenstad moet gewoond kunnen worden. Amsterdammers moeten er kunnen opgroeien en oud kunnen worden.

Door de coronacrisis dient zich wel de mogelijkheid aan om een aantal veranderingen te versnellen. Prioriteit krijgen:

 1. Winkel- en horecadiversiteit

Een diverser horeca- en winkelaanbod. Ook werken we door aan het toepassen van een vergunningstelsel voor winkels op basis van de APV, we gaan samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners brancheringsplannen opstellen. We kijken ook naar de mogelijkheden voor het inzetten van vastgoed als sturingsinstrument, en de mogelijkheden om via een wettelijk kader leegstand tegen te gaan.

 1. Vastgoed

De invulling van panden bepaalt voor een belangrijk deel het aanbod in winkels en horeca in de binnenstad. Daarom worden op bestuurlijk en ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren in de binnenstad. Doel is om met hen de visie op de binnenstad van de toekomst te bespreken en de gemeenschappelijke belangen vast te stellen. Ook onderzoeken we welk ander wettelijk kader kan worden ingezet om tot een goede invulling van winkels, horeca en andere bedrijfsruimten te komen.

 1. Midden- en kleinbedrijf

Samen met de biz’en ontwikkelen we een plan om de op bezoekers gerichte om te zetten naar een meer op Amsterdammers gericht aanbod.

Prostitutie

In het debat over de scenario’s voor de raamprostitutie spreken we over de toekomst van de raambordelen op de Wallen en het Singelgebied.

 1. Coffeeshops

De cannabismarkt dient beter controleerbaar en beheersbaar te worden om de scheiding van de markten van soft- en harddrugs te garanderen en daarmee het gevaar van criminele inmenging in de coffeeshopbranche te verminderen.

 1. Particulier initiatief

We verwelkomen en ondersteunen alle initiatieven om de binnenstad meer aantrekkelijk te maken voor de Amsterdammers.

 1. Openbare ruimte

We werken door aan nieuw beleid voor terrassen en horeca om de openbare ruimte in de binnenstad meer kwaliteit te geven. Ook gaan we na of we (delen van) de oude binnenstad meer autoluw kunnen maken en de groene buitenruimte voor bewoners kunnen vergroten.

Aan het einde van het jaar zal er een uitgewerkt uitvoeringsplan zijn waarin de voortgang van lopende activiteiten en de uitwerking van nieuwe prioriteiten worden gepresenteerd

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam en de stadsdeelvoorzitter Centrum

Bron: Gemeente Amsterdam

Voor de volledige Raadsbrief zie de bijlage (pdf)

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens